Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK ČR dne 20.2. 2010 - Pardubice
Vydáno dne 10. 03. 2010 (3622 přečtení)Zápis z jednání P KCHK ČR dne 20

 

Přítomni:            Škubal, Ing. Ander, Vidrna, MVDr. Pavelek, Suchá, Ing. Arch. Kaprálková, Dostálová, Ing. Nytrová, Ing. Kotalová

Omluveni:          Glanznerová, Zaoralová, Zemanova

 

Program:           1. zahájení, doplnění bodů k jednání

                        2. kontrola zápisu 4/2009 ze dne 21.11. 2009

                        3. hospodaření

                        4. výcviková činnost

                        5. ÚPCH MK

                        6. ÚPCH SK

                        7. ÚPCH VK

                        8. příprava školení OPCH a rozhodčích

                        9. různé

 

1.   Zahájení, doplnění bodů k jednání

      Prezident klubu p. Škubal zahájil  jednání prezidia klubu a vyzval přítomné k doplnění  

      bodů a podkladů k dnešnímu jednání.

 

2.   Kontrola zápisu 4/2009

3d - splněno

4b - splněno

4f - bude jednáno

5a - informace podána s doporučením vyčkat uvedení databáze v ČMKU a poté využít  

       možnosti používání již této zavedené databáze

7a - splněno, předneseno na jednání Pléna ČKS s požadavkem uvedení v zápisu

       z tohoto jednání, v zápisu neuveřejněno, na březnovém jednání Pléna ČKS bude

       důrazně požadováno splnění společně s písemnou dokumentací - zajistí p. Škubal

9   - splněno

10b - splněno

10e - splněno, diplom v tisku, po převzetí bude předán Ing.Arch. Kaprálkové

10h - splněno

10ch - proběhlo předání části dokumentace, zbytek bude předán na příštím jednání

10i - oprava adresáře a kontaktů - bod trvá

10m - splněno

10n - splněno

10p - splněno

 

3.   Hospodaření

a)   ekonomka klubu informovala o stavu finančních prostředků v hotovosti i na účtu   

      za rok 2009 a k 31.1. 2010, předán členům prezidia Výkaz o stavu finančních  

      prostředků KCHK ČR

b)   předložen návrh rozpočtu na rok 2010, který byl schválen hlasováním (pro 7, proti 0,   

      zdržel 0)

c)   odvod poplatku za kolektivní členství ČKS ponížit o členy v ZKO, ekonomce bude

      dodán jednatelkou počet členů KCHK za které je nutno odvést platbu

- zajistí pí. Zemanová, Dostálová

d)   21.1. 2010 byla provedena revize hospodaření, předsedkyně RK Ing. Kotalová  

       konstatovala, že účetnictví je vedeno průkazným způsobem, úplně a správně,   

       účetní doklady mají všechny zákonem předepsané náležitosti, účetní zápisy

       jsou prováděny srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost

e)   předány formuláře pro zpracování podkladů členské základny CHK ČKS, smlouvy od 

      sponzorů a darovací smlouvy

f)   odeslány ekonomům poboček informace z Infa ČKS a pokyny k platbě členských  

      příspěvků 2010

 

4.   Výcviková činnost

a)   podán návrh JM pobočky na změnu kategorie u SK na M ČR všestranných ze ZVV 1 na

      ZM, schváleno hlasováním (pro 6, proti 0, zdržel 1) oznámení pořadateli

                                                                                                                          -zajistí p. Vidrna

b)   závod malých plemen, pořadatelka pí. Dobiášová vyzývá kluby o podporu plemene na 

      závodě v Chlumci nad Cidlinou, tři poháry pro knírače dodá za KCHK pobočka Praha-

      východ, hlasováno (pro 7, proti 0, zdržel 0)       

- zajistí p. Škubal

c)       vypracovány dva návrhy na změnu ZŘ malých plemen, je nutno je sjednotit a ty poté postoupit VK při ČKS, do 31.3. 2010                  

- zajistí p. Vidrna

předání na VK ČKS                                           

- zajistí p. Škubal

VK ČKS pro toto stanovila komisi, předsedou p. Kasík

 

5.   ÚPCH MK

a)   žádost o prodloužení chovnosti o jeden vrh pro fenu MK černá ICH Toffee Rezlark, 

      přiloženy potřebné podklady, ÚPCH doporučuje, hlasováno (pro 7, proti 0, zdržel 0)

b)      otevřený dopis p. Špeldy a pí. Kubínové na chovatelské praktiky chovatelky pí. Šindelářové

- přislíbeno dodání podkladů k větší informovanosti, nedodáno

      - jedná se o občansko-právní spor mezi majitelem a chovatelem, klub může přijmou 

        opatření v souladu s kárným řádem až po vynesení rozsudku  soudem

c)   vrh MK p+s z CHS Praegredior, u krycího psa Wabi z Podolských skal propadlý test na  

      DOV, OPCH pí. Vanišová vystavila krycí list na základě platnosti DOV v roce 2010,

      neevidovala měsíc ukončení platnosti, krycí pes po zjištění tohoto nedostatku ihned

      vyšetřen, bez nálezu, na základě splnění podmínek budou PP vystaveny                                                                 

- zajistí pí. Suchá

      - OPCH pí. Vanišová bude upozorněna na pochybení a nutnost vedení podrobné evidence

                                                                                   - zajistí p. Škubal

d)   na základě požadavku ze zápisu Podbrdské pobočky budou kontroly vrhu a vystavování  

      krycích listů v CHS Rezlark u pí. L. Rezkové prováděny OPCH pí. Drožovou pouze po

      domluvě s ÚPCH pí. Zaoralovou, u ostatních chovatelů beze změn

 

6.   ÚPCH SK

a)   krytí psem SK černý Kill Bill Grand Calvera, ke krytí došlo bez podepsání krycího listu

      v nepřítomnosti majitelky psa a smlouvy o finančním vyrovnání, obě strany se nemohou  

      dohodnout na finanční částce za krytí, jedná se o občansko-právní spor

- majitelka krycího psa pí. Špiclová bude písemně vyzvána k dodání podepsaného krycího listu v souladu s požadavky Zápisního řádu KCHK, v případě nedodání bude

        postupováno dle kárného řádu, finanční vyrovnání je pouze v kompetenci obou     

        zúčastněných stran případně soudu

      - vyžádání KL a vyrozumění obou stran                    

- zajistí p. Škubal

 

7.   ÚPCH VK

      bez připomínek

8.   Příprava školení OPCH a rozhodčích

- proběhla příprava a seznámení s podklady pro školení OPCH, které povede ÚPCH pí. 

  Suchá, školení rozhodčích povede MVDr. Pavelek

- zajištění prostor a stravování zajištěno ze strany ZKO Pardubice-Nemošice, pí. Stránská

 

9.   Různé

a)   předáno 20 ks chybějících zpravodajů Knírač JM pobočce

b)   program Dog Office - program na tvorbu katalogů výstav, poskytuje ČMKU na

      podkladech databáze psů, poplatek á 1,- Kč za psa, pro pořadatele info poskytne pí. Suchá

      - databáze chovných jedinců zůstává v majetku klubu

c)   dodány zápisy z členských schůzí JM, ZČ a Podbrdské pobočky

d)   aktualizace adresářů prezidia a výborů poboček         

- zajistí p. Škubal

e)   odkazy na www stránky poboček                            

 - zajístí pí. Zemanová

f)   JM pobočka navrhuje vydávat pouze speciál zpravodaje v el. podobě (vedena diskuze a

      jako chovatelský statistický materiál dále vydávat i v tištěné podobě)

g)   JM pobočka vyjádřila nesouhlas s formou odvolání RR, vše v souladu se Stanovami

      KCHK ČR

h)   doplnění chybějícího odkazu na pořadatele akcí SM pobočka Beskydská        

                                                                                   - zajistí pí. Zemanová

ch) kontakty na výcvikáře poboček                                   

- zajistí p. Škubal

i)   testování na barvení srsti, platná směrnice bude doplněna do příštího jednání prezídia o

      metodiku provádění, kterou zpracovala Mgr. Lisová       

- zajistí pí. Suchá

j)   dokoupení testovací soupravy pro testovače- JM pobočka obdrží ohřívač a  

      stojánky, zkumavky si zajistí testovač, bude proplaceno    

- zajistí pí. Suchá

      nákup kyseliny a distribuci jednotlivým testovačům         termín do 10.3. 2010

- zajistí p. Škubal

                                    

k)   kniha Naši knírači nabídnuta KCHB na Slovensku, bez odezvy

l)   příprava vzorových propozic na klubové výstavy               

- zajistí p. Škubal

m)  dle požadavku Evropského parlamentu musí být po 26.5. 2011 štěňata označena výhradně čipováním, zjištění podrobností a informace       

- zajistí p. Škubal, Ing. Ander

n)   termín pro nahlášení členské základny poboček k 15.3.  

termín pro dohlašování nových členů poboček   30.6. a 30.9.

zasílání zápisů z jednání poboček neprodleně po jednání zasílání podkladů pro výcvikáře klubu  30.6 a 31.12.

                                                                            - zodpovídají předsedové poboček

o)   doručeny termíny pro aprobaci rozhodčí pí. Roubalové

p)   komerční nabídka čipování a evidence psů, nebude reagováno

q)   el. verze klubového zpravodaje bude uveřejněna na www stránkách klubu, č.1 stále všem tiskem, po součtu zájemců o el. podobu bude učiněna finanční nabídka tiskárny (úspora  pro KCHK, pro pobočky úspora na poštovném á 14,- Kč)

r)   oslovena firma Giom o představení a spolupráci při tvorbě klubového zpravodaje

s)   12.3. 2010 od 17.00 setkání zástupců CHK při ČKS v Praze, 13.3. 2010 od 10.00 setkání

      zástupců CHK při ČMKU v Praze, zúčastní se prezident klubu      

- zajistí p. Škubal

t)   upozornění pro předsedy poboček

      - stále jsou používána razítka se starým sídlem klubu, je nutno zakoupit a používat nový 

        štoček se sídlem klubu na adrese Na Pastvičkách 97, Tišice-Chrást, 277 15, tak

jak bylo schváleno konferencí klubu v roce 2007, razítka se starým sídlem jsou neplatná!

      - členské průkazky na rok 2010 - distribuci provede ekonomka klubu, pobočka vyplní

        konkrétní jméno člena, průkazka je platná pouze s aktuálním razítkem a podpisem 

        předsedy pobočky

u)   termín jednání prezídia KCHK ČR 11.9. 2010

 

Příští prezídium KCHK ČR se koná 5.6. 2010 v Praze

 

 

 

Zpracoval: Jiří Škubal, prezident KCHK ČR, o.s. 1927( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )