Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK 2.5.2009
Vydáno dne 19. 06. 2009 (2964 přečtení)Zápis z jednání Předsednictva KCHK 2

Zápis z jednání Předsednictva KCHK 2.5.2009 – Praha

 

Přítomni: Škubal, Ing.Ander, Zemanová, Dostálová, Ing,Arch.Kaprálková, Zaoralová

RK: Ing.Kotalová

Omluveni: Suchá, Glänznerová, Vidrna, MVDr.Pavelek, Doc.Procházka

 

Jednání bylo přesunuto na náhradní termín z důvodu omluvy většiny členů předsednictva.

 

1) Kontrola zápisu z 21.2.2009

     4a) - propozice na MR ve výkonu – bod trvá

     4b) - žádost na ČKS o rozšíření podmínek na získání malého certifikátu – splněno

     4c) - změny v hodnocení posuzování zkoušek zaslat p.Hodkovi - splněno

     4d) - byla podána špatná informace, jedná se o dotaci ČKS na MS ISPU ve výši

             15.000,- Kč na celou reprezentaci

     4e) - odeslání vzoru členské legitimace na ČKS – bod trvá

     5a) - vyrozumění p.Geidlovi bylo odesláno

     5b) - stížnost pí Šindelářové – je v jednání na ČKMU

     7a) - pí Volná byla vyrozuměna o vydání PP na její vrh

     8a) - zaslání zpravodaje Knírač ke kontrole prezidentovi klubu - bod trvá,

            bude dále projednáno

     8b) - vyzvat členy KCHK ke spolupráci na časopise Knírač - bod trvá

     8c) - vyřešit pravidla pro uveřejňování příspěvků do časopisu Knírač - bod trvá

     9c) - úkol do příští konference KCHK - při zpracování a úpravě stanov je potřeba

            zahrnout pravomoci konference, předsednictva, rozšířeného předsednictva  -

            bod trvá

 

 

2) Hospodaření

    a)   odvody do ISPU za rok 2009 v částce 318,66 EU + poštovné – hotovost byla

           předána  prezidentovi KCHK, který zajistí platbu v Německu - zajistí p. Škubal

b)      seznam členské základny + odvody do ČKS byly zaslány na ČKS

c)      návrh na tisk členských legitimací pro rok 2010 již v lednu 2010, tak, aby byly k dispozici

novým členům KCHK již od začátku kalendářního roku - zajistí pí Dostálová a pí Zemanová

d)      po kontrole plateb byly zjištěny nedoplatky u některých poboček, v případě nedoplacení

nebudou pobočkám zaslány zpravodaje

e)      sponzorský dar od firmy GIOM na 2 roky v hodnotě 20.000,- Kč - mikiny, trička,

      čepice pro  účely reprezentace

          - firma GIOM žádá reklamu ve zpravodaji Knírač

          - zatím nebyla vypracována smlouva                       - zajistí p. Škubal

 

3) Výcviková činnost
     a)   propozice na MR ještě stále nebyly dodány           - zajistí p. Vidrna

     b)   byly vypracovány změny zkušebního řádu na posuzování MK.

     c)   žádost Ing.Rozové o navýšení dotace na MR v Agiliti o 2.000 - odsouhlaseno

 

4) ÚPCH MK

    a)   odvolání p.Geidla, CHS Aida Réna, proti rozhodnutí KCHK ČR - klub trvá na

          pochybení a nesplnění podmínek nutných ke krytí MK a následnému zapsání

          vrhu ze strany majitele CHS,

          informování chovatele  - zajistí p. Škubal

b)      stížnost pí Šindelářové, CHS z Dixie - je v řešení na ČMKU

c)      žádost pí Jakubův o souhlas s bonitací MK P+S Earle Grey Carboneum pocházejícího z vrhu MKČ –

      po doporučení ÚPCH předsednictvo s bonitací jednohlasně souhlasí

 

5) ÚPCH VK

    a) pí Volná, CHS ze Sluneční verandy - byla vyrozuměna s vydáním PP na

         předmětný vrh

 

6) Testy na barvení srsti

    a)   na Celostátní speciální výstavu v Olomouci přijede Mgr.Světlana Lisová

    b)   je nutné urychleně určit a proškolit osoby testovačů srsti na barvení (JM pobočka

          zatím stále nedodala), z navržených bude proškolen p. Ander a pí Lisová

d)      provádět na všech akcích KCHK s posuzováním exteriéru namátkově testy na barvení

       srsti na náklady P KCHK

e)      v případě pozitivního nálezu na bonitaci bude do bonitačního kódu zapsáno písmeno „L“

       a do poznámky „barvená srst“, jméno majitele a pozitivně testovaného psa bude uveřejněno

       v klubovém zpravodaji a na webových stránkách KCHK ČR

 

7) Zpravodaj Knírač

   a)   je nutno aktualizovat zpravodaj Knírač do formy informačního zpravodaje,

         kontaktovat pí Nytrovou k zapojení do tvorby a spolupráce s doc. Procházkou        

                                                                                                                - zajistí p.Škubal

 

8) Školení rozhodčích a poradců chovu Pardubice 22.2.2009

     dle bodu 4.6. Zápisního řádu, nebude předsednictvo akceptovat od 2.5.2009

     krycí listy a kontroly vrhu od těch OPCH, kteří se 2x za sebou nezúčastnili

     povinného školení (p. Pavelek,  pí Ullrichová, Rulfová, Snížková).  

     Dle Zápisního řádu přecházejí povinnosti na ÚPCH jednotlivých velikostních

     rázů. Rovněž nebudou v roce 2010 delegováni na výstavy rozhodčí, kteří  

     neabsolvovali toto školení (p. Pavelek, Emmer, pí Petrašová)

 

9) Různé

    a)   projednání dopisu pí Krpatové - stížnost na zapisování narozených vrhů,

         nezabřezlých a nakrytých fen na www.kchk.cz - inzerce a uveřejňování těchto

         údajů na www je služba pro pro chovatele, uveřejňují se údaje, které má

         k dispozici ÚPCH dle zaslaných krycích listů a informací od samotných

         chovatelů, uveřejňování však není povinné a ne všichni chovatelé

          toto poskytují

b)      stížnost p. Marka na OKV a bonitaci pořádané Středočeskou pobočkou v Mladé

      Boleslavi:stížnost byla projednána, p. Markovi budou peníze dle slibu pořadatele

      za bonitaci vráceny

    c)   doporučení P KCHK vystavovatelům - v případě, že někdo zjistí porušení

          výstavního řádu v  v průběhu výstavy, je jeho povinností v zájmu všech podat

          protest (dle propozic a výstavního řádu)

    d)   stížnost na pí Zaoralovou - údajné porušení výstavního řádu, pí Zaoralová

         posuzovala v roli rozhodčího exteriéru knírače na OKV Pražské pobočky a

         v tentýž den byla majitelem vystavovaného psa na OKV Středočeské pobočky,

         kde posuzoval exteriér Dr.Juraj Frey.

         Stanovisko P KCHK: byly to dvě samostatné výstavy se dvěmi různými

         propozicemi, každá výstava měla samostatnou přejímku a poradu, každá výstava

          začínala v jiný čas. Pí Zaoralová nedostala katalog, nebyla na přejímce ani psa

         nevystavovala. Jako majitel vystavovaného psa nemohla tušit, že obě dvě

          pobočky vytisknou dva katalogy spojené v jednom výtisku. Dle P  

           KCHK po konzultaci s ČMKU nedošlo k porušení výstavního řádu.

     e)   zrušení diskuse na www.kchk.cz - vzhledem k zaměření a úrovni příspěvků do

           diskuse  předsednictvo tímto jednohlasně rozhodlo o jejím zrušení              

                                                                                                  -   zajistí pí Zemanová

     f)   akce na r. 2010 - do 30.5. 2009 jsou pobočky povinny nahlásit plán akcí pro

          příští rok                                                                     - zajistí pí Zemanová

    g)   žádost Pražské pobočky na uspořádání bonitace VK 24.4. 2010, Jesenické a

          Západočeské na podzim 2010 – projednáno,bude uvedeno v plánu akcí na příští

         rok,je nutno upřesnit termín  konání   

                                                                                                           - zajistí p. Škubal

    h)   do 15. června 2009 P KCHK zajistí delegace rozhodčích na mezinárodní, národní

          a klubové výstavy                                           - zajistí pí Zemanová, pí Suchá

          včetně oznámení předsedovi sboru rozhodčích

 

 

 

                                                                                                                     Zapsala M. Zemanová

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )