Dnešní datum: 22. 09. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Předsednictva KCHK 16.2.2008
Vydáno dne 02. 04. 2008 (3338 přečtení)Zápis z jednání předsednictva KCHK 16

Zápis z jednání předsednictva KCHK 16.2.2008 – Pardubice

 

Přítomni: Škubal, Dostálová, Ander, Zemanová, Horáková, Suchá, Kaprálková, revizní komise: Kotalová

Omluveni: Glänznerová, Vidrna

 

Program: 1. kontrola usnesení Konference 10.11.07

                2. kontrola zápisu PKCHK 8.12.07

                3. kontrola změn normativů

                4. hospodaření KCHK

                5. výcvik

                6. informace UPCH

                7. různé

 

1. Kontrola usnesení Konference 10.11.07

    -  pravidelná setkání poradců chovu a rozhodčích – splněno (Pardubice 17.2.08)

    -  vydat upravené normativy – splněno, na www bylo vydáno, tiskem vyjde v Knírači 2/08

    -  vydat adresář nového předsednictva – splněno

 

2. Kontrola zápisu PKCHK 8.12.07

    -  zaslané peníze od VAKUS na účet KCHK (21.539,50 Kč) které nejsou identifikovatelné

        zůstávají na účtu – bod trvá a nebude se do případné změny již řešit

 -  změna adresy KCHK - splněno

 -  oznámení změny předsednictva nadřízeným orgánům (ČMKU, ČKS) - splněno

 -  změny v normativech – splněno, normativy vydány na www i dány do tisku

 -  změna podpisového vzoru – bod trvá

 -  změna bonitačních karet – projedná setkání poradců chovu 17.2.08

 -  oprava chybného data u výstavy pořádané Olomouckou pobočkou – splněno

 -  závod Stanios – splněno, závod proběhne jako kvalifikační na MS

 -  převzetí materiálů od minulých členů předsednictva – splněno

 -  změna razítka – splněno, razítka předána

 -  aktualizovat adresář výborů jednotlivých poboček – bod trvá, termín do 28.2. 2008

 -  aktualizovat přihlášku do KCHK – bod trvá

 -  setkání zástupců chovatelských klubů – splněno

 -  zaslání Novoročního přání sponzorům – splněno

 -  zajištění platební karty – součást podpisového vzoru, bod trvá

 -  přidání kolonky v PP pro výkonnostní chov u VK – žádost zaslána p.Škubalem na ČKS

 -  členské průkazky na rok 2008 – bylo vytisknuto 1000 ks průkazek, které budou zaslány pobočkám na

     základě seznamů členské základny zaslané pobočkami. Za správnost vyplnění zodpovídá předseda

     pobočky

 

3. Kontrola změn normativů

    -  normativy jsou již v tisku i zvěřejněny na www – revizní komise nemá připomínek

 

4. Hospodaření KCHK

    -  faktura na zaplacení webových stránek klubu byla proplacena

    -  odvody členských příspěvků na r.2008 – probíhá v termínu

    -  prostřednictvím členství v ZKO existuje dvojí členství v ČKS (KCHK a ZKO). KCHK zbytečně platí   

       podruhé odvody za členy platící již v ZKO. Je nutno v roce 2009 aktualizovat změny v

       seznamech členských základen jednotlivých poboček a odvody ČKS potom platit dle seznamů

       zaslaných pobočkami – zajistí pí.Zemanová, pí.Dostálová

    -  faktura za reklamu firmy Calibra v časopise Knírač – návrh firmy Calibra je 5.000,- + 7.000,- Kč

       ve formě zboží. Vše je v jednání mezi p. Škubalem a firmou Calibra (minule činila faktura 20.000,-

        v hotovosti)

    -  žádost od Západočeské pobočky o zpětné proplacení stravného pro pořadatele MS ISPU ve výkonu       

        kníračů z důvodů navýšení nákladů na MS – o bodu bylo hlasováno - 7 pro, 0 proti, revizní komise

        nemá připomínek

 

5. Informace výcvikáře

    -  problém závodu Stanios cup vyřešen, závod proběhne jako nominační

    -  nabídka p.Staniové na výcvikové akce (letní výcvikové tábory, víkendy) – pí Staniová si sama zajistí

       inzerci na tyto akce

    -  výcvikové víkendy zpč. pobočky KCHK – 1.3.08 – Přeštice (Západočeská pob.)

                                                                             2.3.08 – Horní Bříza (Západočeská pob.)

                                                                             7.-9.3.08 -  p. Malinská

    -  dopis p.Vidrny na ČMKU -  žádost o rozšíření zkoušek pro vstup do třídy pracovní – bod se odkládá

       do příštího jednání P KCHK

 

6. Informace ÚPCH

 

    ÚPCH pro MK P+S a čstř. pí.Suchá

            -  žádost o posuzování chorvatského rozhodčího na OKV v Mladé Boleslavi pořádané Pražskou

               pobočkou – celá věc je záležitostí pobočky Praha a ČMKU

 

            - ad kauza bílý znak u MK paní Kociánové (viz zápis z předchozího jednání PKCHK) – na

              předsednictvo docházejí další dopisy týkající se celé věci – předsednictvo se již k této kauze

              nebude vyjadřovat, vše je předmětem občansko-právního sporu mezi majitelem štěněte a

              chovatelem (viz minulý zápis P KCHK)

 

            -  problém zahraničního krytí psem, který v ČR nesplňuje podmínky chovnosti (věk 8 měsíců):

               - jedinec splňuje podmínky chovnosti ve své zemi i věkem,zůstává pouze etický problém věci

               - dle Zápisního řádu není možno vrh zařadit do druhu chovu, neboť pes nesplňuje podmínku 

                  výstavy ve třídě dospělých

                - majitelka  krycího psa pí.Čechová žádá od P KCH vyjádření k celé věci.

                P KCHK souhlasí s tímto zahraničním krytím, vrh bude zařazen do kontrolovaného chovu a

                PP budou vystaveny po předložení výsledku výstavy krycího psa ve třídě dospělých

 

   ÚPCH pro SK Ing.Arch.Kaprálková

            -  vzhledem k vyjádření Veterinární komory k DKK vyhodnocených MVDr. Kunclem se vystavují

               PP štěňatům u problematických vrhů v pí. Livoncové a p. Hofmana

 

   ÚPCH pro VK pí. Glänznerová

            - 2x žádost o prodloužení chovnosti feny – Baileys Stanios a North-Star Hanno Veto

              P KCHK doporučuje prodloužení chovnosti (7 pro, 0 proti)

 

7. Různé

            a) sponzorství – jednání s  firmou Giom a Železárny -zajístí p. Škubal a pí.Suchá

            b) setkání předsedů chovatelských klubů – proběhlo 15.12.2007, zúčastnil se za KCHK p. Škubal

           c) informace o založení nového klubu – p. Škubal informoval o založení Schnauzer Club CZ, který    

               byl zaregistrován MV a čeká na přijetí ČMKU. Předseda p. Škubal se informoval na ČKS i na  

               ČMKU, která sdělila, že nebude uznávat založení duplicitních chovatelských klubů

            d) návrh nového diplomu na ISPU vítěze         - zajistí pí. Kaprálková

            e) odvody do ISPU za rok 2008                        - zajistí pí. Dostálová a pí. Glänznerová

            f) zápisy ze schůzí poboček zasílat neprodleně jednatelce KCHK

            g) podklady výcvikářů poboček (závody,zkoušky) pro hlavního výcvikáře KCHK zasílat pololetně

                                                                                        - zajistí předsedové poboček

            h) upřesnění termínu výcviková komise – výcviková komise se skládá z výcvikářů poboček,   

                předsedou výcvikové komise je výcvikář KCHK p.Vidrna

            ch) sbor rozhodčích – předseda sboru rozhodčích bude zvolen na setkání rozhodčích 17.2.2008

            i) rozesílání objednaných normativů nad limit – jednotná cena pro pobočky je 15,-Kč/kus,  

               pobočky při platbě uvedou variabilní symbol 7008   - termín do 20.4. 2008

            j) dodatečná delegace rozhodčího p.Hořáka na CSV v Ústí nad Labem – zůstává původní delegace

               rozhodčích

            k) návrh Jesenické pobočky na rozšíření seznamu kandidátů na nové rozhodčí exterieru

                - ČMKU vydala stop-stav na přijímání nových rozhodčích, předseda p.Škubal se bude ještě

                  o stop-stavu podrobněji informovat

            l) výsledek revize hospodaření KCHK za rok 2007 – revize proběhla v pořádku, RK nemá

                 připomínek

            m) návrh rozpočtu KCHK na rok 2008 – rozpočet byl jednohlasně schválen (7 pro, 0 proti)

            n) změny v bonitační kartě - vyřadit z bonitační karty termín ucho kupírované

                                                         - zařadit kolonku pro ocas tak, jak je tomu u ucha                                                                   

                                                         - přidat do kolonky „povaha“ typ povahy 4 a 6

 

           

                                                                                                                      zapsala M.Zemanová

          

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )