Dnešní datum: 15. 10. 2019     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce KCHK 2019
Podmínky nominace na MS
MR kníračů ve výkonu 2019
Klubový šampion práce
Články, výsledky
Složené zkoušky MK, SK

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápisní řád KCHK
Vydáno dne 20. 05. 2006 (4910 přečtení)

Úplné znění Zápisního řádu KCHK, který byl projednán a schválen na mimořádné konferenci Klubu chovatelů kníračů ČR dne 8.4.2006 v Pardubicích a je platný od tohoto data.

Zápisní řád KCHK

Zápisní řád KCHK.

 

 

Článek 1 – Úvodní ustanovení.

 

1.1          Zápisní řád KCHK je základní normou pro řízení a usměrňování chovu kníračů všech velikostních a barevných rázů v ČR. Plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisní řád ČMKU.

1.2          Činnost Klubu chovatelů kníračů je výhradně zájmová, obecně prospěšná. S chovatelstvím je neslučitelný chov štěňat jakéhokoliv plemene bez průkazu původu FCI, obchod se psy a podpora tohoto konání.

1.3          Chovat lze výhradně prostřednictvím KCHK, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Klub poskytuje chovatelský servis i pro nečleny klubu. Ustanovení zápisního řádu platí pro všechny majitele a držitele kníračů s průkazem původu, tedy i pro nečleny KCHK, a je závazný pro každého, kdo se zabývá chovem kníračů na území ČR.

1.4          Zápisní řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu kníračů, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické. Nezdědil však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledů musí KCHK a následně i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

 

Článek 2 – Knírač – obecné pojmy.

 

2.1       Plemeno knírač ve smyslu tohoto řádu tvoří psi a feny s platným průkazem původu, vydaným plemennou knihou uznávanou Mezinárodní kynologickou federací – FCI. V rámci dělení FCI podle vlastností je knírač zařazen do skupiny II – pinčové, knírači, molosové a švýcarští salašničtí psi. Knírače dělíme na 3 velikostní rázy – malý, střední a velký, a 4 barevné rázy – pepř a sůl, černý, černostříbřitý a bílý. Poslední 2 barevné rázy jsou uznány jen u malých kníračů. V rámci dělení FCI podle kohoutkové výšky, patří knírač malý a střední do kategorie malých plemen (kohoutková výška do 50 cm) a velký knírač do kategorie velkých plemen (kohoutková výška nad 50 cm).

2.2       Pod pojmem pes nebo fena se rozumí jedinec plemene knírač, zapsaný v plemenné knize, uznávané FCI.

 

Článek 3 -  Chovatel, majitel, držitel.

 

3.1        Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně.

3.2        Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

3.3        Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně

zaregistrována.

3.4     Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně příslušnému poradci chovu a plemenné knize. Změnu majitele hlásí nový majitel spolu s písemným vyjádřením původního majitele.

3.5     Změna držitele musí být ohlášena příslušnému poradci chovu a plemenné knize – u chovného psa neprodleně, u feny se zápisem vrhu.

3.6     Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí veškeré závazky na tuto osobu, pokud nebylo sjednáno jinak.

3.7     Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, bude-li vrh zapsán ještě na chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici dědice.

3.8     Produkce štěňat bez průkazu původu je neslučitelná s chovatelskou etikou a bude považována za porušení tohoto řádu s následným zastavením chovatelské činnosti chovateli a zastavením využívání chovného psa/feny. Předsednictvo klubu rozhodne o délce doby zastavení chovatelské činnosti a zastavení využívání chovných jedinců na návrh ÚPCH po předchozím projednání s porušitelem.Jestliže se porušitel na písemné vyzvání nedostaví k projednání přestupku, rozhodne předsednictvo klubu, na základě doporučení příslušného výboru pobočky nebo chovatelské sekce, bez jeho přítomnosti.

3.9     Chovatel si může zapůjčit chovnou fenu nebo psa ze zahraničí. Jejich využití je podmíněno uznanou chovností v zemi jejich majitele. Musí být předvedeni příslušnému ÚPCH, který posoudí jejich použitelnost v chovu; u feny na 1 vrh, u psa na 3 měsíce. Pokud bude chovný jedinec zapůjčen u psa na dobu delší než 3 měsíce a u feny na více než na 1 vrh, musí být posouzen na bonitaci a zařazen do chovu.

3.10   Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. V tomto případě se nejedná o zahraniční krytí.

3.11   V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli Ten je také zmocněn k jednání s příslušnými orgány ohledně chovatelských záležitostí.

 

Článek 4 – Řízení a usměrňování chovu.

4.1     Chov kníračů je řízen a usměrňován předsednictvem klubu prostřednictvím poradců chovu.

4.2.    Ústřední poradce chovu (dále jen ÚPCH) je volen podle počtu  jedinců v barevném a velikostním rázu. Je volen jeden ÚPCH pro velké knírače, pro střední knírače a podle potřeby pro malé knírače pepř a sůl, černostříbřité, černé a bílé. Podmínkou zvolení je minimálně pět vrhů od vlastních fen příslušného plemene.

         ÚPCH řídí a vyhodnocuje chov plemene. Ve své činnosti vychází z úzké spolupráce s oblastními poradci chovu. Na základě vyhodnocení chovatelských výsledků zpracovává směry, kterými se má chov řídit. Z chovných psů zpracovává každoroční seznamy krycích psů na další období a do 28. února s nimi seznamuje všechny OPCH. Vyjadřuje se k používání zapůjčených chovných jedinců. Vystavuje krycí listy i pro zahraniční krytí.

         ÚPCH pro jednotlivé velikostní (případně i barevné) rázy svolává podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka, chovatelskou sekci. ÚPCH přednese závěry chovatelské sekce na nejbližším předsednictvu KCHK.

4.3     Oblastní poradce chovu (dále jen OPCH) je volen členskou schůzí pobočky klubu. Pro každou pobočku klubu se obvykle volí jeden OPCH. Ve zdůvodněných případech (rozlehlost pobočky a pod.) mohou být se souhlasem výboru klubu voleni poradci chovu dva. Podmínkou vykonávání funkce OPCH jsou min. 3 vrhy u vlastních fen některého rázu kníračů.

         Ve výjimečných případech může výbor pobočky na návrh OPCH jmenovat jednoho pomocníka (nejlépe zástupce pobočky v chovatelské sekci). Tento se musí stejně jako OPCH účastnit všech předepsaných školení pro poradce chovu; jinak funkci pomocníka OPCH nemůže vykonávat. Za činnost pomocníka odpovídá a podpisové právo má však jen OPCH.

4.4.    OPCH vystavuje krycí listy pro všechny velikostní rázy v určené oblasti a to i pro zahraniční krytí, zpracovává pro ÚPCH výsledky speciálních výstav, pořádaných v územní působnosti OPCH s tím, že organizátoři speciální výstavy mají povinnost zaslat ostatním OPCH výstavní katalog a výsledky výstavy.

         Dále OPCH zpracovává výsledky svodů a bonitací. Vyhodnocení předkládá OPCH příslušnému ÚPCH včetně bonitačních a svodových karet. OPCH je povinen zaslat jedenkrát za rok vyhodnocení svodů a bonitací příslušné plemenné knize.

         OPCH předkládá nejpozději do 31.12. běžného roku návrhy na krycí psy, navrhuje ústřednímu poradci chovu prodloužení chovnosti feny na základě zhodnocení odchovů, spolupracuje na zajištění chovatelských akcí v určené oblasti. Provádí kontroly vrhů, upozorňuje na nedostatky, vady a přednosti v jednotlivých vrzích, vyjadřuje se, zda doporučuje zapsat štěňata do plemenné knihy a zároveň potvrzuje na přihlášce k zápisu štěňat členství v klubu.

         Poskytuje praktické rady, zejména začínajícím chovatelům. Upozorňuje chovatele na štěňata, která zjevně neodpovídají standardu (viz směrnice KCHK).

4.5     Veškerá dokumentace, týkající se chovu psů, je majetkem klubu.

4.6     ÚPCH a OPCH po zvolení musí absolvovat  odborná školení poradců chovu, které organizuje předsednictvo KCHK.

 

Článek 5 – Chov.

5.1     Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu plemene knírač podle standardu FCI, respektující především zásady zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).

5.2     Chovatel si může volit krycího psa sám. V případě nevhodné volby chovatele, doporučí poradce chovu další dva vhodnější chovné psy. Poradce chovu zdůvodní chovateli jeho nevhodnou volbu. Chovatel je povinen použít ke krytí feny některého ze psů uvedených na krycím listě.

5.3    Rozeznáváme následující druhy chovu:

a/ kontrolovaný, který využívá chovné jedince s minimálně 3 generacemi předků, zapsanými v plemenných knihách uznaných FCI,

b/ registrovaný,- podle Zápisního řádu ČMKU, článku IX,

c/ výkonnostní, může se uplatnit pouze u velkých kníračů.

5.4     Podmínky pro zařazování do jednotlivých druhů chovu:

1)      - pro malé a střední knírač zařazení do chovu na bonitaci  - chov kontrolovaný

- pro velké knírače – základní bonitace u psa i feny – chov kontrolovaný

- výkonnostní bonitace u psa i feny - chov výkonnostní

2)   výstavní ocenění ve třídě dospělých z výstav pořádaných organizací, která je členem FCI s výsledkem:

- pes i fena nejméně velmi dobrý pro chov kontrolovaný

- pes i fena nejméně jedenkrát výborný pro chov výkonnostní

3)   zkouška z výkonu:

      - malý a střední knírač a velký knírač pepř a sůl – zkoušky se nepožadují (chov kontrolovaný)

      - velký knírač černý – min. 2 zkoušky v páru (chov kontrolovaný)

      - velký knírač černý i PaS – pes i fena nejméně zkoušku 1. stupně (ZV1, SchH1, IPO 1, PÚ 2) (chov výkonnostní)

       4) pro velké knírače narozené po 1.1.1992 a pro střední knírače narozené po  

       1.7.1996 rtg zjištění DKK po dosažení stáří 1 roku.

                        Pro VK – pes i fena DKK 0,1,2, 3 = chov kontrolovaný

                                    - pes i fena DKK 0,1 = chov výkonnostní

Pro SK – je podmínkou zařazení do chovu stupeň DKK 0,1,2 a 3.

                        Vždy platí horší strana vyhodnocení.

5.5     Podmínky pro zařazení do jednotlivých druhů chovu musí splňovat vždy oba rodiče.

5.6     Požádá-li chovatel o doporučení vhodného krycího psa, poradce chovu uvede na krycím listě obvykle tři jedince.

5.7     U kníračů velkých a středních je po dosažení 1 roku stáří povinné rentgenové vyšetření kyčelních kloubů (rtg DKK) s centrálním vyhodnocováním.

         Centrální vyhodnocování rtg vyšetření na DKK pro střední a velké knírače bude provádět odborný pracovník. Jméno a adresu pracovníka včas oznámí prostřednictvím časopisu Knírač předsednictvo klubu. Pracoviště, které provádí centrální vyhodnocování rtg. snímků musí archivovat tyto snímky po dobu 7 let po jejich vyhodnocení. U velkých a středních kníračů výsledky tohoto vyšetření zapisuje do průkazu původu příslušná plemenná kniha. Hodnocení rtg DKK je platné také ze země původu knírače, tj. z Německa, od vyhodnocovatele PSK.

         Odvolání proti vyhodnocení rtg vyšetření na DKK je možné prostřednictvím předsednictva KCHK, které zajistí a zveřejní příslušné kvalifikované odborné pracoviště. Náklady spojené s odvoláním hradí žadatel.

 

Článek 6 – Chovní jedinci.

6.1       Chovný pes a chovná fena jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených KCHK.

6.2        Podmínky pro zařazení do chovu:

a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI,

b) účast na svodu dorostu ve věku 9-15 měsíců, výjimečně i později,

c) dosažení věkové hranice: malý a střední knírač – pes i fena nejméně 15 měsíců, velký knírač – pes i fena nejméně 18 měsíců,

d) získání bonitačního kódu, opravňujícího zařazení do chovu,

e) získání stanovených výstavních ocenění v kategorii dospělých (mezitřída, třída otevřená, pracovní nebo vítězů), přičemž se jedincům uznává nejvyšší výstavní ocenění získané na výstavě pořádané organizací, která je členem FCI,

f) velcí knírači narození po 1. 1. 1992 a střední knírači narození po 1. 7. 1996 rtg vyhodnocení DKK,

g) do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard knírače uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučení i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.

Za vady vylučující z chovu jsou považovány zejména – slabá povaha, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěná těžká dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít.

Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využívání především jako společníci lidí a nemohou být utráceni

6.3     Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

         Zařazení do chovu potvrzuje plemenná kniha v průkazu původu, vyhotovuje a zakládá kartu chovného jedince a vystavuje knihu krytí a odchovů. Záznam se provádí až po splnění všech podmínek na žádost majitele. U feny se průkaz původu zasílá k potvrzení chovnosti zároveň s přihláškou k zápisu štěňat prvního vrhu a rovněž při veškerých následných změnách (např. další zkoušky, získání výstavního ocenění aj.). U chovného psa je vhodné zaslat doklady k potvrzení chovnosti ihned po splnění podmínek.

6.4     Z chovu se vylučují nebo se pozastavuje chovnost u psů a fen, v jejichž odchovech se často a prokazatelně vyskytují hrubé vady exteriéru a povahy nebo jiné patologické a dědičné vady (atypičnost, kryptorchismus, hluchota a pod).

         Vyloučení psa nebo feny, případně pozastavení chovnosti provádí na zdůvodněný návrh OPCH nebo ÚPCH předsednictvo klubu. Toto rozhodnutí písemně oznamuje majiteli jedince a plemenné knize.

         Z chovu jsou předem vyloučeni jedinci, kteří mají při vydání průkazu původu vyznačeno plemennou knihou v rubrice Bonitace "Nestandard" pro předem vyřazující vady - bílý znak nebo netypická barva a vrozené vývojové vady.

         Z chovu se dále vyřazují jedinci a jejich potomci, u nichž se opakovaně vyskytlo dědičně podmíněné onemocnění – např. demodikóza, PRA apod. Tento problém vždy aktuálně s plnou pravomocí řeší předsednictvo klubu po konzultacích s odborníky na danou problematiku.

6.5     Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Chovnost psa není věkem omezena.

6.6     U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik.

 

Článek 7 – Krycí list.

7.1     Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje příslušný poradce chovu dvojmo (originál a kopii). O krycí list žádá chovatel doporučeným dopisem příslušného poradce chovu nejméně 6 týdnů před očekávaným háráním feny.

         Jedná-li se o první žádost o krycí list (rozumí se u každé jednotlivé feny), přiloží k žádosti fotokopii průkazu původu feny (obě strany), fotokopii odpovídajících stran výkonnostní knížky nebo přílohy průkazu původu a uvede všechny důležité údaje, týkající se feny: název chovatelské stanice, předpokládaný termín krytí, úplnou adresu, fotokopii bonitační karty a pod.

7.2     Krycí list dvojmo – originál a kopii zašle doporučeně příslušný poradce chovu chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti. Poradce chovu uvede na krycím listu vhodné chovné psy. Pokud se v předchozím vrhu vyskytnou vážně zdravotně postižená štěňata s podezřením vad na dědičném základě, má právo poradce chovu odmítnout opakovat spojení.

7.3     Krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušném státě zařazení do chovu, vystavuje OPCH nebo ÚPCH pro příslušný ráz na žádost chovatele, doloženou fotokopií nebo ověřeným opisem průkazu původu zahraničního psa. Chovatel garantuje dodání všech dokladů o splnění podmínek chovnosti, nejpozději do doby, kdy žádá o vystavení krycího listu.

7.4     Platnost vystaveného krycího listu je omezena na dobu 1 roku ode dne vystavení.

7.5     Krycí list musí být vystaven i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli.

7.6     Po krytí odesílá chovatel krycí list vyplněný dvojmo, řádně podepsaný a vyplněný majitelem psa i chovatelem, do 7 dnů po nakrytí a to – originál krycího listu OPCH, který jej vystavil a kopii ÚPCH pro daný velikostní a barevný ráz. V krycím listu se v rubrice datum krytí vypíše i místo krytí.

7.7     Se žádostí o vystavení krycího listu musí žadatel zaslat příslušnému OPCH nebo ÚPCH i manipulační poplatek jako úhradu za vystavení krycího listu. Výši poplatku stanoví předsednictvo klubu po dohodě s chovatelskými sekcemi podle aktuálního inflačního trendu; od roku 1997 činí poplatek 50.- Kč. Při požadavku na expresní vyřízení do 3 dnů je 100% přirážka. Poštovné hradí chovatel zvlášť.

 

Článek 8 – Krytí .

8.1     Ke krytí může dojít výhradně mezi jedinci stejného plemene, velikostního rázu a barvy, kteří vyhovují ustanovení článku 6 tohoto řádu a kteří jsou uvedeni na platném krycím listě.

8.2     Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je zakázané; štěňata z takového spojení nebudou zapsána do plemenné knihy a s chovatelem bude zavedeno kárné řízení.

8.3     Krytí přirozenou cestou může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo použito semeno určeného psa nebo semeno s veškerou předepsanou dokumentací. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. O inseminaci se provede záznam v krycím listě.

8.4     Požaduje-li majitel feny opakování krytí během jednoho hárání téže feny, je majitel krycího psa povinen jedno opakované spojení umožnit. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

8.5     K chovu je možno použít pouze zdravé jedince.

8.6     Chovná fena může mít v průběhu dvou let nejvýše tři vrhy do 6 ponechaných štěňat, počínaje datem prvního krytí. Po dvou vrzích po sobě těsně následujících, musí být jedno hárání vynecháno. Je-li ponecháno více než 6 štěňat, je povoleno další krytí až po uplynutí jednoho roku od úspěšného krytí. Ideální počet je 1 vrh ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.

8.7     Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně – dohoda může být i vyznačena na krycím listě, případně v knize krytí s podpisem majitele kryté feny. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

8.8     Je-li jako úhrada za krytí poskytováno štěně, přísluší prvá volba chovateli, druhá majiteli krycího psa. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral, po dobu 50 dnů. Chovatel hradí poplatek za vydání průkazů původu tohoto štěněte.

8.9     Plemenná kniha vystavuje pro každého psa, zařazeného do chovu, knihu krytí, pro každou fenu knihu odchovů. Majitel psa nebo feny je povinen:

a/ provádět záznamy v knize o chovném využití jedince průběžně a podrobně podle předtisku,

b/ knihu na požádání předložit všem kontrolním a chovatelským orgánům,

c/ při změně vlastnictví nebo držby chovného jedince předat knihu zároveň se psem či fenou.

8.10 Nezabřezne-li fena, je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit jak příslušnému poradci chovu tak i majiteli (držiteli) psa do 75 dnů po krytí.

8.11 Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

      Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

 

Článek 9 – Vrh.

9.1     Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný poradce chovu.

9.2   Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu, způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

9.3     Chovatel je povinen nejpozději do 5 dnů po porodu ohlásit každý vrh doporučeným dopisem příslušnému oblastnímu poradci chovu, který kromě jiného bude provádět kontrolu vrhu z hlediska dodržování tohoto řádu. Poradce chovu provede jednu nebo dvě kontroly vrhu v termínech dle svého uvážení. Kontroly vrhu provádí OPCH, který vystavil krycí list, pouze výjimečně může příslušný poradce chovu požádat o provedení kontroly jiného OPCH nebo ÚPCH.

9.4     U začínajících chovatelů je nanejvýš vhodné vyžádat si u OPCH i kontrolu hned po narození, při které poradce chovu poradí chovateli v chovatelské problematice.

9.5     Počet štěňat se neomezuje, ale při vyšším počtu ponechaných štěňat než 6, provádí se dvě kontroly vrhu. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem. Pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata.

9.6     Chovatel je rovněž povinen do 5-ti dnů po porodu ohlásit doporučeným dopisem narození štěňat i majiteli krycího psa, s uvedením počtu narozených štěňat a jejich pohlaví.

9.7     Štěňata určená k utracení musí být do 7 dnů utracena, jinak bude zavedeno vůči chovateli disciplinární řízení a celý vrh nebude zapsán do plemenné knihy. Usmrtit štěně může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze: slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, je-li pro další přežívání spojeno s trvalým utrpením.

         V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení).

9.8     Chovatel je povinen vést pravidelné záznamy o vývoji štěňat a váhových přírůstcích (nejméně jedenkrát týdně).

 9.9    Tetovací čísla určí plemenná kniha na základě žádosti chovatele na předepsaném tiskopisu. Číslo je shodné s číslem zápisu v plemenné knize a na průkazech původu. V 7. týdnu stáří štěňat zajistí chovatel otetování celého vrhu najednou v pravé předkolenní řase nebo do levého ušního boltce. Tetování provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle § 59 veterinárního zákona. V případě zjištění nečitelnosti tetovacího čísla a pozdějším přetetování musí být toto provedeno do levé předkolenní řasy nebo do pravého ušního boltce.

         V rámci jedné chovatelské stanice je nutno dávat štěňatům jména vždy podle abecedy a pořadí vrhu a to pro každý velikostní a barevný ráz kníračů samostatně. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární nebo hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jména – bez názvu chovatelské stanice - může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

         Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

9.10   Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – t.zn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována.

         Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, odešle chovatel ihned po otetování štěňat, příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v KCHK (na základě potvrzení o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

         Plemenná kniha nevystaví průkazy původu a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, pokud k opoždění došlo zaviněním chovatele.

9.11   V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

9.12   Veškeré náklady spojené s kontrolami vrhu, tetováním a poplatky za úkony plemenné knihy hradí chovatel. Při použití vlastního auta OPCH nebo ÚPCH platí ceník podle aktuálního usnesení ČMKU.

9.13   Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti a kojení i o celý vrh štěňat tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývin a zdraví feny.

9.14   Při předávání štěňat novým majitelům musí být štěňata stará nejméně 50 dnů a musí být schopna samostatně přijímat potravu.

9.15   Při vývozu štěněte je chovatel povinen označit jméno štěněte již na přihlášce vrhu  (EXPORT PEDIGREE) tak, aby mohl být průkaz původu příslušně označen ČMKU, případně již vydaný průkaz původu odešle samostatně na ČMKU k vyznačení. Zásadně se povoluje jen individuální vývoz štěňat přímo konkrétním majitelům s uvedením adresy nabyvatele v zahraničí.

9.16   Cena štěněte patří do kategorie volné tvorby cen. Při jejím určování je nutno přihlížet ke kvalitě rodičovského páru. Součástí ceny štěněte je i jeho průkaz původu, který plemenné knize hradí chovatel.

9.17   Jestliže má OPCH vážné pochybnosti o původu štěňat případně, že štěňata nepocházejí z jednoho krytí nebo jsou neodpovídajícího typu, má ÚPCH právo nařídit po projednání v chovatelské sekci a schválení předsednictvem klubu, provedení zkoušky krve rodičů a všech štěňat na náklady chovatele. Neuposlechne-li chovatel, nebude vrh zapsán. V případě, že zkouška nepotvrdí podezření, platí zkoušku předsednictvo klubu.

9.18   V případě, že pobočka nemá výkonného OPCH, musí se chovatel obracet na ÚPCH příslušného plemene. Na ÚPCH pak přecházejí všechny povinnosti vyplývající z článku 9.

 

Článek 10 – Závěrečná ustanovení.

10.1   V případě, že se chovatel, poradce chovu nebo kterýkoliv funkcionář klubu dopustí přestupku proti zápisnímu řádu, bude předsednictvem klubu (pobočky) potrestán podle závažnosti přestupku. Případnou pokutu zaplatí do stanoveného termínu.

10.2   Produkce štěňat bez průkazu původu je považována za velmi vážný přestupek. Chovatel může být podle závažnosti za tento čin postižen důtkou spolu s peněžitou pokutou, kterou stanoví předsednictvo klubu. V případě, že pokutu v termínu nezaplatí, bude mu zastavena chovatelská činnost, zároveň i chovným jedincům, kteří jsou v jeho majetku, na stanovenou dobu. Případně může být ještě vyloučen z KCHK se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

10.3   Přestupky chovatelů řeší předsednictvo klubu za přítomnosti porušitele tohoto řádu. Méně významné přestupky může řešit také výbor pobočky.

10.4   Porušení zápisního řádu a stanov klubu, řešené předsednictvem KCHK může být zveřejněno v klubovém tisku.

10.5   Nečlen KCHK hradí všechny poplatky ve dvojnásobné výši.

 

 

Tento Zápisní řád byl projednán a schválen na mimořádné konferenci Klubu chovatelů kníračů ČR dne 8.4.2006 v Pardubicích a je platný od tohoto data.( Autor: -dh- | Informační e-mailVytisknout článek )