Dnešní datum: 15. 10. 2019     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce KCHK 2019
Podmínky nominace na MS
MR kníračů ve výkonu 2019
Klubový šampion práce
Články, výsledky
Složené zkoušky MK, SK

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze schůzky chovatelských klubů ČKS 12.3.2010
Vydáno dne 26. 03. 2010 (2436 přečtení)

Dne 12. 3. 2010 v Praze, tato schůzka se uskutečnila v předvečer setkání chovatelských klubů, které pořádala ČMKU.

P O Z V Á N K A

Zápis ze schůzky chovatelských klub ČKS

Dne 12. 3. 2010 v Praze, v budově ČKS, U Pergamenky 3, od 17:00 hodin

Tato schůzka se uskutečnila v předvečer setkání chovatelských klubů, které pořádala  ČMKU.

 

Přítomni: J. Šmolík za PČKS, A. Karban (zástupce chovatelské kluby), J. Šiška – sekretariát ČKS

 

Program:

1.       Zahájení

2.       Seznámení předsedy ČKS s činností svazu –  p. Šmolík

3.       Činnost sekretariátu a plemenné knihy (nový program)  - J.Šiška

-          platné specifické podmínky plemen – tetování a čipování (obojí ? )

-          zasílání informací formou zápisů příslušného klubu

-          Přehled o poradcích příslušného plemene – potvrzování přihlášek

-          Zasílání výsledků akcí plemen sekretariátu a PK ( sport a chov. akce )

4.       Předběžná informace o návrhu úprav cen služeb plemenné knihy -  J. Šiška

5.       Informace z ČMKU (Certifikáty, VŘ, řád pro šampiony, výstavy- program ČMKU )

         I.Nováková

      6.   Různé .

 

Ad. 1 a 2/   předseda ČKS p. Šmolík přivítal přítomné a v krátkosti seznámil s činností PČKS za období od sjezdu.

 

Ad. 3 

- p. J. Šiška obsáhle informoval přítomné zástupce klubu o vývoji nového software pro plemennou knihu. Program spuštěn do ostrého provozu 1.3.2010 .Prezentoval některé funkcionality (výstupní sestavy apod.)

-tetování – čipování: momentálně PK neumožňuje používat u jednoho plemene obě varianty značení vrhu tzn. plemeno buď tetuje, nebo čipuje.

- dotaz – zda je možné na PP rozlišit tiskově jméno a chovatelskou stanice (např. jméno psa velkým písmem)

 

informovanost .

-  omezená   doba pro vyřizování telefonů, bylo nově zřízeno telef. číslo pro potřeby poradců chovu, které jim je po celou pracovní dobu k dispozici . Toto tel. číslo poradci obdrží po zaslání žádosti na e-mail poradci@kynologie.cz .  Telefon bude zvedán pouze těm poradcům, kteří  na uvedený e-mail nahlásili své tel.číslo.

- nutnost  oboustranné  informovanosti , zejména  chovné podmínky – jejich změny jsou součástí smlouvy o vedení plemenné knihy, kluby plemen se zavázaly předávat neprodleně veškeré změny , včetně změn poradců chovu,   tetovačů,  čísla účtů klubu apod. Důležité jsou údaje na které  jedince se případné změny vztahují , nejasnosti při formulaci  chovných podmínek  (změn) připouštějící dvojí výklad , v  PP jsou uváděny  pouze údaje, které jsou stanoveny jako podmínky  chovnosti  v první a druhé generaci předků , ve třetí generaci s omezením dle místa, ve čtvrté  generaci se uvádí pouze nejvyšší titul   

nedostatky . 

-termíny zasílání a kompletnost přihlášek zápisu vrhů do PK

-čitelnost přihlášek – PK požaduje originály, často naprosto nečitelné kopie oboustranně, které postrádají  byť jediný originální podpis, poradce chovu si nechá  originál, kopii pošle PK .

-některé kluby nepoužívají razítka, někdy nejsou uváděny ani  chov. klubem předepsané údaje, takové přihlášky  vracíme chovateli,  aby měl chovatel kontrolu jak  poradce plní povinnosti , tímto způsobem se  situace velmi výrazně zlepšila. 

- chybějící krycí listy nebo jejich neplatné kopie

- vyjádření veterináře v případě vrhu feny  starší  8  let

- chybějící doklady o tetování nebo čipování

- přihláška musí být kompletní a prokazatelně doporučena k zápisu pověřeným poradcem chovu a opatřena razítkem příslušného klubu (číslo poradce nebo jeho jméno)

- některé kluby požadují vrácení kopii PZŠ zpět, ale poradci zasílají jen jeden výtisk 

- často  se vrací i dobírky,  část  neoznámených  poštou, ale je několik chovatelů i majitelů, kteří chronicky nevyzvedávají dobírky a pak  nás obviňují  z pozdního vyřízení – na fakturách jsou data , takže je možnost  ověřit datum vyřízení

 

- nový program umožňuje zaslání tetovacích čísel   e-mailem, což zásadním způsobem urychlí i zlevní vyřízení

 

Ad. 4  Informace o návrhu úprav cen služeb plemenné knihy – J. Šiška .

 

Tajemník vysvětlil důvody, které vedou k nutnosti návrhu úpravy cen  služeb PK od 1.1.2011. Ceny PK a odvody chovatelským klubům jsou v současnosti nejvýhodnější pro chovatele i kluby v rámci ČMKU. ČKS nezvyšoval ceny  pokud to nebylo nutností. S ohledem na rostoucí náklady a nutnost, aby PK jako středisko ČKS bylo neztrátové jsou v návrhu tři  varianty řešení .

 

1. Zvýšení  ceny služeb PK   o minimální příplatek o 10 % (zvýšení o inflaci ), bez zvýšení odvodu chovatelským klubům

tzn. např.  cena PP  - zvýšení na 220,- Kč plus DPH 10 %   nová cena  242,- Kč   tj. navýšení  22,- Kč/ ks tedy o 10 % , 

 

2. Zvýšit cenu  jen PP výrazněji s tím, že bude zvýšen i odvod příslušnému     chovatelskému klubu  ale jen za PP. 

 

3.  zvýšení cen služeb, ze kterých byly odváděny poplatky klubům spolu  se  zvýšením  odvodů klubům  tzn. např. zvýšení o 25,- Kč  za úkon , zvýšení 

    odvodu  chovatelskému   klubu za úkon o 5,- Kč, na jednotný odvod

     z úkonu 55,- Kč , by znamenalo zvýšení základu ceny o 12,5 % , v celkovém

    pak zvýšení ceny za úkon o 11,25 % ( cena vč. DPH 10 % )

 

 

Ad. 5  Informace z ČMKU (Certifikáty, VŘ, řád pro šampiony, výstavy- program ČMKU )

 

-p.  I. Nováková informovala o schválené směrnici o certifikátech. Účelem této směrnice bylo zkompletovat všechny stávající směrnice do jednoho  uceleného dokumentu. Úvodní část specifikuje všeobecné záležitosti týkající vydávání certifikátů a plemen. Jednotlivé přílohy pak konkretizují danou oblast (lovecká, pracovní, pastevecká plemena….atd).

 

-ke směrnici vznikla živá diskuze, ohledně vydávání malých certifikátů pro vyjmenovaná plemena. Malé certifikáty se vydávají pouze na žádost klubu, který specifikuje zkoušky na základě, kterých se bude vydávat. Vydávání, nebo nevydávání malých certifikátů je proto čistě na rozhodnutí daného klubu.

 

-Řád pro udělování českého šampiona – na minulém zasedání PČMKU byly schváleny nové podmínky udělování Šampiona ČR.  O této změně bylo široce diskutováno, zvlášť o variantě pro pracovní plemena tzn. 2x CAC a zkouška. Velká část klubů pro pracovní plemena se shodla na tom, že tato podmínka je velmi lehká a jestliže se přidal CAC u varianty bez zkoušek měl by být přidán 1x CAC navíc u varianty se zkouškou.  Bylo navrženo, aby zástupce KCHK  přednesl  na schůzce druhý den, žádost za všechny kluby ČKS, aby u varianty se zkouškou byl přidán požadavek 3x CAC a zároveň, aby byla přidána podmínka u obou variant, aby mezi prvním a posledním CAC, uplynul rok a den, podobně jak je to v případě udělování mezinárodního šampiona.

-informace o novém programu na ČMKU. V současné době mají všichni pořadatelé výstav možnost si zapůjčit program pro zpracování výstavy za cenu 1,- Kč od přihlášeného psa. Zároveň je možné se na akce využívající tento program hlásit on-line. Program je na adrese: www.dogoffice.cz

 

Ad. 6 - Diskuse

-HW – informovali o vlastní databázi, kterou naplnily z dat PK, nyní nabízí zpětně poskytnutí zušlechtěných dat zpět PK

 

-proběhla diskuze ohledně toho zda klub na svých stránkách může zveřejňovat data jako např. počty narozených vrhů, konkrétních chovatelů apod.

 

-HW – připomínka proč jsou HW na výstavách děleni do třech barevných rázů – přitom je nedělí ani země původu Německo. Odpověď – rozhodnutí VH ČMKU, čeká se na reglement s vysvětlením od FCI

 

-KCHK – informoval o případu, kdy majitelka chovného psa knírače odmítá podepsat KL s odůvodněním, že s majitelkou feny není finančně vypořádaná za krytí. Zástupce klubu se zeptal, zda klub může do sporu vstoupit a KL podepsat, aby štěňatům  mohly být vystaveny PP.  Bylo odpovězeno jednoznačně záporně, finanční vyrovnání je záležitostí občanskoprávního sporu, klub nemůže do podobné věci zasahovat, administrativní náležitosti pro zapsání vrhu (podpisy) stran majitelů chovných zvířat musí být  dodrženy

 

-dobrmani – nesouhlasí s rozhodnutí PČMKU ohledně toho, že kluby  musí přijmout všechny přihlášky na klubovou, nebo speciální výstavu. Zástupkyně upozornila na rozpory ve výstavním řádu. Celý příspěvek přednese  na schůzce chov. klubů ČMKU

 

 

Zapsal: J. Šiška

 

 

 ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )