Dnešní datum: 14. 10. 2019     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce KCHK 2019
Podmínky nominace na MS
MR kníračů ve výkonu 2019
Klubový šampion práce
Články, výsledky
Složené zkoušky MK, SK

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Návrhy změn klubových normativů
Vydáno dne 27. 08. 2007 (3894 přečtení)

došlé připomínky ke stávajícím normativům a návrhy změn zpracovala ing. Jana Hlavatá (verze z 27.8.2007)

1

UPOZORNĚNÍ :                                                                              

Stávající text je psán drobným písmem.

Všechny doplňky, úpravy a připomínky jsou psány kurzivou a každá připomínka je číslovaná, číslování je podle došlých připomínek /x/.

 

1.  STANOVY   KCHK

Stanovy KCHK se řídí Stanovami a Zápisním řádem ČMKU, respektují Občanský a Obchodní zákoník a ostatní zákonné předpisy ČR.   /46/

 

Čl. 2  Poslání klubu

* doplnit o bod

4. Ve sporech (včetně finančních) mezi pobočkami klubu rozhoduje předsednictvo klubu spolu s revizní komisí klubu /89/

 

Čl. 4 Ukončení členství a přestup

Bod 1c. Vyloučením

* upravit na text :

1.c vyloučením. O ukončení členství v klubu vyloučením rozhoduje předsednictvo klubu eventuelně na návrh pobočky /90/

Bod 4. O vyloučení člena rozhoduje výbor pobočky klubu z vlastního podnětu příp. na návrh některého z orgánů klubu.

*Celý bod 4 – vypustit  /91/

Bod 5. Před rozhodnutím o vyloučení z klubu musí výbor pobočky klubu dát členovi možnost se hájit.

*upravit na text- Před rozhodnutím o vyloučení z klubu musí předsednictvo klubu dát členovi možnost se hájit. /92/

Bod 7 Proti rozhodnutí o vyloučení z klubu se může člen odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím výboru příslušné pobočky klubu k členské schůzi pobočky klubu. Odvolání musí být písemné. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze pobočky je konečné a nelze se proti němu odvolat.

* celý bod 7 vypustit /93/

 

Čl. 7 – Organizační struktura klubu

1 Klub se dělí podle potřeby a počtu členů na pobočky:

01 pobočka Praha                                                 08 jihomoravská pobočka

02 středočeská pobočka                                        09 jesenická pobočka

03 jihočeská pobočka                                           10 beskydská pobočka

04 západočeská pobočka                                     11 podbrdská pobočka

05 ústecká pobočka                                             12 pobočka Praha-východ

06 liberecká pobočka                                           13 olomoucká pobočka

07 východočeská pobočka

* Doplnit – Počet poboček je konečný. Další rozšíření je možné jen po schválení konferencí klubu.  /94/

 

Čl. 8 – Konference klubu

* Změna názvu celého článku – místo Konference klubu – Valná hromada klubu. Nahradit všude tam, kde v normativech je tento orgán uváděn. /20/

Bod 5.c)  rozhoduje o přijetí a změnách stanov a schvaluje další klubové normativy (např. řády chovatelský, výcvikový, disciplinární, zápisní, bonitační aj.),

*Vypustit „chovatelský“

* Doplnit text - *Pokud přijde rozhodnutí nadřízených orgánů – FCI, ČMKU, ČKS a jiných, bere toto klub na vědomí, řídí se jím, upraví své normativy a není potřeba toto konferencí schvalovat.* /95/

 Bod 6. Delegáti konference jsou voleni členskými schůzemi poboček klubu podle klíče určeného předsednictvem klubu.

* Konference je nahrazena valnou hromadou. /18/

* Valné hromady s právem volit se mohou zúčastnit všichni členové klubu, kteří jsou zletilí. /21/

 

Čl. 9 – Předsednictvo klubu

 Bod. 1 Předsednictvo klubu je nejvyšším výkonným orgánem klubu mezi konferencemi klubu. Je voleno konferencí klubu na čtyřleté období. V mezidobí nejméně 1x za dva roky musí být svoláno rozšířené zasedání předsednictva o předsedy poboček. (Účast předsedů hradí pobočky)

* Vypustit bod 1 /22/

* Nahradit textem –

Bod.1 Předsednictvo klubu se skládá z předsedů jednotlivých poboček, předsedu a revizní komisi volí Valná hromada klubu.   /47/

Bod. 3 Počet členů předsednictva klubu stanoví konference klubu. Členy předsednictva jsou také zvolení ÚPCH. Řádným členem předsednictva je také předseda sboru rozhodčích a předseda výcvikové komise. Členem předsednictva bez práva hlasovacího je předseda redakční rady KCHK.

* Doplnění bodu 3:

-... také zvolení ústřední poradci chovu (ÚPCH) a předsedové jednotlivých poboček. /1/

* Úprava bodu 3: Počet členů předsednictva klubu stanoví konference klubu. Členy předsednictva jsou také zvolení ÚPCH a předsedové jednotlivých poboček.  /23/

* Úprava bodu 3 : Počet členů předsednictva stanoví Valná hromada klubu.  /48/

* Další alternativa bodu 3 – Počet členů předsednictva klubu stanoví konference klubu. Členy předsednictva jsou předsedové jednotlivých chovatelských sekcí. Řádným členem předsednictva je také předseda sboru rozhodčích a předseda výcvikové komise. Členem předsednictva bez .......  (dále původní text)     /79/

* další úprava - ..vypustit Členy předsednictva jsou také zvolení ÚPCH. A nahradit „ Členy předsednictva jsou také předsedové chovatelských sekcí“ /96/

Bod 4. Předsednictvo na své prvé schůzi rozhoduje o dalším rozdělení funkcí v předsednictvu a stanoví, kteří členové (funkce)  jednají jménem klubu navenek (tři funkce).

*Úprava bodu 4 na text:

Statutárním orgánem klubu je předsednictvo. Jménem předsednictva jednají 3 členové PKCHK a to každý samostatně. Předsednictvo na své první schůzi rozhoduje o  rozdělení funkcí v předsednictvu a stanoví 3 členy, kteří budou jeho jménem jednat navenek. /2/

Bod 7.Předsednictvo podle potřeby jmenuje placeného tajemníka klubu.

*  Nahradit – Funkce v předsednictvu klubu a výborech poboček jsou čestné./3/

 

Pozn.: Připomínka k volbě ÚPCH je uvedena pod bodem 4.2 Zápisního řádu KCHK.

 

Bod 8 – Předsednictvo klubu zejména :

4. odstavec -

-schvaluje vytváření nových poboček klubu podle ustanovení:

-          novou pobočku lze založit na územním principu  (zemském nebo oblastním) pouze těmi osobami, které nejsou registrovány v žádné jiné pobočce klubu

-          žadatel o založení nové pobočky předloží předsednictvu písemné zdůvodnění včetně perspektivního výhledu činnosti a seznamu členů.

* doplnit – Novou pobočku lze založit nejméně 15 osobami, které nejsou registrovány v žádné jiné pobočce klubu   /80/

* Celý odstavec 4 vypustit /97/

                                                          

Čl. 10 – Chovatelská komise klubu

2) Chovatelské sekci předsedá příslušný ÚPCH, u rázu malý knírač se volí předseda z ÚPCH pro příslušné barvy

* Upravit – „ Chovatelské sekce volí předsedy, kteří jsou pak členy předsednictva klubu“ /98/

4) ÚPCH svolává chovatelské sekce podle potřeby 1 – 2x ročně

5) ÚPCH informují předsednictvo KCHK o jednání svých sekcí.

* Úpravy – v bodech 4 a5 nahradit ÚPCH  „předsedové chovatelských sekcí“ /99/

 

Ćl.11 – Členská schůze pobočky klubu

Bod 3.d

Volí výbor pobočky klubu, předsedu, poradce chovu a revizní komisi.

* Doplnit -  Předseda pobočky je statutárním orgánem pobočky./4/

* Bod 3 doplnit o odst.g –„Ve sporných případech, eventuelně při rozporu mezi pobočkami, rozhoduje předsednictvo klubu spolu s revizní komisí klubu“.  /100/

 

Čl. 12 – Výbor pobočky klubu

Bod 5 - Výbor pobočky klubu vede členskou evidenci,* včetně rodných čísel,* vybírá členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí pobočky a podíl z členských příspěvků, stanovený konferencí klubu, odvádí nejpozději do 28. února běžného roku na účet klubu. Za nové členy je podíl odváděn průběžně, nejpozději však do 1. prosince běžného roku. Výbor odpovídá za odvod příspěvků předsednictvu KCHK, který souhlasí s počtem členů pobočky(první část bodu)

* V textu první části vypustit mezi *  * - „včetně rodných čísel“   /81/

Bod 8- Výbor pobočky klubu je disciplinárním orgánem pobočky, proti jehož rozhodnutí je možné se odvolat k členské schůzi pobočky klubu.

* Doplnit – „Pokud nedojde na členské schůzi k dohodě, rozhoduje s konečnou platností předsednictvo klubu spolu s revizní komisí klubu“ /101/

* Doplnit o bod 10 –

Výbor pobočky klubu ručí za řádné vedení pokladních operací a účetnictví, v souladu s pokyny hospodářky PKCHK a celostátně platnými normami. Hospodář pobočky sestavuje finanční rozpočet hospodaření pobočky, jehož plnění výbor průběžně sleduje.   /82/

* Doplnit o bod 11 –

Revizor pobočky klubu provádí na úseku financování minimálně 1x ročně (nejlépe k 31.12. každého roku)  revizi hospodaření v souladu s platnými právními normami ČR. Z provedené revize zhotovuje zápis.  /83/

* Doplnit o bod 12 -  

Ve vazbě na článek 9, bod 4 těchto stanov, jsou statutárními orgány zastupujícími pobočku – předseda a místopředseda (nebo jednatel, pokud není místopředseda). Podpisové právo k finančním operacím pobočky mají pouze tito členové výboru pobočky a hospodář pobočky. Současně vždy jen dva podpisy  /84/

 

Čl. 3 Obecná ustanovení o pobočkách klubu

Bod 1 - Pobočky klubu jsou základním článkem organizační struktury klubu s právní subjektivitou. Novou pobočku lze založit na územním-oblastním principu pouze těmi osobami, které nejsou registrovány v žádné jiné pobočce klubu. * Novou pobočku lze založit teprve po schválení předsednictvem KCHK.*

Poslední větu mezi * * nahradit : „Novou pobočku lze založit teprve po schválení konferencí klubu. Minimální počet zakládajících členů je 15“ /102/.

Bod 2 -Pobočka klubu vzniká po splnění těchto podmínek:

*Odst.d) schválení předsednictvem klubu. – nahradit textem –„schválení konferencí klubu“. /103/

Bod3) * Oblasti*  se mohou podle rozhodnutí svých členů sloučit do zemské nebo mezioblastní pobočky.

Nahradit *Oblasti*  slovem „Pobočky“ (tedy – „Pobočky se mohou podle rozhodnutí ....)  104/

Bod 5 - Pobočka klubu zaniká na základě rozhodnutí členské schůze třípětinovou většinou skutečných členů.

* Upravit na text – „5- Pobočka klubu zaniká na základě rozhodnutí členské schůze třípětinovou většinou členů, kteří mají zaplacené členské příspěvky pro inkriminované období, nebo při poklesu platících členů pobočky pod 10“. /105/

 

Ćl. 15  Revizní komise

Bod 6. 6 Revizní komise je oprávněna a povinna na příslušném organizačním stupni kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a způsob hospodaření.

* doplnit o text – „  a to i v případě rozporů v pobočce, eventuelně mezi pobočkami“ /106/

Bod 8 .  Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna a povinna navrhnout způsob jejich odstranění či zjednání nápravy. Výkonné orgány klubu jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě revizní komisí stanovené.

* Upravit – Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření PKCHK nebo pobočky klubu nedostatky, je oprávněna a povinna zajistit nápravu.    /85/

* doplnit text poslední věty – Výkonné orgány klubu *(pobočky)*  jsou povinny ....  /107/

 

Čl.16 – Příjmy a hospodaření klubu. 

* Změna bodu 5:

Funkce na všech organizačních úrovních klubu jsou čestné – t.j. nehonorované /24/.

 

 

2.  ZÁPISNÍ  ŘÁD

 

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Bod 1.1 Zápisní řád KCHK je základní normou pro řízení a usměrňování chovu kníračů všech velikostních a barevných rázů v ČR. Plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisní řád ČMKU.

Bod 1.2

Činnost Klubu chovatelů kníračů je výhradně zájmová, obecně prospěšná. S chovatelstvím je neslučitelný chov štěňat jakéhokoliv plemene bez průkazu původu FCI, obchod se psy a podpora tohoto konání.

* Zkrátit původní text na - Činnost Klubu chovatelů kníračů je výhradně zájmová, obecně prospěšná./28/

* doplnit 1.3 –„ Jediným garantem plemene je KCHK. Pro majitele kníračů, kteří se zabývají chovem a nejsou členy KCHK jsou závazné všechny klubové normativy kromě Stanov.

Povinností předsednictva klubu a výborů jednotlivých poboček je zajistit dostatečné množství těchto normativů, které za úplatu musí poskytnout nečlenům KCHK.“ /130/

* doplnit bod 1.4 – „V případě provinění jednotlivce i nečlena KCHK proti klubovým normativům uděluje tresty předsednictvo KCHK na základě schváleného Kárného řádu“. /132/

 

Čl. 4 – Řízení a usměrňování chovu

Bod 4.1

Chov kníračů je řízen a usměrňován předsednictvem klubu prostřednictvím poradců chovu.

* Doplnit - Na svody, bonitace, výstavy deleguje předsednictvo komisaře. Nesmí to být rozhodčí a ÚPCH, OPCH /14/

* Bod 4.2

Ústřední poradce chovu (dále jen ÚPCH) je volen podle počtu jedinců v barevném a velikostním rázu. Je volen jeden ÚPCH pro velké knírače, pro střední knírače a podle potřeby pro malé knírače pepř a sůl, černostříbřité, černé a bílé.  * Podmínkou zvolení je minimálně 5 vrhů od vlastních fen příslušného plemene. *

* Větu poslední mezi * * vypustit. /29/

- upravit větu mezi * * na text: „ Podmínkou zvolení je minimálně 5 vrhů nebo 10 let držení příslušného plemene (nebo velikostního rázu) s aktivním zájmem o toto plemeno“.  /108/

                                                                             

ÚPCH řídí a vyhodnocuje chov plemene. Ve své činnosti vychází z úzké spolupráce s oblastními poradci chovu. Na základě vyhodnocení chovatelských výsledků zpracovává směry, kterými se má chov řídit. Z chovných psů zpracovává každoroční seznamy krycích psů na další období a do 28. února s nimi seznamuje všechny OPCH.

*Vyjadřuje se k používání zapůjčených chovných jedinců. Vystavuje krycí listy i pro zahraniční krytí .

ÚPCH pro jednotlivé velikostní (případně i barevné)  rázy svolává podle potřeby, nejméně však 2x do roka, chovatelskou sekci. ÚPCH přednese závěry chovatelské sekce na nejbližším předsednictvu KCHK. *

* Poslední věty mezi * *  vypustit.  /30/

* Úprava začátku bodu 4.2

Ústřední poradci chovu jsou voleni Valnou hromadou klubu, nesmějí ročně odchovat více než dva vrhy rázu, kterému jsou ústředním poradcem, jinak se jedná o střet zájmu. Pokud odchovají více než dva vrhy, jsou povinni dát svou funkci k dispozici klubu, v tomto případě jsou noví ÚPCH voleni Předsednictvem klubu.  /49/

* Další alternativa bodu 4.2

Ústřední poradci chovu jsou voleni Valnou hromadou klubu, nesmějí ročně odchovat více než dva vrhy rázu, kterému jsou ústředním poradcem, jinak se jedná o střet zájmu. Pokud odchovají více než dva vrhy, jsou povinni dát svou funkci k dispozici klubu, v tomto případě jsou noví ÚPCH voleni Předsednictvem klubu.

ÚPCH administrativně vyhodnocuje chov plemene. Ve své činnosti vychází z úzké spolupráce s OPCH. Na základě vyhodnocení chovatelských výsledků zpracovává směry, kterými se má chov ubírat. Z chovných psů zpracovává každoroční seznamy krycích psů na další období a do 28. února s nimi seznamuje všechny OPCH.  /55/

Bod 4.3 Oblastní poradce (dále jen OPCH) je volen členskou schůzí pobočky klubu. Pro každou pobočku klubu se obvykle volí jeden OPCH. Ve zdůvodněných  případech (rozlehlost pobočky a pod.) mohou být se souhlasem výboru klubu voleni poradci chovu dva. * Podmínkou vykonávání funkce OPCH jsou min. 3 vrhy u vlastních fen některého rázu kníračů.*

Ve výjimečných případech  případech může výbor pobočky na návrh OPCH jmenovat jednoho pomocníka (nejlépe zástupce pobočky v chov. sekci). Tento se musí stejně jako OPCH účastnit všech předepsaných školení pro poradce chovu, jinak funkci pomocníka OPCH nemůže vykonávat. Za činnost pomocníka odpovídá a podpisové právo má však jen OPCH.

* Úprava bodu 4.3 - Větu mezi *  * vypustit.  /31/

* Alternativa – Větu mezi *  *  upravit – Podmínkou vykonávání funkce OPCH je min. 5 vrhů u vlastních fen některého rázu kníračů.   /56/

* úprava bodu 4.3 – „ Oblastní poradce chovu je navržen členskou schůzí pobočky a schválen příslušnou chovatelskou sekcí. Platí to i pro případného pomocníka OPCH. Za činnost pomocníka odpovídá a podpisové právo má však jen OPCH“.  /109/

* doplnění stávajícího textu bodu 4.3 – „ při opakovaném neplnění povinností ze strany OPCH může předsednictvo klubu přestat akceptovat práci tohoto poradce a nařídit převod jeho povinností na ÚPCH.  /127/

* Bod 4.4 OPCH vystavuje krycí listy pro všechny velikostní rázy v určené oblasti *a to i pro zahraniční

krytí,* zpracovává pro ÚPCH výsledky speciálních výstav, pořádaných v územní působnosti OPCH s tím, že organizátoři speciální výstavy mají povinnost zaslat ostatním OPCH výstavní katalog a výsledky výstavy.

Dále OPCH zpracovává výsledky svodů a bonitací. Vyhodnocení předkládá OPCH příslušnému ÚPCH včetně bonitačních a svodových karet. OPCH je povinen zaslat jedenkrát vyhodnocení svodů a bonitací příslušné plemenné knize.

Podává ÚPCH nejpozději do 31.12. běžného roku návrhy na krycí psy, navrhuje ústřednímu poradci chovu prodloužení chovnosti feny na základě zhodnocení odchovů, spolupracuje na zajištění chovatelských akcí v určené oblasti. Provádí kontroly vrhů, upozorňuje na nedostatky, vady a přednosti v jednotlivých vrzích, vyjadřuje se, zda doporučuje zapsat štěňata do plemenné knihy a zároveň potvrzuje na přihlášce k zápisu štěňat členství v klubu.

Poskytuje praktické rady, zejména začínajícím chovatelům. Upozorňuje chovatele na štěňata, která zjevně neodpovídají standardu (Viz směrnice KCHK).

* Úprava bodu 4.4 Na text –

OPCH vede evidenci všech použitých krycích listů pro všechny velikostní rázy v určené oblasti a to i pro zahraniční krytí, zpracovává pro ÚPCH výsledky speciálních výstav, pořádaných v územní působnosti OPCH s tím, že organizátoři speciální výstavy mají povinnost zaslat ostatním OPCH výstavní katalog a výsledky výstavy.

OPCH předkládá nejpozději do 31.12. běžného roku návrhy na krycí psy, spolupracuje na zajištění chovatelských akcí v určené oblasti. Provádí kontroly vrhů, upozorňuje na nedostatky, vady a přednosti v jednotlivých vrzích.

Poskytuje praktické rady, zejména začínajícím chovatelům. Upozorňuje chovatele na štěňata, která zjevně neodpovídají standardu (viz směrnice KCHK ČR).   /32/

* ponechat původní text bodu 4.4, pouze větu mezi * a to i pro zahraniční krytí* vypustit. /110/

 

* Bod 4.6 -

ÚPCH a OPCH po zvolení musí absolvovat odborná školení poradců chovu, které organizuje předsednictvo KCHK.

*  Doplnění původního textu bodu 4.6 

 Při neúčasti na dvou po sobě následujících školeních má OPCH zákaz vystavování krycích listů a vykonávání kontrol vrhu./5/

*Úprava textu bodu 4.6

ÚPCH a OPCH po zvolení mohou absolvovat odborná školení poradců chovu, které organizuje předsednictvo KCHK. /57/

 

Čl. 5 – Chov

Bod 5.4 +5.4 Podmínky pro zařazování do jednotlivých druhů chovu:

1)       - pro malé a střední knírač zařazení do chovu na bonitaci  - chov kontrolovaný

- pro velké knírače – základní bonitace u psa i feny – chov kontrolovaný

-          výkonnostní bonitace u psa  i feny -  chov výkonnostní

        2)výstavní ocenění ve třídě dospělých z výstav pořádaných organizací, která je členem FCI s výsledkem:

- pes i fena nejméně velmi dobrý pro chov kontrolovaný

                  -  pes i fena nejméně 1x výborný pro chov výkonnostní *      

3)zkouška z výkonu: -  malý a střední knírač a velký knírač pepř a sůl – zkoušky se nepožadují  (chov kontrolovaný)

      velký knírač černý – min. 2 zkoušky v páru (chov kontrolovaný)

              velký knírač černý i PaS – pes i fena nejméně zkoušku 1. stupně (ZV1, SchH    1, IPO 1, PÚ2)  (chov výkonnostní)

       4) pro velké knírače narozené po 1.1.1992 a pro střední knírače narozené po 1.7.1996 rtg zjištění DKK po dosažení stáří 1 roku.

                               Pro VK–pes i fena DKK 0,1,2, 3 = chov     kontrolovaný

                                               - pes i fena DKK 0,1 = chov výkonnostní

Pro SK –  je podmínkou zařazení do chovu stupeň DKK 0,1,2 a 3

        Vždy platí horší strana vyhodnocení.

*doplnit odst. 2pro chov výkonnostní * „ a nejméně známku velmi dobrý na klubových výstavách nebo NVP a MVP“ /111/

* změnit odst.3 pro chov výkonnostní – „pes i fena nejméně 2 zkoušky z výkonu (IPO, SChH, NZŘ) „  /112/

Bod 5.7 U kníračů velkých a středních je po dosažení 1 roku stáří povinné rentgenové vyšetření kyčelních kloubů (rtg. DKK) s centrálním vyhodnocováním. Centrální vyhodnocování rtg vyšetření na DKK  pro střední a velké knírače bude provádět odborný pracovník. Jméno a adresu pracovníka včas oznámí prostřednictvím časopisu Knírač předsednictvo klubu. Pracoviště, které provádí centrální vyhodnocování rtg. snímků musí archivovat tyto snímky po dobu 7 let po jejich vyhodnocení.U velkých a středních kníračů výsledky tohoto vyšetření zapisuje do průkazu původu příslušná plemenná kniha. Hodnocení rtg DKK je platné také ze země původu knírače, tj. z Německa, od vyhodnocovatele PSK.

* Doplnit stávající text – „ Téhož jedince lze vyhodnotit pouze v jedné z těchto dvou zemí“ /128/ 

Odvolání proti vyhodnocení rtg vyšetření na DKK je možné prostřednictvím předsednictva KCHK, které zajistí a zveřejní příslušné kvalifikované odborné pracoviště. Náklady spojené s odvoláním hradí žadatel.

 

* Změna bodu 5.7 U VK a SK je po dosažení 1 roku stáří povinné rtg vyšetření kyčelních kloubů (rtg DKK).  RTG DKK lze vyhodnocovat u každého veterinárního lékaře, který na toto má oprávnění od veterinární komory ČR.  /17/

 

Čl. 6 – Chovní jedinci

 

Bod 6.1        

Chovný pes a chovná fena jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených KCHK.

* Upravit na

6.1 Chovný pes a chovná fena jsou jedinci:  /33/

a) mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI

b) odpovídají závaznému plemennému standardu FCI

c) splňují podmínky Zápisního řádu ČMKU vycházejícího z mezinárodního chovatelského řádu FCI

d) splňují podmínky zařazení do chovu stanovené KCHK ČR 

 

Bod 6.2 - Podmínky pro zařazení do chovu

a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI,

b) účast na svodu dorostu ve věku 9-15 měsíců, výjimečně i později,

c) dosažení věkové hranice: malý a střední knírač – pes i fena nejméně 15 měsíců, velký knírač – pes i fena nejméně 18 měsíců,

d) získání bonitačního kódu, opravňujícího zařazení do chovu,

e) získání stanovených výstavních ocenění v kategorii dospělých (mezitřída, třída otevřená, pracovní nebo vítězů), přičemž se jedincům uznává nejvyšší výstavní ocenění získané na výstavě pořádané organizací, která je členem FCI,

f) velcí knírači narození po 1. 1. 1992 a střední knírači narození po 1. 7. 1996 rtg vyhodnocení DKK,

g) do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard knírače uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučení i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

Za vady vylučující z chovu jsou považovány zejména – slabá povaha, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěná těžká dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít.

Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využívání především jako společníci lidí a nemohou být utráceni

* Úprava  bodů

b)účast na svodu dorostu ve věku 9-15 měsíců. Při účasti v pozdějším věku zaplatí majitel dvojnásobný poplatek.  /113/

c) dosažení věkové hranice: malý a střední knírač – pes i fena nejméně 15 měsíců, velký knírač – pes i fena nejméně 20 měsíců, /114/

d) u MK a SK získání odpovídajícího bonitačního ohodnocení povahy   /86/

U VK získání odpovídajícího bonitačního ohodnocení povahy a odvahy. Dále je nutná zkouška prvního stupně typu ZVV, IPO, SCHH, a RTG DKK do stupně 2/2.  /87/

e) získání výstavního ocenění ve třídě dospělých výborný nebo velmi dobrý.  /15/

* Další úprava bodu e)

- ... nejvyšší výstavní ocenění získané na výstavě pořádané KCHK (oblastní klubová, speciální klubová atd)  /19/

* Úprava a doplnění bodu f)

 vyhodnocení DKK do stupně 3/3.  Malý knírači negativní vyšetření  DOV ne starší 2 let. /34/

*Vypustit data narození  /16/

* Další  celková úprava bodu 6.2 :  /35/

                                                          

a) získání výstavního ocenění výborný, velmi dobrý v kategorii dospělých (mezitřída, třída otevřená, pracovní nebo vítězů), přičemž se jedincům uznává nejvyšší výstavní ocenění získané na výstavě pořádané organizací, která je členem FCI

b) Velcí knírači a střední knírači – vyhodnocení RTG DKK a následný zápis do PP – na všech dostupných pracovištích ČR kvalifikovanými veterinárními pracovníky s oprávněním Veterinární komory tato vyšetření provádět,

c) Malí knírači – vyhodnocení PRA, LL, C a následný zápis do PP – na všech dostupných pracovištích ČR kvalifikovanými veterinárními  pracovníky s oprávněním od Veterinární komory tato vyšetření provádět.

* původní text doplnit o odst. h) „ V případě, že je jedinci přiděleno číslo plemenné knihy ČMKU, musí tento jedinec i v případě exportu a reimportu splňovat tyto chovné podmínky./129/

Bod 6.3

Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny. Úspěšné splnění podmínek pro

zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i

s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

Zařazení do chovu potvrzuje plemenná kniha v průkazu původu, vyhotovuje a zakládá kartu chovného jedince

a vystavuje knihu krytí a odchovů. Záznam se provádí až po splnění všech podmínek na žádost majitele. U feny

se průkaz původu zasílá k potvrzení chovnosti zároveň s přihláškou k zápisu štěňat prvního vrhu a rovněž při

veškerých následných změnách (např. další zkoušky, získání výstavního ocenění aj.). U chovného psa je vhodné

zaslat doklady k potvrzení chovnosti ihned po splnění podmínek.

* Úprava prvního odstavce bodu 6.3

Po úspěšném splnění podmínek pro zařazení do chovu majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. /36/

Zařazení do chovu ..... (další text beze změny)./

Bod 6.4  celý text beze změny

* doplnit – „ Zvlášť budou postihování majitelé a chovatelé, kteří u svých jedinců nebo odchovů zatají dědičnou chorobu, vyřazující vadu a další závažná zdravotní postižení“. /131/

Bod 6.6 U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik.

* doplnit – Další podmínkou je, že celé odchovy feny byly co do kvality nadprůměrné /115/

 

Čl. 7 – Krycí list

7.1 Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje příslušný poradce chovu dvojmo (originál a kopii). O krycí list žádá chovatel doporučeným dopisem příslušného poradce chovu nejméně 6 týdnů před očekávaným háráním feny.

Jedná-li se o první žádost o krycí list (rozumí se u každé jednotlivé feny), přiloží k žádosti fotokopii průkazu původu feny (obě strany), fotokopii odpovídajících stran výkonnostní knížky nebo přílohy PP a uvede všechny důležité údaje, týkající se feny: název chovatelské stanice, předpokládaný termín krytí, úplnou adresu, fotokopii bonitační karty a pod.

7.2 Krycí list dvojmo – originál a kopii  zašle doporučeně příslušný poradce chovu chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti. Poradce chovu uvede na krycím listu vhodné chovné psy. Pokud se v předchozím vrhu vyskytnou vážně zdravotně postižená štěňata s podezřením vad na dědičném základě, má právo poradce chovu odmítnout opakovat spojení.

7.3 Krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušném státě zařazení do chovu, vystavuje  OPCH nebo ÚPCH pro příslušný ráz na žádost chovatele, doloženou fotokopií nebo ověřeným opisem průkazu původu zahraničního psa.  Chovatel garantuje dodání všech dokladů o splnění  podmínek chovnosti, nejpozději do doby, kdy žádá o vystavení krycího listu.

7.4 Platnost vystaveného krycího listu je omezena na dobu 1 roku ode dne vystavení.

7.5 Krycí list musí být vystaven i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli.

7.6 Po krytí odesílá chovatel krycí list vyplněný dvojmo, řádně  podepsaný a vyplněný majitelem psa i chovatelem,  do 7 dnů po nakrytí a to – originál krycího listu OPCH, který jej vystavil a kopii ÚPCH pro daný velikostní a barevný ráz. V krycím listu se v rubrice datum krytí vypíše i místo krytí.

7.7 Se žádostí o vystavení krycího listu musí žadatel zaslat příslušnému OPCH nebo ÚPCH i manipulační poplatek jako úhradu za vystavení krycího listu. Výši poplatku stanoví předsednictvo klubu po dohodě s chovatelskými sekcemi  podle aktuálního inflačního trendu, od roku  1997  činí poplatek 50.- Kč. Při požadavku na expresní vyřízení do 3 dnů je 100% přirážka. Poštovné hradí chovatel zvlášť.

 

* Doplnění bodu 7.1

– Krycí list obvykle vystavuje příslušný OPCH./6/

- Pouze do pravomoci ÚPCH spadá vystavování krycího listu v případě:

a) zahraničního krytí /7/

b) úzké příbuzenské plemenitby (rodiče s dětmi, sourozenci mezi sebou) /8/

c) nečlena KCHK /9/

Nutná následná úprava Bodu 7.3 *   *

Krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušném státě zařazení do chovu,* vystavuje pouze ÚPCH* /10/  pro příslušný ráz na žádost chovatele ….

 Nutná úprava Čl. 4, bod 4.2

* Změna celého článku 7: 

7.1 Tiskopis krycího listu si za předsednictvem určený poplatek vyžádá chovatel u hospodáře pobočky. /37/

* Alternativa  7.1 Tiskopis KL si může  vyžádat chovatel u OPCH nebo ÚPCH. Tiskopis KL by měl být volně ke stažení na veřejně dostupném mediu. Dokumentem se stává v momentě podpisu obou stran (majitele feny a majitele krycího psa)   /58/

7.2 Chovatel má právo výběru vhodného krycího psa. O pomoc s volbou psa se může obrátit na příslušného OPCH či ÚPCH pro příslušný barevný ráz. /59/

Po nakrytí feny kopie řádně vyplněného KL doporučenou poštou zašle příslušnému OPCH a ÚPCH pro příslušný ráz. /60/

7.3 Originál KL přikládá k žádosti zapsání štěňat do plemenné knihy. /61/

 

* Další návrh úpravy původního  bodu  7.3 na text:

7.3 Krycí list pro krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušném státě zařazeni do chovu, vystavuje ÚPCH  pro příslušný ráz na žádost chovatele doloženou fotokopií nebo ověřeným opisem PP zahraničního psa a  potvrzením o chovnosti. Kromě toho ještě dodá

potvrzení o platném negativním vyšetření na DOV (u malých kníračů) nebo výsledek RTG na DKK ( u středních a velkých kníračů ), který není v ČR vyřazující z chovu.

Chovatel garantuje dodání všech dokladů nejpozději do doby, kdy žádá o vystavení KL. /66/

*Další návrh pro bod 7.3

- Při zahraničním krytí musí plemeník splňovat následující podmínky:

- výstavní ocenění ve třídách dospělých (mezitř., otevřená, pracovní, šampionů) výborný nebo velmi dobrý    /71/

- U VK vyhodnocení RTG DKK max stupně 2/2   /72/

- U VKČ – pokud plemeník nemá žádnou zkoušku, musí mít fena všestrannou zkoušku 1. stupně  /73/

- Všechny podmínky musí být splněny bez ohledu na podmínky chovnosti v zemi majitele krycího psa.     /74/

* Doplnit o bod 7.8 – Krycí list pro nečlena KCHK vystaví příslušný OPCH případně ÚPCH až na základě písemného potvrzení smlouvy, ve které jsou podpisy stvrzeno poskytování chovatelského servisu ze strany klubu a dodržování klubových normativů ze strany nečlena. /131/.

 

Čl. 8 – Krytí

* Obsah celého článku je nahrazen textem

- Krytí se plně řídí regulemi Zápisního řádu ČMKU, Chovatelského řádu FCI a Řádu ochrany zvířat při chovu psů v ČR  /38/   (Není jasná tato připomínka viz. Bod 1.1)

 

Čl. 9 – Vrh

9.1 Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný poradce chovu.

9.2Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje

bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit

odbornou pomoc veterinárním lékařem.

9.3  Chovatel je povinen nejpozději do 5 dnů po porodu ohlásit každý vrh doporučeným dopisem příslušnému oblastnímu poradci chovu, který kromě jiného bude provádět kontrolu vrhu z hlediska dodržování tohoto řádu. Poradce chovu provede jednu nebo dvě kontroly vrhu v termínech dle svého uvážení.Kontroly vrhu provádí OPCH, který vystavil krycí list, pouze výjimečně může příslušný poradce chovu požádat o provedení kontroly jiného OPCH nebo ÚPCH.

* doplnit – „ Kontrolu vrhu u OPCH nebo ÚPCH provádí jiný OPCH nebo ÚPCH. /125/

9.4  U začínajících chovatelů je nanejvýš vhodné vyžádat si u OPCH i kontrolu hned po narození, při které poradce chovu poradí chovateli v chovatelské problematice.

9.5 Počet štěňat se neomezuje, ale při vyšším počtu ponechaných štěňat než 6, provádí se dvě kontroly vrhu. Fena kojí pouze takový   počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem. Pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata.

9.6 Chovatel je rovněž povinen do 5-ti dnů po porodu ohlásit doporučeným dopisem narození štěňat i majiteli krycího psa, s uvedením počtu narozených štěňat a jejich pohlaví.

Body  9.1 až 9.6 nahradit :

* 9.1 Vrh se předně řídí regulemi Zápisního řádu ČMKU, Chovatelského řádu FCI a Řádu ochrany zvířat při chovu psů v ČR   /39/

* 9.2 Chovatel je rovněž (?) povinen do 5-ti dnů po porodu ohlásit doporučeným dopisem narození štěňat příslušnému OPCH i majiteli krycího psa, s uvedením počtu narozených štěňat a jejich pohlaví  /40/

9.7 Štěňata určená k utracení musí být do 7 dnů utracena, jinak bude zavedeno vůči chovateli disciplinární řízení a celý vrh nebude zapsán do plemenné knihy. Usmrtit štěně může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze – slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, je-li pro další přežívání spojeno s trvalým utrpením.

V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).

* Nahradit bod 9.7 textem

9.3 Štěňata určená k utracení se řídí Řádem na ochranu zvířat při chovu psů v ČR.   /41/

Pozn.: V bodu  9.7 původního textu  je přesně citován Řád ochrany zvířat tak, aby jej chovatel nemusel celý studovat.

9.8 Chovatel je povinen vést pravidelné záznamy o vývoji štěňat a váhových přírůstcích (nejméně jedenkrát týdně). Odpovídá bodu 9.4 v připomínkách  

 9.9 Tetovací čísla určí plemenná kniha na základě žádosti chovatele na předepsaném tiskopisu. Číslo je shodné s číslem zápisu v plemenné knize a na průkazech původu. V 7. týdnu stáří štěňat zajistí chovatel otetování celého vrhu najednou v pravé předkolenní řase nebo do levého ušního boltce. Tetování provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona.V případě zjištění nečitelnosti tetovacího čísla a pozdějším přetetování musí být toto provedeno do levé předkolenní řasy nebo do pravého ušního boltce.

* vložit větu – „ Předsednictvo klubu na základě skutečné situace může operativně rozhodnout o ukončení tetování kníračů a následném zavedení jejich čipování.  /126/

* V rámci jedné chovatelské stanice je nutno dávat štěňatům jména vždy podle abecedy a

pořadí vrhu a to pro každý velikostní a barevný ráz kníračů samostatně. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně)  za sebou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární nebo hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jména – bez názvu chovatelské stanice - může být maximálně 20 znaků včetně mezer

a interpunkčních znamének. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa. *

* Bod 9.5 odpovídá první části původního znění bodu 9.9, text mezi *  * (poslední dva odstavce) je navrhováno  vypustit / 42/

9.10Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – t.zn., že musí být uvedena všechna štěňata,která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována.

Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, odešle chovatel ihned po otetování štěňat, příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v KCHK (na základě potvrzení o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

Plemenná kniha nevystaví průkazy původu a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, pokud k opoždění došlo zaviněním chovatele.

* Úprava původního bodu 9.10 na bod 9.6

Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata,která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována.

Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů: krycí list, doklad o přidělení tetovacích značek, tetovací pásek, potvrzení o členství v klubu vystavené příslušným jednatelem odešle chovatel plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu (asi chyba v připomínce) doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

Plemenná kniha nevystaví průkazy původu a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, pokud k opoždění došlo zaviněním chovatele.  /43/

9.11 V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit  do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

* Úprava na bod 9.7

V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit  do jiné chovatelské stanice. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou. /44/

Pozn.: Vypuštění podmínky „pouze jedenkrát“ odporuje Zápisnímu řádu ČMKU.

9.12 Veškeré náklady spojené s kontrolami vrhu, tetováním a poplatky za úkony plemenné knihy hradí chovatel. Při použití vlastního auta * OPCH nebo ÚPCH*  platí  ceník podle aktuálního usnesení ČMKU.

* Úprava na bod 9.8 – vypuštěním mezi hvězdičkami *  *  na text:

 Veškeré náklady spojené s kontrolami vrhu, tetováním a poplatky za úkony plemenné knihy hradí chovatel. Při použití vlastního auta   platí  ceník podle aktuálního usnesení ČMKU /45/

Pozn.: Text druhé věty připomínky nedává smysl.

9.13 Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti a kojení i o celý vrh štěňat tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývin a zdraví feny.  (Odpovídá bodu 9.9)

9.14 Při předávání štěňat novým majitelům musí být štěňata stará nejméně 50 dnů a musí být schopna samostatně přijímat potravu. (Odpovídá bodu 9.10)

9.15 Při vývozu štěněte je chovatel povinen označit jméno štěněte již na přihlášce vrhu  (EXPORT PEDIGREE) tak, aby mohl být průkaz původu příslušně označen ČMKU, případně již vydaný průkaz původu odešle samostatně na ČMKU k vyznačení. Zásadně se povoluje jen individuální vývoz štěňat přímo konkrétním majitelům s uvedením adresy nabyvatele v zahraničí. (Odpovídá bodu 9.11)

9.16 Cena štěněte patří do kategorie volné tvorby cen. Při jejím určování je nutno přihlížet ke kvalitě rodičovského páru. Součástí ceny štěněte je i jeho průkaz původu, který plemenné knize hradí chovatel. (9.12)

9.17 Jestliže má OPCH vážné pochybnosti o původu štěňat případně, že štěňata nepocházejí z jednoho krytí nebo jsou neodpovídajícího typu, má ÚPCH právo nařídit po projednání  v chovatelské sekci a schválení předsednictvem klubu, provedení zkoušky krve rodičů a všech štěňat na náklady chovatele. Neuposlechne-li chovatel, nebude vrh zapsán. V případě, že zkouška nepotvrdí podezření, platí zkoušku předsednictvo klubu. (9.13)

9.18 V případě, že pobočka nemá výkonného OPCH, musí se chovatel obracet na ÚPCH příslušného plemene. Na ÚPCH pak přecházejí všechny povinnosti vyplývající z článku 9.  (9.14)

 

Čl.10 – Závěrečná ustanovení

Bod 10.2  Produkce štěňat bez průkazu původu je považována za velmi vážný přestupek. Chovatel může být podle závažnosti za tento čin postižen důtkou spolu s peněžitou pokutou, kterou stanoví předsednictvo klubu. V případě, že pokutu v termínu nezaplatí, bude mu zastavena chovatelská činnost, * zároveň i chovným jedincům, kteří jsou v jeho majetku,* na stanovenou dobu. Případně může být ještě vyloučen z KCHK se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

* upravit větu mezi * * - „zároveň i chovným jedincům, kteří jsou v jeho majetku, případně v majetku členů jeho rodiny“, ....  / 116/

 

3.  BONITAČNÍ  ŘÁD

* Stávající řád zrušit v plném rozsahu  /25/

 

* Zrušit v plném rozsahu a ponechat jen  hodnocení povahy,  (podle stávajícího bonit. řádu) a to:

- knírač malý a střední- hodnocení povahy

- knírač velký – hodnocení povahy a odvahy

/11/

Čl. 1 Organizace a provádění bonitací

Bod 1.1 Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s minimální věkovou hranicí pro knírače velkého 18 měsíců, pro knírače středního a malého 15 měsíců.

* upravit věkovou hranici VK  na 20 měsíců   /117/

Bod 1.6 Pro účast na bonitaci je nutné absolvovat výstavu, pořádanou některou z organizací FCI v kategorii dospělých. Pro zařazení do chovu je třeba ocenění nejméně velmi dobrý a to pro psa i fenu.

*Úprava na text-

V den konání bonitace musí mít ocenění nejméně velmi dobrý ve třídě dospělých,  získané na výstavě kde se  provádí testování na barvení srsti -  pořádané KCHK (OKV, CSV, CKV). /88/

 

Čl.3 Práva a povinnosti pořadatelů

Bod 3.5 Nejpozději 4 týdny před bonitací  kníračů si pořádající pobočka zajistí účast rozhodčího exteriéru

*změnit na : „ Delegaci rozhodčích na bonitaci provádí předsednictvo KCHK – případně příslušná chovatelská sekce – na základě plánu akcí“  /118/

 

Čl. 4  Práva a povinnosti majitelů psů

Bod 4.7 Majitel psa – feny malého a středního knírače od bonitace a majitel velkého knírače od základní bonitace může odstoupit (nejvýše dvakrát). Důvody odstoupení sdělí předsedovi komise. Poplatek za nedokončenou bonitaci se nevrací.Bonitační komise je povinna do průkazu původu jedince v řádku bonitace zapsat - datum, místo konání a "odstoupil".

*Bonitaci lze opakovat jen v rámci řádné bonitace, u velkých kníračů lze opakovat základní bonitaci v rámci bonitování velkých kníračů,  a to nejdříve za 1/2 roku, v celém rozsahu  a po zaplacení celého poplatku.*

Při nesplnění podmínek pro výkonnostní bonitaci velkých kníračů se opakování provádí při základní bonitaci velkých kníračů bez časových limitů a to jen zkouška odvahy – přepadení a protiútok a po zaplacení poloviny poplatku jako za základní  bonitaci.

* Úprava střední části bodu 4.7  mezi *  *

- Bonitaci lze opakovat jen v rámci řádné bonitace a to nejdříve za ½ roku a to v celém rozsahu a po zaplacení celého poplatku. Základní bonitaci VK lze opakovat  při následující bonitaci  velkých kníračů,   /75/ opakovat se může nejvíce 2x.   /76/

 

Čl. 5  Bonitační komise

Bod 5.1 Posuzování psů na bonitacích mohou provádět rozhodčí - specialisté pro knírače. Pořádající pobočka zajistí, aby na bonitaci posuzovali stejní rozhodčí exteriéru  nejvýše dvakrát za sebou. Pak je nutné, aby pobočka zajistila na další bonitaci jiného oprávněného rozhodčího.

Bonitační komise nesmí posuzovat knírače, který je v majetku člena této komise nebo jeho blízkého příbuzného.

* upravit na text – „ Posuzování psů na bonitacích mohou provádět rozhodčí – specialisté na knírače, kteří jsou delegováni předsednictvem KCHK případně chovatelskou sekcí. Delegující

 zajistí, aby na bonitaci posuzovali stejní rozhodčí exteriéru  nejvýše dvakrát za sebou. Pak je nutné, aby byl delegován na další bonitaci jiný  oprávněný  rozhodčí.“  /119/

 Bonitační komise nesmí posuzovat knírače, který je v majetku člena této komise nebo jeho blízkého příbuzného. (zůstává)

Bod 5.2 – druhá část  

 Bonitační komise pro velké knírače je složena z

a) rozhodčího pro exteriér – specialisty pro knírače

b) rozhodčího pro výkon ( podle seznamu rozhodčích pro výkon ČKS nebo MSKS)

c) ÚPCH  nebo jím stanoveného zástupce s hlasem poradním,

 figuranta  minimálně II. třídy deleguje pobočka podle seznamu figurantů ČKS nebo MSKS, zpracovaného předsednictvem KCHK.

Pokud je ÚPCH současně rozhodčím  exteriéru – specialista pro knírače, nelze tyto dvě funkce v bonitační komisi pro velké knírače kumulovat. Bonitační komise je vždy tříčlenná

*Doplnit bod 5.2 – pro VK

d) hlavní výcvikář KCHK, nebo jím stanovený zástupce  /62/

figurant min. I třídy, dle seznamu ČKS a MSKS   /63/

 

Bod 5.4  Podmínky pro zařazování do jednotlivých druhů chovu:

2)       - pro malé a střední knírač zařazení do chovu na bonitaci  - chov kontrolovaný

- pro velké knírače – základní bonitace u psa i feny – chov kontrolovaný

- výkonnostní bonitace u psa i feny - chov výkonnostní

* Při krytí zahraničním plemeníkem může být výkonnostní bonitace nahrazena všestrannou zkouškou třetího stupně. Pokud plemeník nemá splněnu všestrannou zkoušku třetího stupně, musí ji mít krytá fena. Pes pak musí mít „Körung“ (výběrová bonitace v SRN) a všestrannou zkoušku prvního stupně.  /71/

2)    výstavní ocenění ve třídě dospělých z výstav pořádaných organizací, která je členem FCI s výsledkem:

- pes i fena nejméně velmi dobrý pro chov kontrolovaný

- pes i fena nejméně jedenkrát výborný pro chov výkonnostní

* - pes i fena výborný nebo velmi dobrý pro chov výkonnostní  /67/

3)    zkouška z výkonu:

        - malý a střední knírač a velký knírač pepř a sůl – zkoušky se nepožadují (chov kontrolovaný)

        - velký knírač černý – min. 2 zkoušky v páru (chov kontrolovaný)

        - velký knírač černý i PaS – pes i fena nejméně zkoušku 1. stupně (ZV1, SchH1, IPO 1, PÚ 2) (chov výkonnostní)

*velký knírač černý – každý z rodičů musí mít alespoň jednu jakoukoliv zkoušku, z nichž jedna musí být všestrannou zkouškou I. stupně podle NZŘ, IPO či VPG nebo ZPU 2

(chov kontrolovaný)   /78/

* U VK pro výkonnostní chov platí 

Zkoušky v páru – jeden všestrannou zkoušku prvního stupně ( ZVV1, IPO1, VPG1 i ZPU2 apod.)

 Druhý všestrannou zkoušku třetího stupně  ( ZVV3, IPO3, VPG 3 apod.)   /70/

       4) pro velké knírače narozené po 1.1.1992 a pro střední knírače narozené po  

       1.7.1996 rtg zjištění DKK po dosažení stáří 1 roku.

                               Pro VK – pes i fena DKK 0,1,2, 3 = chov kontrolovaný

-pes i fena DKK 0,1 = chov výkonnostní

* Pro VK – pes i fena RTG DKK max.  2/2 – chov kontrolovaný   /68/

* Pro VK – pes i fena RTG DKK max. 1/1 – chov výkonnostní     /69/

Pro SK – je podmínkou zařazení do chovu stupeň DKK 0,1,2 a 3.

                               Vždy platí horší strana vyhodnocení.

* doplnit – „Pokud má již jedinec zapsané v průkazu původu vyhodnocení RTG na DKK z ČR nebi SRN, je toto jediný výsledek akceptovatelný pro využití tohoto jedince pro chov ČR. /128/

Bod 5.5 – Bonitační komise je povinna dle rozhodnutí majitele:

* upravit na text – „ 5.5 Bonitační komise je povinna:  „     /120/

Bod 6.2 – Zkouška povahy – platí pro malé a střední knírače a pro základní bonitaci velkých kníračů.

Odstavec c) platný pro střední a malé knírače –

 Chování psa vůči skupině lidí: Šest dospělých osob utvoří skupinu, volně se pohybující a komunikující mezi sebou. Majitel psa prochází několikrát se psem na vodítku skupinou lidí a alespoň jednou se zastaví. Jakékoliv ztížení zkoušky nepřirozenými nebo prudkými pohyby, hlasitým hovorem, křikem, tísněním psa je nepřípustné. Pes se má chovat přirozeně, bez známek strachu, nesmí být majitelem ovlivňován.

* nahradit – „ Psovod se psem jde proti skupině 6.ti lidí v řadě, z nichž jeden má nádobu z plastu vyplněnou kamínky. Pes míjí tuto osobu, která asi ve vzdálenosti 1 m před psem nádobou zachrastí.

Totéž se opakuje proti stejné skupině při cestě zpět, kdy jiná osoba má deštník (nesmí být vystřelovací). Asi 1 m před psem tento klidně otevře. Pes i nyní kolem této osoby prochází.

Dále psovod se psem stojí na místě (psa může hladit, uklidňovat a pod) a tatáž skupina v kruhu těsně svírá oba. Pak se všichni v klidu rozejdou.

Hodnotí se chování psa jak při míjení, tak i při svírání.     /121/

* Nový text pro základní bonitaci velkých kníračů  /64/

ZÁKLADNÍ BONITACE PRO VELKÉ KNÍRAČE

Hodnocení povahových vlastností trvá po CELOU dobu konání bonitace!

Má dvě části – 1) zkouška povahy (nezměněno) – provádí se vždy jako první

                          2) ochrana psovoda

 Pokud pes projeví bázlivost nebo nadměrnou agresivitu v 1.části hodnocení není už ke zkoušce „ochrana psovoda“ připuštěn a má možnost odstoupit. Po zkoušce povahy OZNÁMÍ rozhodčí pro povahu spolu s  výcvikářem  majiteli psa svoje hodnocení povahového projevu psa, ke kterému bude později PŘIHLÍŽENO.

 

Prováděcí ustanovení ke zkoušce povahy:

Výstroj psa: hladký stahovací obojek, obranářský obojek, vodítko

 Psovod dojde se psem na vodítku či na volno až na vzdálenost 5 kroků od figuranta (označený - výchozí bod), zde psa odpoutá z vodítka a drží jej jen za obojek

1.       Dále původní verze zákl. bonitace – ze vzdálenosti asi 5 kroků  vydráždí figurant  psa a na pokyn rozhodčího podnikne na psa útok. V okamžiku útoku figuranta, vypouští psovod psa. Na útok figuranta odpovídá pes provedením zákroku. Figurant psa neudeří, jen naznačuje údery .

2.       Po vypuštění psa, zůstává psovod stát na místě, může psa slovně povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího, figurant ukončuje boj.

3.       (intenzita útoku a celkové provedení plně odpovídá cviku „ochrana psovoda“ ve zkoušce ZM dle NZŘ z roku 2005, článek 44, body 5-7).

4.        Po zastavení figuranta dává rozhodčí psovodovi pokyn pro pouštění, pokud pes nepouští, nemá to vliv na hodnocení povahových vlastností.   V případě, že pes na povel nebo sám pustil, JE NUTNÉ, aby se OD FIGURANTA NEVZDÁLIL VÍCE JAK 5 KROKŮ !!!

5.       Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího.

6.       Rozhodčí pro výkon společně s výcvikářem by měli zkráceně obeznámit psovoda o hodnocení předvedeného výkonu!

 

Bod 6.2 Hodnocení zkoušky povahy (platné pro všechny rázy)

* Návrh změn hodnocení    /65/

Návrh změn hodnocení (pro všechny rázy)

 Hodnotí se : celkový projev psa po celou dobu konání bonitace. U VK ještě odvaha a schopnost bránit psovoda. Při rozdílném projevu při první a druhé části hodnocení povahy nebo při pochybnostech je třeba brát v úvahu vyzrálost jedince – jeho stáří

U VK se nehodnotí  technika zákusu, pouštění, hlasový projev psa. Bázlivé, agresivní a zcela flegmatické chování má za následek návrh na vyřazení z chovu.                      .

 

1.     BÁZLIVÝ, PLACHÝ ( vyřazen pro povahu)

Při posuzování  problémový, bojí se kontaktu s jinými lidmi,téměř neposouditelný, bojí se střelby.    

                                                                     

U VK -  pes nekouše, jen štěká, couvá před figurantem, není schopen bránit psovoda, nedostává se do prostoru mezi psovoda a figuranta, bojí se, neprovede zákus.                                                         

 

3.NERVOZNÍ,  NÁZNAK BÁZLIVOSTI, DRÁŽDIVÝ

Při posuzování je nervózní z kontaktu s jinými lidmi, nedůvěřivý, náznak bázlivosti

U VK - pes je drážditelný, má snahu bránit psovoda, vyráží do prostoru mezi psovodem a figurantem, štěká, uhýbá před náznaky úderu, napadá i mimo ochranný rukáv nebo provede alespoň 1 zákus do rukávu.

NEOPUSTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA při trvání boje..

 

4.  NÁZNAK AGRESIVITY, TĚŽKO OVLADATELNÝ

Při posuzování velmi dominantní, náznak agresivity, ale ještě zvladatelný

U VK - pes je předrážděný, následně je těžce ovladatelný a zklidnitelný, avšak zvládnutelný.

 

5.    VYROVNANÝ, SEBEVĚDOMÝ (žádaná povaha)

Přátelská vyrovnaná povaha, naprosto sebevědomý projev po celou dobu hodnocení !

U VK - lehce drážditelný,ihned provádí zákus, který je pevný a přesvědčivý, aktivní při spolupráci s figurantem.Pokud se pes utrhne ze zákusu z důvodu špatného uchopení rukávu, musí zákus okamžitě energicky obnovit.

 

6.DŮVĚŘIVÝ, DOSTATEČNĚ SEBEVĚDOMÝ

Při posuzování přátelský, důvěřivý, dostatečně sebevědomý,

U VK - pes je drážditelný, provádí zákus ne zcela pevný, v průběhu boje padá z rukávu, avšak ihned zákus obnovuje, nemá reakce na nápřahy, je dobře ovladatelný.

 

7.NÁZNAKY FLEGMATIČNOSTI

Při posuzování klidný, přátelský, oslabená pozornost, bez náznaků bázlivosti!

U VK - pes je velmi slabě drážditelný, přesto má snahu bránit psovoda,provede  alespoň  1 zákus do rukávu, nesetrvá na něm v průběhu boje nebo blokuje, bez náznaků bázlivosti.

 

9-    ZCELA FLEGMATICKÝ ( vyřazen pro povahu)

zcela flegmatický, nebojí se, nereaguje na podněty

U VK - pes nemá zájem o figuranta, není vůbec drážditelný, chová se zcela klidně, neaktivně,není schopen provést zákus ani psovoda bránit.  OPOUŠTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA .

 

Práce figuranta a vybavení:

-měkký ochranný rukáv, ochranný oděv, měkký obušek

-v době, kdy psovod vychází z výchozího bodu do bodu vypouštění psa, stojí figurant v klidu.

       Práce figuranta plně odpovídá požadavkům na provedení cviku „ochrana psovoda“ dle zkoušky ZM v NZŘ   

       z roku 2005, článek 44, body 5-7.

 

Bod 6.3 Zkouška odvahy

* doplnit – Zkouška odvahy  provádí se jen při výkonnostní bonitaci. /122/

 

4.  Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu

 

Kriteria pro vyřazování z chovu.

Odst. 5 - Oko: dravčí - č.4 a 5. V chovném páru se smí spojit barva oka 2 nebo 3 pouze s barvou 0 nebo 1.

*doplnit: „ Trvale vyřazující vadou je pozitivní vyšetření na dědičnou oční vadu. /133/

 

Odst. 7 Ocas: +(Doporučení pro poradce chovu – Registrovat zakreslením na bonitační kartu tvar ocasu a hodnotit jako vadu k hlavě vychýlené nasazení ocasu).

*změnit –„ Vadné nesení či nasazení ocasu (k hlavě vychýlené) označit v bonitačním kódu. /135/

 

Odst. 8 Srst:

Bod 8.5 Výskyt jinobarevných štěňat - a) Ve vrhu, kde se vyskytnou jinobarevná štěňata, budou tato štěňata v přihlášce vrhu příslušným poradcem chovu a následně v průkazu původu Plemennou knihou v rubrice bonitace označena písmenem „S“ (souhlasná barva s rodiči) nebo písmenem „N“ (nesouhlasná barva s rodiči).

* změnit na označení písmeny : „ ... „ S“ (souhlasná barva s rodiči) nebo písmenem   „J“ (jiná barva než rodiče) – původní písmeno N se mohlo zaměnit také s označením N-Nestandard.   /134/

 

Bod 10 – Povinnost RTG DKK pro VK a SK  * DOV pro MK     * /135/

+U VK a SK (narozených po 01.07.1996) DKK 4. stupně vyřazuje z chovu. Za rozhodující pro zařazení jedince do chovu  se považuje horší nález poškození kloubu.  Toto ustanovení platí pro zvířata s vyhodnocením po 01.09.2000.

Pro VK  platí        – pes i fena DKK 0,1,2,3, - chov kontrolovaný

                              - pes i fena DKK 0,1        - chov výkonnostní      

Pro zařazení do chovu platí i rtg DKK a jeho vyhodnocení provedené v zemi původu – Spolkové republice Německo.

* Schválená úprava na mimořádné konferenci -

- Pro  KV a KS –

Všechna zvířata využitá v chovu po  01.07.2006 s DKK 2 nebo 3 mohou být do chovného páru  zařazena pouze  s jedincem DKK negativním (DKK 0). Platí i pro zahraniční krytí! Výsledky vyšetření na DKK provedené v Německu musí majitel knírače zaslat v kopii ihned po obdržení příslušnému ÚPCH.

            -      Za dodržování zodpovídají ÚPCH a OPCH.

 

- Pro KM – (všech barevných rázů)

Všechna zvířata využitá v chovu po 01.07. 2006 musí mít v průkazu původu zapsáno od kompetentního veterinárního lékaře  vyšetření na oční dědičné vady s negativním výsledkem, ne starší 2 let, jinak nemůže jim být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí. Kopii platného dokladu o oftalmologickém vyšetření zašlete neprodleně příslušnému ÚPCH a OPCH. Krycí listy již vystavené do tohoto data zůstávají v platnosti.

-         Za dodržování odpovídají ÚPCH a OPCH.          /136/

 

 

5.ŘÁD  SVODU  DOROSTU 

* Stávající řád zrušit v plném rozsahu.  /26/

*Provádět v celé republice jen dva- 1x v Čechách (jaro) a 1x na Moravě (podzim).

Účast poradců chovu a svodech povinná. /12/

Čl. 3 – Povinnosti majitele psa

Bod 3.1  Včas se přihlásit ve stanoveném termínu, včas se dostavit na místo konání svodu a řídit se pokyny pořadatele.

*upravit – „ Přihlásit se včas ve věku 6-15 měsíců psa. Při přihlášení staršího psa se platí dvojnásobek poplatku“ , včas se dostavit na místo konání svodu a řídit se pokyny pořadatele.  /123/

Čl.4 – Průběh svodu

Bod 4.1 Svodu dorostu se zúčastňují jedinci od stáří 9 měsíců, je možná tolerance o jeden týden mladší. Optimální horní hranice je do 15 měsíců, mohou však být i starší.

* upravit –„ Svodu dorostu se zúčastňují jedinci od stáří 6 do 15.ti měsíců. Dolní hranice musí být dodržena, při překročení horní hranice platí majitel dvojnásobný poplatek.  /124/

 

6, ŘÁD  SVODU  PLEMENÍKŮ

* Návrh zásad:

1. Svod provádět 1x ročně /27/

2.1 Účast povinná min. 2x za život pro všechny psy plemen kníračů splňující chovné podmínky KCHK ČR, Zápisního řádu ČMKU, Chovatelského řádu FCI a respektující Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU. /49/

* Alternativa – Účast je  dobrovolná pro všechny psy  plemen ...... (dále stejné jako /49/)  /50/

                                                                              17

2.2 Pro velké knírače je součástí povinná zkouška povahových vlastností – zkoušku vypracuje výcviková komise ve spolupráci s příslušným ÚPCH. /51/

3. Účast povinná pro ÚPCH i OPCH.

* Alternativa – Účast je dobrovolná pro ÚPCH i OPCH /52/

4. ÚPCH doplní prezentaci chovných psů vyjádřením o jejich chovných kvalitách (vyhodnocení odchovů a jejich další chovná upotřebitelnost ).  /53/

5. Náklady spojené s uskutečněním svodu je organizačně i finančně plně v kompetenci předsednictva klubu.   /54/

 

 

VŠEOBECNÉ  PŘIPOMÍNKY.

 

Každá chovatelská a sportovní akce KCHK začíná kontrolou tetování a to při posuzování –ne při přejímce. Namátkově se může provádět test na barvení zvířat (max. 10 jedinců). Vše v režii předsednictva KCHK. /13/

 

 

 ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ :

+Všechny změny byly projednány a schváleny na řádné konferenci Klubu chovatelů kníračů v Praze dne 13. března 1999, na mimořádné konferenci KCHK dne 17.3.2001 v Praze a řádné konferenci, která se konala ve dnech 5. a 6. dubna 2003 v Pardubicích a takto upravené Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu jsou platné od 1. 7. 2003.

*upravit na: „ Všechny změny byly projednány a schváleny na řádné konferenci Klubu chovatelů kníračů v Pardubicích dne ............

Takto schválené klubové normativy jsou platné od ........                                   /137/

 

*doplnit:  „ Konference pověřuje zpracovatele výsledného znění normativů, aby všechny přijaté úpravy odpovídajícím způsobem zapracoval do všech souvisejících bodů a článků.“  /138/  

 

*doplnit: „ Konference schvaluje, aby pro lepší orientaci všech majitelů a chovatelů kníračů, byly zpracovány samostatně bonitační řády pro MK a SK a zvlášť pro VK.     /139/( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )