Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání rozšířeného Prezidia KCHK
Vydáno dne 16. 11. 2018 (1682 přečtení)Zápis

z mimořádné schůze Prezídia KCHK rozšířené o zástupce poboček  

ze dne 10. 11. 2018

                                (konané v Praze 4, Na Květnici 1105)

 

Přítomni: viz prezenční listina, včetně doložené plné moci zástupců poboček pro jednání

Omluveni : Martina Deverová

Nepřítomni : J. Škubal ( zastoupen na základě plné  moci p. Karlem Kleinem)

                     Bc. Petra Rohlenová (zastoupena na základě plné moci Mgr. Renátou              Sakmarovou)

Hosté: JUDr. Benešová z advokátní kanceláře Fišer-Benešová

Jednáno dle zaslaného programu všem účastníkům.

1. V úvodu jednání účastníky přivítala M. Suchá, pověřená vedením KCHK a podrobně seznámila s obsahem jednání.

Účastníci jednání poté uctili památku zesnulého člena KCHK p. Strouhala

 

2. Informace o přeregistraci hlavního spolku .

Aktuálně prezidium klubu usiluje o registraci, resp. přeregistraci hlavního klubu u rejstříkového soudu. Bylo zjištěno, že hlavní klub není dosud u rejstříkového soudu přeregistrován. Tato situace nastala nečinností odvolaného prezidenta klubu. V současné době již uplynula doba, která byla zákonem určena pro přeregistraci. V červenci  2018 na schůzi prezidia  KCHK byla požádána o pomoc ( zastupování ) ve věci  přeregistrací členka KCHK Mgr. Krouman. Bylo zjištěno, že rejstříkový soud   v tomto období sdělil, aby byly předloženy veškeré dokumenty k přeregistraci včetně stanov a to v 15 denní lhůtě.  Dopis však nebyl prezidiu klubu nikdy předložen a žádost rejstříkového soudu tak  zůstala nevyřízena. Následně prezidium zastupování Mgr. Krouman odvolalo ( viz. zápis z prezidia ze dne 15.9.2018 ). Vyúčtované náklady za právní úkony Mgr. Krouman budou uhrazeny.

Mgr. Krouman rovněž v této době založila Český klub velkých kníračů (ČKVK), jejímž je prezidentkou 

Pobočné spolky: pobočné spolky, které obdržely Usnesení rejstříkového soudu -přeregistraci mají

Po přeregistraci hlavního spolku se bude řešit pravděpodobně i jednotný název pobočných spolků, který by měl znít: Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, pobočka........., IČ...

Aktualizace stanov KCHK

Registrovat je nutné rovněž stanovy klubu, které je třeba aktualizovat  a to v souladu s platnou legislativou a dalšími normativy klubu.

Projednávané návrhy:

- za hlavní spolek KCHK jsou navrhováni  3 statutární zástupci, dokumenty budou podepisovat 2 statutární zástupci

- za pobočné spolky je navrhován 1 statutární zástupce, dokumenty bude podepisovat 1 statutární zástupci, výbor pobočného spolku bude 5 členný, s tím, že o počtu může rozhodnout členská schůze

- nový název prezidia KCHK a jednotlivých pozic  -  návrh : předsednictvo KCHK, předseda, místopředseda

-shromáždění navržených delegátů KCHK - název KONFERENCE

Návrh na vypuštění ze stanov:

 - čl. 3, bod 5 - odolání proti zamítavému rozhodnutí o přijetí člena

 - čl. 4, bod 7 - vlastní kárný řád  - kárný řád bude zrušen ( bude zapracováno ve stanovách )

 

Upravené - aktualizované -  stanovy budou předsedům pobočných spolků zaslány do 30.11.2018 .

Následně s nimi  předsedové pobočných spolků seznámí svou členskou základnu. Případné  připomínky zašlou do 31.12.2018 na mailovou adresu, ze které obdrží navrhované stanovy.

 

3. Zpráva výcvikářky KCHK

- na ČKS odevzdány všechny výcvikové akce

- zadán termín 10-12.5.2019 ve Zbraslavi u Brna – Soustředění kníračů 2019, pro všechny velikostní varianty kníračů, již funguje FB akce, zde také bude 1. výcviková schůze

- Zpráva z jednání o výcviku a dění na MS ISPU 2019 umístěna na webu KCHK a FB, výcvikář podrobněji vyzdvihl úspěšné reprezentanty a družstva Mistrovství světa

- zpracovány výsledky motivace pro mládež a juniory KCHK, informativně na FB KCHK, ekonomicky dopracuje J Dostálová

- smlouvy pro sponzory - zpracovává Martina Deverová

- na MS ISPU podepsány smlouvy s reprezentanty a s platebními doklady předány ekonomce J. Dostálové

- pan Leoš Slatinský v termínu nominace na MS 2018 splnil body, CACT Šenov, 251b, ale z vážných důvodů požádal o možnost uplatnění na sezonu MS ISPU 2019 + splnění podmínek 2019

- Agility - podnět pí. Kvasničkové na Mistra ČR Agility: řešení: zpětně titul již zadat nelze, pořadatel se držel pravidel propozic. Na rok 2019 bude brán na možnost řešení spojení VK a SK do jedné kategorie zřetel. Věříme, že tento krok pí. Kvasničkovou a její VK k soutěži naladí a přijme jej

- návrh na úpravu Pracovního certifikátu pro malá plemena/ MK – změna: u zkušebního řádu KJ Brno, aby došlo ze zkoušky ZPU2 k úpravě na zkoušku ZPU1, protože pro MK je v dnešním trendu obrany a náplní zkoušky ZPU2 splnění nereálné. Výcvikář požádal o spolupráci pí. Ing. Danuši Kotalovou

- zpracovány Nominace na reprezentaci MS ISPU 2019, předány P KCHK, budou zveřejněny na webu KCHK a FB

- finance výcviku: z celkové částky 60.000,-Kč, momentálně čerpáno cca 54.000,Kč. Očekáváme ještě doúčtování z dotace ČKS na reprezentaci. Poté bude s pí. Dostálovou a P KCHK řešeno rozdělení financi do sekce výcviku a odměn

- z vyšetřených financí ze Soustředění kníračů, bylo Team leaderům MS 2018, oběma, poukázaná částka 1000,- Kč

- náklady k dnešnímu dni, bez dalších odměn, na 1 reprezentanta se splněnými body do nominace MS  je cca 3200 – FH - 3400,-IPO 3.

- ČKS předána úprava NZŘ ZZO1-3, malá zmínka v jejich zápisu a z dotazu na stav podnětu – odloženo….

- s ČKS řešena tzv ZELENÁ karta pro Mistra světa v IPO FH ( MS ISPU, IPO FH), doporučeno řešit přes ISPU a dále FCI. Toto řešeno na schůzce v Itálii s p Keckem, viz zápis ze schůzky

- podány žádosti o pořádání MR kníračů s Spec. závodu 2020, a MR Agility 2020.

 

4.Informace k ISPU + dotace od ČKS

Vzhledem k tomu, že prezidium nemělo dlouhodobě žádné informace z ISPU poslalo dotaz na vedení ISPU.  Jednatel ISPU pan Michael Otto obratem zaslal veškeré informace o připravovaném zasedání ISPU, byly zaslány veškeré materiály týkající se KCHK včetně zápisu z minulé schůze ISPU a veškerých vyúčtování.   

V říjnu 2018 proběhlo ve Varšavě jednání ISPU ( za onemocnělou Helenu Glänznerovou byl KCHK zastoupen Miroslavou Suchou ). Jednání probíhalo v němčině a následně bylo tlumočeno do angličtiny. Bylo rozhodnuto, že pořádání Mistrovství ve výkonu v roce 2022 v ČR bude.

Na jednání ISPU bylo rovněž hlasováno o přijetí nového ČKVK. Bylo přijato usnesení, že pokud budou splněný všechny podmínky ke členství, ČKVK může znovu požádat o členství na následujícím zasedání ISPU.

Byla podána žádost o dotaci na reprezentaci k ČKS. Žádost byla podána v nejzašším termínu. Opět došlo k tomu, že odvolaný prezident klubu pan Škubal, nepředal informační mail ČKS z července 2018 o podmínkách pro požádání dotace.

Nebyla podána žádost dotace na MŠMT - Dotace Můj klub. Žádost bude připravována pro rok 2019. Předsedové pobočných spolků zašlou M. Suché seznam mládežníků za své pobočky - do 31.12.2018

 

5. Návrhy ČKS ( doposud nejsou ČKS schváleny )

- členské příspěvky členů spolků navýšit na minimální částku 500, - Kč

- zvýšení posudečného rozhodčím

- navýšení částky za figuranty

Po schválení návrhů budou informováni předsedové pobočných spolků.

 

6.Založení Klubu velkých kníračů - ČKVK

Informace o založení nového klubu ČKVK důvodem dle vyjádření 2 přítomných pověřených zástupců poboček, kteří jsou zároveň členy ČKVK byla nespokojenost s činností prezidia. 

Všemi členy prezidia rozšířeného o zástupce poboček (vyjma 2 členů nového ČKVK) se shodlo, že vznik nového klubu ČKVK není aktivitou prezidia KCHK, prezidium KCHK nesouhlasí s rozdělením klubu a odtržením plemene VK, tato situace nenastala nikdy od roku 1927, kdy klub vznikl. Nově vzniklý klub  ČKVK směřuje pouze k rozbití KCHK  a jeho cílem je oddělení VK od ostatních velikostních rázů kníračů.

7. Různé + diskuze

- informace o hospodaření KCHK byly v září 2018 zaslány předsedům pobočných spolků

-na ČKS byly v požadovaném termínu zaslány žádosti o dotaci na činnost klubu. ČKS pro KCHK vyčlenil částku 37.500,-Kč

- na ČKS podána žádost o dotaci na startovné pro účastníky MS ISPU

- revizní komise KCHK obdržela stížnost J. Škubala, odpověď bude zaslána do 30 dnů od obdržení stížnosti

 

- informace k testování - v případě podezření na barvení psa  rozhodčí posuzující na výstavě, kde je  testování prováděno, testovači pokyn k odebrání srsti z míst , kde má podezření na barvení psa. Testování na výstavách s testováním srsti  bude i nadále prováděno dle metodiky  vypracované KCHK.

- diskuze k nedostatečnému informování  prezidia odvolaným  prezidentem  klubu a to i v zásadních otázkách (korespondence ISPU,ČKS, rejstříkový soud., vyúčtování a vedení účetnictví, výcviku, MS ISPU.........)

 

Mimořádná schůze rozšířeného prezidia KCHK byla ukončena ve 14.30 hod.

 

Zapsala : PhDr. Eva Filipová

 

Ověřovatel zápisu :  Ing.arch. Martina Kaprálková

 

 

Praha dne 10.11.2018( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )