Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK ČR dne 26.6. 2010 – Horka u Olomouce
Vydáno dne 02. 08. 2010 (2974 přečtení)Zápis z jednání P KCHK ČR dne 26

Zápis z jednání P KCHK ČR dne 26.6. 2010 – Horka u Olomouce                            2/2010

 

Přítomni:   Škubal, Ing. Ander, Zemanová, Dostálová, Glänznerová, Ing. Kotalová,

                  Ing.   Nytrová

Omluveni:  Suchá, Ing. Arch. Kaprálková, Vidrna, MVDr. Pavelek, Zaoralová

 

Program:   1.   zahájení, doplnění bodů k jednání

2.       kontrola zápisu 1/2010

3.       hospodaření

4.       výcviková činnost

5.       ÚPCH MK

6.       ÚPCH SK

7.       ÚPCH VK

8.       zpráva z jednání ISPU

9.       různé

 

1.      Zahájení, doplnění bodů k jednání

Prezident klubu p. Škubal zahájil jednání prezídia klubu a vyzval přítomné k doplnění bodů a pokladů k dnešnímu jednání. Omluvil se přítomným za změnu termínu a místa jednání z pracovních důvodů - odvelení na záchranné práce po povodních.

 

2.      Kontrola zápisu 1/2010

2/7a - splněno

            2/10i - splněno

            3/c - splněno

            4/a - splněno

            4/b - splněno

            4/c - splněno

            5/c - splněno

            6/a - splněno

            9/d - splněno

            9/e - splněno

            9/h - splněno

            9/ch - bod trvá

            9/i - bod trvá

            9/j - splněno

            9/l - bod trvá

            9/m - prozatím není nutné, v případě změny bude klub informován ČMKU

            9/s - splněno

 

      3.   Hospodaření

            a)   Na jednání prezidentů ISPU v Srbsku byly doplacen členský příspěvek za KCHK 

                  ČR za rok 2007 a proběhla platba za rok 2009 (platí se zpětně za rok v částce 100,-    

                  EUR + 0,26 EUR za člena + poplatky za ISPU klubový vítěz. Faktura bude  

                  předána prezidentem klubu ekonomce po vystavení finančním sekretářem ISPU. 

                  Dále proběhla kontrola všech pohledávek v rámci ISPU a je konstatováno, že

                  KCHK ČR má k dnešnímu dni všechny platby splněny.

            b)   Proběhlo seznámení s členskou základnou chovatelských klubů při ČKS za rok 

                  2010, KCHK ČR uhradil na účet ČKS částku 13.140,- Kč.

            c)   Poplatek za zadávání titulu ISPU klubový vítěz  bude hrazen ekonomce klubu a je  

                  stanoven ve výši 0,75 EUR, v případě platby národní měnou v odpovídajícím  

                  kurzu dne České národní banky, za každého psa uvedeného v katalogu. Z této

                  částky bude převedeno 0,50 EUR na účet ISPU.        - zajistí předsedové poboček

            d)   Ing. Nytrová informovala o úspoře finančních prostředků při zjištěném zájmu o

                  elektronickou podobu klubového zpravodaje, přibližná částka je 2.000,- Kč/číslo,

                  což je cca 10.000,- Kč/rok.

            e)   Proběhlo seznámení s účetní statistikou PK ČKS, platba pro klub 24.800,- Kč.

 

      4.  Výcviková činnost

            a)   Výcvikář KCHK ČR p. Vidrna předal zpracovaný návrh zkušebního řádu malých

                  plemen tak jak bylo dohodnuto, prezident KCHK ČR toto předá na výcvikovou

                  komisy k rukám předsedy p. Pejši.                          - zajistí p. Škubal

            b)   Pořadatel MČR kníračů 2010 informoval o nutné změně místa konání MČR

                  z technických důodů, které proběhne ve Šluknově, termín se nemění.

            c)   MČR kníračů stopařů proběhne v Horní Bříze, termín 17.10. 2010, propozice a 

                  přihláška bude na klubových stránkách nebo u pořadatele na mob. 603 112283, 

                  e-mail: tazmansky.cert@seznam.cz

            d)   Západočeská pobočka požádala o změnu termínu konání svodu a bonitace včetně

                  VK z důvodu shodného termínu s konáním MS ISPU v Německu, termín změněn 

                  na  24.10. 2010, hlasováno 5 pro/0 proti

 

      5.   ÚPCH MK

             a)   Žádost o prodloužení chovnosti feny Sharon Tate Drofa, předloženy potřebné

                   doklady, ÚPCH MK prodloužení doporučuje, hlasováno 5 pro/0 proti

             b)   Žádost paní Kubínové o prošetření situace týkající se poškození její osoby - spor

                   se sl. Šindelářovou má charakter občanskoprávního sporu, Komise pro chov a

                   zdraví má stejný názor a nepřísluší jí tuto problematiku řešit, doporučuje obrátit se

                   na soud. Stejný názor má i prezídium klubu, jedná se o občanskoprávní spor dvou

                   osob.

             c)   Dotaz paní Kunschové na věrohodnost údajů na www stránkách klubu v otázce

                   vyšetření oční vady - předáno ÚPCH MK pí. Suché, která kontaktovala majitelku

                   psa s instrukcí o zaslání podkladů k uveřejnění na www stránkách.

 

      6.   ÚPCH SK

            a)   Žádost paní Rysové v otázce vyhodnocení výsledku DKK veterinárním 

                  pracovníkem který není posuzovatelem KCHK ČR - veterinář byl kontaktován

                  prezidentem klubu, bylo přislíbeno odeslání snímků k posouzení MVDr.

                  Deckerovi, který snímek vyhodnotí. Po vyhodnocení bude vše postoupeno PK

                  ČKS k zápisu.

            b)   Ve sporu mezi sl. Špicovou (nečlen KCHK ČR) a pí. Mixovou došlo k vyřešení

                   případu úhradou nákladů, prezident klubu obdržel dopis s poděkováním za snahu 

                   tento případ uzavřít.

 

      7.   ÚPCH VK

             a)   ÚPCH VK pí. Glänznerová požádala o uvedení informace o důvodu stanovení

                   zástupce na bonitaci v Brně, který byl určen v souladu se Stanovami KCHK ČR

                   z důvodu posuzování Speciální výstavy v zahraničí dle dřívější dohody, nikoliv

                   tak jak bylo uvedeno pořadatelem, že si na akci nenašla čas.

             b)   ÚPCH VK upozorňuje majitele jedinců před bonitací na nutnost zápisu RTG

                   DKK a výstavy pořádané klubem tak jak je požadováno bonitačním řádem,

                 rovněž tak na nutnost doložení potvrzení OPCH a veterinárního pracoviště 

                 v případě ztráty zubu úrazem a podobných případech.

           c)   ÚPCH VK informovala o záměně PP u VK p+s z CHS Ignorant, kdy fena s t.č.

                 6183 má průkaz původu na fenu 6182 a obráceně. Doporučuje předvedení jedinců

                 s fyzickou kontrolou t.č. u OPCH dané pobočky, následnou opravu nebo nové

                 vystavení PP plemennou knihou hradí chovatel.

           d)   Předloženy podklady ve sporu chovatelky Bc. Rohlenové (přítomna jednání na  

                 vlastní žádost s podáním informace o stavu sporu) a spolumajitelky sl. Sobotkové o  

                 vlastnictví chovné feny VK - jedná se o občanskoprávní spor na základě smlouvy,   

                 spor řeší soud. Na dopis předsedy ZKO, kde je spolumajitelka sl. Sobotková

                 členem, ve kterém je KCHK ČR označen jako podpůrce nestandardních

                 chovatelských praktik, bude odpovězeno prezidentem klubu.          

                                                                                                - zajistí p. Škubal

 

      8.   Zpráva z jednání ISPU

Prezident klubu p. Škubal se zúčastnil jednání prezidentů ISPU v Kragujevaci

v Srbsku. Část nákladů na cestu a ubytování v částce 328,- Eur hradila ISPU, další

náklady a úhradu pobytu tlumočnice hradil z vlastního zdroje. Jako dopravní

prostředek byl zvolen automobil, letecká doprava byla neúnosně nákladná (auto

7.800,-/ letenky 21.000,-). Oficiální zápis bude zveřejněn po obdržení, toto je pouze

stručná informace.

Jednání vedla víceprezidentka ISPU paní Verbungen s následujícím programem:

1.       Přivítání, omluvení prezidenta ISPU z jednání

2.       Představení klubů - prezident informoval o struktuře a činnosti KCHK ČR, o členské základně, výstavní a sportovní činnosti, LVT a dalším. Bylo velmi oceněno, že jednání se zúčastnil představitel klubu a nikoliv jako v dřívějších letech německý zástupce, který nebyl schopen podat informace.

3.       Proběhlo hlasování o programu.

4.       Zpráva o hospodaření -  je řada neidentifikovatelných plateb, ISPU je vede jako majetek bez zařazení.

5.       Přijetí nových členů - pouze dva státy poslali zástupce na jednání, ostatní budou dále vedeni jako čekatelé, je nutno v případě zájmu o členství na jednání přijet.

6.       Proběhla volba na některé funkce ISPU - pro výcvik p. Ralf Achiles, výstavní činnost a víceprezidentka pí. Leonie Verbungen, administrativa a hospodaření p. Michael Otto, ekonom p. Schnaider.

7.       Jednání o komunikaci v ISPU - na stránkách je možno uveřejňovat národní akce, KCHK ČR byl požádán o vedení odkazů na našich www stránkách v angličtině a němčině, bylo hovořeno s paní víceprezidentkou o možnosti reagování na články vzhledem k vlastnictví domény a odvolacím orgánům (revizní komise).

8.       ISPU-Schau 2011 Maďarsko, 23.-24.4. 2011 u Budapešti

ISPU-Schau 2012 Estonsko, polovina září, Talin

Konference ISPU v roce 2012 při ISPU-Schau

                                                            

      9.   Různé

            a)   Proběhlo seznámení se zápisem ze separátního jednání rozhodčích exteriéru.

            b)   Předán zápis 2/2010 výborové schůze Beskydské pobočky.

            c)   Reakce na uveřejnění článku v klubovém zpravodaji Knírač s názvem Pardubice

                  2010 (autor Ing. Jana Hlavatá) a Trapný vyhazov (autor MVDr. Petr Pavelek).

                  V prvním článku je uvedena kritika na nedodržení uvedeného programu setkání

                  v Pardubicích - předseda JM pobočky MVDr. Pavelek  pravděpodobně

                  neinformoval členku výboru JM pobočky, že ke změně v programu došlo na jeho

                  žádost, kritizovaná kvalita odbornosti školení je věcí názoru každého účastníka,

                  jiná kritika než od autora nebyla. Rovněž je zde hovořeno o vystoupení předsedy  

                  JM pobočky s kritikou na odvolání redakční rady, nikde se však nehovoří o                   

                  vystoupení prezidenta klubu na stejné téma, což se čtenářům a zúčastněným jeví  

                  jako účelové.

                  V druhém článku je uvedeno, že prezident klubu čekal na vydání článku paní

                  Volné jako záminky pro odvolání redakční rady. Ač byl autor několikrát

                  upozorněn, že toto není pravda, opět toto prezentuje ve svém článku. Poděkování   

                  Doc. MVDr. Procházkovi proběhlo na jednání prezídia v Praze a Pardubicích, 

                  rovněž tak v Pardubicích na setkání poradců chovu a rozhodčích.

                  Prezident klubu p. Škubal na tyto články na základě odezvy čtenářů zpravodaje

                  nebude reagovat, předá však informace členům JM pobočky prostřednictvím jejich

                  www stránek a JM zpravodaje.                        - uveřejnění zajistí MVDr. Pavelek

            d)   Nesouhlas s návrhem na změnu Českého šampióna byl projednán na jednání ČKS 

                  a následně opravený přednesen na jednání ČMKU, prezident klubu požadavek

                  přednesl jménem ČKS, MSKS a CHK.

e)      Dotaz pana Havlana na zastoupení ÚPCH při vydání krycího listu pro zahraniční

      krytí v případě jeho nepřítomnosti (nemoc,dovolená atd.), je nutno postupovat dle

      platných Normativů a následně toto ošetřit při úpravě Normativů v rámci

      Konference v roce 2011.

f)        Upozornění pobočkám - některé pobočky nerespektují dodržování termínů

      k dodání podkladů pro sestavení plánu akcí, rovněž tak seznamů členské základny 

      tak jak bylo uvedeno v předchozích zápisech. Vzhledem k tomu, že toto značně 

      ztěžuje práci jednatelky klubu s následným urgováním ze strany ČKS nebo

      ČMKU, nebude příště toto odkládáno a pobočka nebude zařazena do seznamu

      akcí.

                                                                                             - zodpovídají předsedové poboček

           g)   Doc. MVDr. Procházka byl požádán prostřednictvím předsedy RK Ing. Kotalové o 

                 předání redakce klubového zpravodaje Knírač, doposud bez reakce. Prezident

                 klubu písemně vyzve k předání podkladů zpravodaje.

                                               - zodpovídá p. Škubal

           h)   Předání podkladů a písemností k fukci prezidenta klubu, které jsou majetkem

                 klubu stále neproběhlo. K dnešnímu dni předána pouze část zápisů s odůvodněním,

                 že je nutno některé dokumenty ofotit.

                                                                         - předání zajistí do 31.8. 2010 MVDr. Pavelek

         ch)   Sestavena delegace rozhodčích pro výstavní rok 2011, k nahlédnutí obdrží

                 předseda sboru rozhodčích, poté bude v termínu předáno k dalšímu zpracování 

                 ČMKU, delegace na OKV je v kompetenci poboček.            - zajistí pí. Zemanová

i)        Podněty ke změně a úpravě textů Normativů KCHK ČR je možno podávat prostřednictvím poboček klubu do 31.12. 2010 písemnou formou a to tak, že bude přesně konstatováno o který řád, hlavu, paragraf, písmeno a odstavec se jedná s uvedením navrhované změny. Podklady budou shromažďovány, po uzávěrce budou zpracovány a bude o nich jednáno na rozšířeném předsednictvu v roce 2011 a následně právně upravený text předán ke schválení Konferenci tak, aby nebylo zpětně zasahováno do textů a byl tím vytvořen prostor pro duplicitu nebo rozpor v jednotlivých částech řádů. Kontaktní adresa pro zasílání návrhů je tazmansky.cert@seznam.cz nebo Jiří Škubal, Lipová 607, Horní Bříza 330 12

j)        Zapracování manuálu k testování srsti do stávajícího do příštího jednání prezídia

                                                      - zajistí pí. Suchá

          k)   Správce www stránek bude požádán na základě rozhodnutí prezídia o zrušení

                odkazu KOMENTÁŘE u vložených článků, k řešení stížností slouží orgány klubu,

                rovněž tak je možné se osobně zúčastnit jednání prezídia. Zrušení bylo schváleno na

                základě  vyřizování osobních sporů na oficiálních stránkách KCHK.          

                                                                                                     - zajistí Ing. Ander

           l)  Příští jednání P KCHK ČR se koná 11. Září 2010 v Praze.

 

 

 

Zapsala:   Ing. Nytrová( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )