Zápis z jednání rozšířeného Prezidia KCHK

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 16. 11. 2018 (640 přečtení)


Zápis

z mimořádné schůze Prezídia KCHK rozšířené o zástupce poboček  

ze dne 10. 11. 2018

                                (konané v Praze 4, Na Květnici 1105)

 

Přítomni: viz prezenční listina, včetně doložené plné moci zástupců poboček pro jednání

Omluveni : Martina Deverová

Nepřítomni : J. Škubal ( zastoupen na základě plné  moci p. Karlem Kleinem)

                     Bc. Petra Rohlenová (zastoupena na základě plné moci Mgr. Renátou              Sakmarovou)

Hosté: JUDr. Benešová z advokátní kanceláře Fišer-Benešová

Jednáno dle zaslaného programu všem účastníkům.

1. V úvodu jednání účastníky přivítala M. Suchá, pověřená vedením KCHK a podrobně seznámila s obsahem jednání.

Účastníci jednání poté uctili památku zesnulého člena KCHK p. Strouhala

 

2. Informace o přeregistraci hlavního spolku .

Aktuálně prezidium klubu usiluje o registraci, resp. přeregistraci hlavního klubu u rejstříkového soudu. Bylo zjištěno, že hlavní klub není dosud u rejstříkového soudu přeregistrován. Tato situace nastala nečinností odvolaného prezidenta klubu. V současné době již uplynula doba, která byla zákonem určena pro přeregistraci. V červenci  2018 na schůzi prezidia  KCHK byla požádána o pomoc ( zastupování ) ve věci  přeregistrací členka KCHK Mgr. Krouman. Bylo zjištěno, že rejstříkový soud   v tomto období sdělil, aby byly předloženy veškeré dokumenty k přeregistraci včetně stanov a to v 15 denní lhůtě.  Dopis však nebyl prezidiu klubu nikdy předložen a žádost rejstříkového soudu tak  zůstala nevyřízena. Následně prezidium zastupování Mgr. Krouman odvolalo ( viz. zápis z prezidia ze dne 15.9.2018 ). Vyúčtované náklady za právní úkony Mgr. Krouman budou uhrazeny.

Mgr. Krouman rovněž v této době založila Český klub velkých kníračů (ČKVK), jejímž je prezidentkou 

Pobočné spolky: pobočné spolky, které obdržely Usnesení rejstříkového soudu -přeregistraci mají

Po přeregistraci hlavního spolku se bude řešit pravděpodobně i jednotný název pobočných spolků, který by měl znít: Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, pobočka........., IČ...

Aktualizace stanov KCHK

Registrovat je nutné rovněž stanovy klubu, které je třeba aktualizovat  a to v souladu s platnou legislativou a dalšími normativy klubu.

Projednávané návrhy:

- za hlavní spolek KCHK jsou navrhováni  3 statutární zástupci, dokumenty budou podepisovat 2 statutární zástupci

- za pobočné spolky je navrhován 1 statutární zástupce, dokumenty bude podepisovat 1 statutární zástupci, výbor pobočného spolku bude 5 členný, s tím, že o počtu může rozhodnout členská schůze

- nový název prezidia KCHK a jednotlivých pozic  -  návrh : předsednictvo KCHK, předseda, místopředseda

-shromáždění navržených delegátů KCHK - název KONFERENCE

Návrh na vypuštění ze stanov:

 - čl. 3, bod 5 - odolání proti zamítavému rozhodnutí o přijetí člena

 - čl. 4, bod 7 - vlastní kárný řád  - kárný řád bude zrušen ( bude zapracováno ve stanovách )

 

Upravené - aktualizované -  stanovy budou předsedům pobočných spolků zaslány do 30.11.2018 .

Následně s nimi  předsedové pobočných spolků seznámí svou členskou základnu. Případné  připomínky zašlou do 31.12.2018 na mailovou adresu, ze které obdrží navrhované stanovy.

 

3. Zpráva výcvikářky KCHK

- na ČKS odevzdány všechny výcvikové akce

- zadán termín 10-12.5.2019 ve Zbraslavi u Brna – Soustředění kníračů 2019, pro všechny velikostní varianty kníračů, již funguje FB akce, zde také bude 1. výcviková schůze

- Zpráva z jednání o výcviku a dění na MS ISPU 2019 umístěna na webu KCHK a FB, výcvikář podrobněji vyzdvihl úspěšné reprezentanty a družstva Mistrovství světa

- zpracovány výsledky motivace pro mládež a juniory KCHK, informativně na FB KCHK, ekonomicky dopracuje J Dostálová

- smlouvy pro sponzory - zpracovává Martina Deverová

- na MS ISPU podepsány smlouvy s reprezentanty a s platebními doklady předány ekonomce J. Dostálové

- pan Leoš Slatinský v termínu nominace na MS 2018 splnil body, CACT Šenov, 251b, ale z vážných důvodů požádal o možnost uplatnění na sezonu MS ISPU 2019 + splnění podmínek 2019

- Agility - podnět pí. Kvasničkové na Mistra ČR Agility: řešení: zpětně titul již zadat nelze, pořadatel se držel pravidel propozic. Na rok 2019 bude brán na možnost řešení spojení VK a SK do jedné kategorie zřetel. Věříme, že tento krok pí. Kvasničkovou a její VK k soutěži naladí a přijme jej

- návrh na úpravu Pracovního certifikátu pro malá plemena/ MK – změna: u zkušebního řádu KJ Brno, aby došlo ze zkoušky ZPU2 k úpravě na zkoušku ZPU1, protože pro MK je v dnešním trendu obrany a náplní zkoušky ZPU2 splnění nereálné. Výcvikář požádal o spolupráci pí. Ing. Danuši Kotalovou

- zpracovány Nominace na reprezentaci MS ISPU 2019, předány P KCHK, budou zveřejněny na webu KCHK a FB

- finance výcviku: z celkové částky 60.000,-Kč, momentálně čerpáno cca 54.000,Kč. Očekáváme ještě doúčtování z dotace ČKS na reprezentaci. Poté bude s pí. Dostálovou a P KCHK řešeno rozdělení financi do sekce výcviku a odměn

- z vyšetřených financí ze Soustředění kníračů, bylo Team leaderům MS 2018, oběma, poukázaná částka 1000,- Kč

- náklady k dnešnímu dni, bez dalších odměn, na 1 reprezentanta se splněnými body do nominace MS  je cca 3200 – FH - 3400,-IPO 3.

- ČKS předána úprava NZŘ ZZO1-3, malá zmínka v jejich zápisu a z dotazu na stav podnětu – odloženo….

- s ČKS řešena tzv ZELENÁ karta pro Mistra světa v IPO FH ( MS ISPU, IPO FH), doporučeno řešit přes ISPU a dále FCI. Toto řešeno na schůzce v Itálii s p Keckem, viz zápis ze schůzky

- podány žádosti o pořádání MR kníračů s Spec. závodu 2020, a MR Agility 2020.

 

4.Informace k ISPU + dotace od ČKS

Vzhledem k tomu, že prezidium nemělo dlouhodobě žádné informace z ISPU poslalo dotaz na vedení ISPU.  Jednatel ISPU pan Michael Otto obratem zaslal veškeré informace o připravovaném zasedání ISPU, byly zaslány veškeré materiály týkající se KCHK včetně zápisu z minulé schůze ISPU a veškerých vyúčtování.   

V říjnu 2018 proběhlo ve Varšavě jednání ISPU ( za onemocnělou Helenu Glänznerovou byl KCHK zastoupen Miroslavou Suchou ). Jednání probíhalo v němčině a následně bylo tlumočeno do angličtiny. Bylo rozhodnuto, že pořádání Mistrovství ve výkonu v roce 2022 v ČR bude.

Na jednání ISPU bylo rovněž hlasováno o přijetí nového ČKVK. Bylo přijato usnesení, že pokud budou splněný všechny podmínky ke členství, ČKVK může znovu požádat o členství na následujícím zasedání ISPU.

Byla podána žádost o dotaci na reprezentaci k ČKS. Žádost byla podána v nejzašším termínu. Opět došlo k tomu, že odvolaný prezident klubu pan Škubal, nepředal informační mail ČKS z července 2018 o podmínkách pro požádání dotace.

Nebyla podána žádost dotace na MŠMT - Dotace Můj klub. Žádost bude připravována pro rok 2019. Předsedové pobočných spolků zašlou M. Suché seznam mládežníků za své pobočky - do 31.12.2018

 

5. Návrhy ČKS ( doposud nejsou ČKS schváleny )

- členské příspěvky členů spolků navýšit na minimální částku 500, - Kč

- zvýšení posudečného rozhodčím

- navýšení částky za figuranty

Po schválení návrhů budou informováni předsedové pobočných spolků.

 

6.Založení Klubu velkých kníračů - ČKVK

Informace o založení nového klubu ČKVK důvodem dle vyjádření 2 přítomných pověřených zástupců poboček, kteří jsou zároveň členy ČKVK byla nespokojenost s činností prezidia. 

Všemi členy prezidia rozšířeného o zástupce poboček (vyjma 2 členů nového ČKVK) se shodlo, že vznik nového klubu ČKVK není aktivitou prezidia KCHK, prezidium KCHK nesouhlasí s rozdělením klubu a odtržením plemene VK, tato situace nenastala nikdy od roku 1927, kdy klub vznikl. Nově vzniklý klub  ČKVK směřuje pouze k rozbití KCHK  a jeho cílem je oddělení VK od ostatních velikostních rázů kníračů.

7. Různé + diskuze

- informace o hospodaření KCHK byly v září 2018 zaslány předsedům pobočných spolků

-na ČKS byly v požadovaném termínu zaslány žádosti o dotaci na činnost klubu. ČKS pro KCHK vyčlenil částku 37.500,-Kč

- na ČKS podána žádost o dotaci na startovné pro účastníky MS ISPU

- revizní komise KCHK obdržela stížnost J. Škubala, odpověď bude zaslána do 30 dnů od obdržení stížnosti

 

- informace k testování - v případě podezření na barvení psa  rozhodčí posuzující na výstavě, kde je  testování prováděno, testovači pokyn k odebrání srsti z míst , kde má podezření na barvení psa. Testování na výstavách s testováním srsti  bude i nadále prováděno dle metodiky  vypracované KCHK.

- diskuze k nedostatečnému informování  prezidia odvolaným  prezidentem  klubu a to i v zásadních otázkách (korespondence ISPU,ČKS, rejstříkový soud., vyúčtování a vedení účetnictví, výcviku, MS ISPU.........)

 

Mimořádná schůze rozšířeného prezidia KCHK byla ukončena ve 14.30 hod.

 

Zapsala : PhDr. Eva Filipová

 

Ověřovatel zápisu :  Ing.arch. Martina Kaprálková

 

 

Praha dne 10.11.2018