Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání předsednictva KCHK 5.9. 2009, Ústí nad Labem
Vydáno dne 22. 10. 2009 (2983 přečtení)Zápis z jednání předsednictva KCHK 5

Zápis z jednání předsednictva KCHK 5.9. 2009, Ústí nad Labem

 

Přítomni: Škubal, Ing. Ander, Zemanová, Dostálová, Suchá, Zaoralová, Ing. Arch. Kaprálková,  

                MVDr. Pavelek, doc. Procházka

Revizní komise: Ing. Kotalová

Omluveni: Glänznerová, Vidrna

 

Program:          1.   zahájení, doplnění bodů k jednání

                        2.   kontrola zápisu z předsednictva 2.5. 2009

                        3.   hospodaření

                        4.   výcviková činnost

                        5.   ÚPCH MK

                        6.   ÚPCH SK

                        7.   ÚPCH VK

                        8.   různé

 

1. Zahájení, doplnění bodů k jednání

    Prezident klubu p. Škubal zahájil jednání předsednictva a požádal přítomné o doplnění bodů

    k dnešnímu jednání předsednictva.

 

2. Kontrola zápisu z jednání 2.5.2009

    1/4e - odeslání vzorové legitimace KCHK na ČKS - splněno

    1/5b - stížnost pí  Šindelářové - bude dále projednáno

    1/8b - výzva členům KCHK ke spolupráci na časopise Knírač, oslovení odmítli - bod trvá

    1/9c - úkol do příští konference KCHK - při zpracování a úpravě stanov je potřeba zahrnout  

              pravomoci konference, předsednictva, rozšířeného předsednictva - bod trvá

     2a - platba členských příspěvků do ISPU - splněno

     2c - systém rozesílání členských legitimací zůstává stejný i pro rok 2010

     2d - dluhy poboček vůči KCHK ČR - vyřešeno

     2e - smlouva s firmou Giom byla podepsána prezidentem klubu a majitelem firmy, platnost dva

            roky

     4a - odvolání  pana Geidla (CHS Aida Rena) - bylo písemně doručeno stanovisko KCHK ČR

     7a - časopis Knírač - bod trvá

     9e - zrušení diskuse na webu KCHK z důvodu osobního napadání a vulgarity - splněno

     9f - akce KCHK na rok 2010 - bude projednáno

      

    Připomínky k zápisu:

    MVDr.Pavelek

a - termín jednání KCHK stanovit na předchozím předsednictvu a již termín nepřesouvat,  

     naplánovat termíny schůzí vždy na rok dopředu -

         reagováno prezidentem klubu p. Škubalem - ke změně jednání předsednictva došlo z důvodů 

         omluvení většiny předsednictva, jednání by bylo bezpředmětné, plánování jednání rok 

         dopředu není  pružné a zcela prospěšné potřebám klubu, předsednictvo bude o termínech 

         jednat

 

  

   b - bod 5a - pan Geidl

         Jihomoravská pobočka reagovala na vzniklou situaci, dle JM pobočky nebylo odpovídáno

         revizní komisí. Do března 2009 nebyla celá kauza doručena na ÚKOZ

         úkol PKCHK vyrozumnět JM pobočku o stavu celé kauzy nejpozději do 15.9.2009

- zajistí p. Škubal

    c - bod 6b - nedodání jmen testovačů srsti JM pobočkou – návrh Ing. Olejníčková,

         Mgr. Chvátalová, Dr. Jahnová - bude dále projednáno schůzí JM pobočky a upřesněno v

         zápise do listopadového předsednictva

- zajistí MVDr. Pavelek

    d - bod 8 - školení rozhodčích a poradců chovu - změnit termín neakceptování krycích listů na           

         19.6. 2009, hlasováno (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

    e - bod 9f  - delegaci rozhodčích provádět rovnoměrně, udělat na začátku roku plán a nechat

         schválit předsednictvem

         reagováno prezidentem klubu p. Škubalem - bude postupováno dle zápisu a daného termínu

 

3.   Hospodaření

 a - členské příspěvky do ISPU byly zaplaceny v bance ve Furt im Vald v hotovosti na účet

      ISPU, doklady o zaplacení byly předány ekonomce klubu paní Dostálové

 b - byla proplacena faktura na 5.556,- Kč za MR stopařů, pořadatel pobočka 04 Západočeská

 c - byla proplacena faktura za poháry (interšampion, klubový šampion) ve výši 15.477,- Kč

 d - příjmy za prodej knihy “Naši knírači” činí 41.968,- Kč, čímž byl vyrovnán vklad klubu pro

      vydání této knihy

 e - přílohu o hospodaření KCHK dodá ekonomka pí Dostálová

 f - vyúčtování na MR agility bude zasláno Ing. Rozovou                  

- zajistí pí Dostálová

 g - nebylo odpovězeno JM pobočkou kolik knih odebrala před převzením k uskladnění, je

           nutné zaslat skutečný počet knih pro vystavení faktury a následnou úhradu

- zajistí MVDr. Pavelek

 h - na skladě je momentálně 800 kusů knihy, byla nabídnuta Slovenskému klubu chovatelov 

      bradáčov prozatím bez reakce, dále bude kniha nabídnuta formou inzerátu v kynologickém

      periodiku a nakladatelství           -zajistí pí Dostálová,

pí Zemanová, p. Škubal

 

 

4.   Výcviková činnost

      v zastoupení výcvikáře p. Škubal

 a - informace o prezentaci kníračů na závodě CACIT v Mrákově, kde pan Vidrna vyhrál v

      konkurenci ostatních pracovních plemen

 b - hodnocení MR ve výkonu Břehy u Přelouče - organizace mistrovstí byla zajištěna kvalitně s

      malými chybami, nastal problém s rozhodčím p. Hodkem ohledně harmonogramu, toto bylo 

      několikrát řešeno prezidentem klubu a výcvikářem s ČKS

  - na MR byla navržena reprezentace na MS v Rakousku (Vidrna, Rohlena, Musilová,   

    výcviková komise doplnila do reprezentace sl. Sobotkovou a Petrů, náhradník p. Ťujík)

               z důvodu sestavení družstva na MS ISPU

             - takto navržená reprezentace byla jednohlasně schválena předsednictvem

      c - plán výcvikových akcí na r. 2010           - zajistí p. Vidrna

      d - návrh na změnu NZŘ pro MK byl projednán na výcvikové komisi při MR

- zajistí p. Vidrna

      e - smlouva s firmou Giom byla podepsána na 2 roky, jedná se o 25 ks souprav, triček a čepic s

           logem firmy, odkaz na firmu Giom na webových stránkách         

- zajistí pí Zemanová

      f - přihlášky a ubytování na MS ISPU jsou zajišťovány                   

- zajistí p. Vidrna, p. Škubal

 

5.   ÚPCH MK

      pí Suchá (ÚPCH MK p+s, čstř.)

      a - vyjádření ÚKOZ ve věci p. Geidla (CHS Aida Rena) - k pochybení došlo ze strany OPCH,

            možnost týrání chovem, p.Geidlovi bylo vyjádření zasláno doporučeně

            - záležitost p. Geidla byla na ČMKU projednána na zasedání 16.8. 2009 s tím, že k 

               pochybení došlo ze strany  OPCH, doporučují postupovat dle platných normativů

            - návrh MVDr. Paveleka vydat štěňatům PP a do rubriky ostatní záznamy zapsat

              NESTANDARD (dle čl.6.4. odst.3 Zápisního řádu) - hlasováno (8 pro,0 proti, 0 se zdržel)

- zajistí p. Škubal

      b - stížnost pí. Šindelářové, CHS z Dixie - ČMKU přezkoumala nevystavení PP na vrh “E”

           CHS z Dixie a dle vyjádření ČMKU je nutno vystavit nové PP, PK ČKS souhlasila s  

            vystavením PP, ale vrh PP stále nemá. PK ČKS požaduje doložení podkladů ze strany

            chovatelky. KCHK ČR v této věci nemůže konat z důvodu vyčerpání všech příslušných

            pravomocí, vydávání PP je v kompetenci PK ČMKU a ČKS.

      c - uchovnění feny MK černostř. Freeda Lee Carboneum z černých rodičů, OPCH Jihočeské

            pobočky a ÚPCH doporučuje po absolvování výstavy a splnění podmínek k chovnosti,

            PKCHK souhlasí

 

      pí Zaoralová (ÚPCH MK černý a bílý)

      d - zjištěno závažné porušení Zápisního řádu chovatelkou Ing. Rezkovou (CHS Rezlark)

           - bylo zopakováno spojení, ze kterého se objevila jinobarevná štěňata, byla provedena úzká  

             příbuzenská plemenitba (v následku této kauzy je třeba do příští konference definovat  

             procento úzkosti příbuzenské plemenitby)

- z důvodů porušení Zápisního řádu KCHK ČR předsednictvo nařizuje v souladu s

  přijatým Kárným řádem kárné slyšení s následným kárným jednáním (je navrženo 

  pozastavení činnosti chovatelce na 6 měsíců dle platných stanov a kárných řádů)   

  hlasováno (8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

- chovatelka Ing. Rezková bude pozvána na jednání kárné komise k vyřešení výše

   popsaného, kárná komise bude jmenována prezidentem klubu a následně schválena

   předsednictvem           - pozvánku zajistí pí Zemanová

          - je nutné též kontaktovat příslušného OPCH                             

- zajistí p. Škubal

 

6.   ÚPCH SK

      bez připomínek

 

7.   ÚPCH VK

      omluvena, podklady nedodány

 

8.   Různé

      a - návrh na ocenění na Sjezdu ČKS za dosažení výsledků a propagaci plemene p. Vidrnovi,  

           p. Kyšákovi a pí Havelkové

      b - plán akcí KCHK na rok 2010 bude zaslán pobočkám              

- zajistí pí Zemanová

      c - projednány Zásady přetetování a přečipování, uveřejnění na www.kchk.cz

- zajistí pí Zemanová

 

      d - projednána a odsouhlasena žádost pí. Roubalové o rozšíření aprobace na posuzování

           kníračů, hlasováno (4 pro, 2 proti, 1 se zdržel)  vyrozumnění pí. Roubalové a ČMKU

                                                -  zajistí p. Škubal

      e - oslovení od Krematioria zvířat v Brně na spolupráci, P KCHK se rozhodlo nereagovat z

           důvodu komerčního charakteru nabídky

      f - změna termínu bonitace pobočky Praha-východ na 14.11. 2009, P KCHK souhlasí

      g - zkontrolovat propozice na akce KCHK, názvosloví a zadávání titulů dle nového výstavního

           řádu                              - zajistí p. Škubal

      h - žádost Liberecké pobočky o zasílání zápisů z jednání P KCHK písemně

- zajistí pí Zemanová

    ch - organizace výstav - hlavní klubové akce (CSV, CKV) by měly mít patřičnou úroveň, bude

           projednáno na Školení rozhodčích a poradců chovu

       i - klubový zpravodaj Knírač, požádat na www o přispěvatele do zpravodaje

- zajistí pí Zemanová

 

 

Termín příštího zasedání P KCHK - 21.11. 2009 od 10.00 hod. v Praze.

 

                                                                                                            Zapsala M. Zemanová

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )