Dnešní datum: 08. 06. 2023     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Evidenční list vrhu štěňat
Převodní list štěněte

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2023
Přehled vykonaných zkoušek
MR KNÍRAČU 2023
MS ISPU 2022
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS ISPU 2023
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z chovatelské sekce malých kníračů
Vydáno dne 23. 11. 2005 (4629 přečtení)

konané 12.11.2005 v Praze

Chovatelská sekce MK 12

Přítomni: Suchá, Kurfürstová, Hlavatá, Ullrichová, Koláčová, Zemanová, Doudová, Strasmajerová, MVDr.Pavelek jako host

 

Omluveni: Havlínová, Parylová, Vanišová, Čechová, Horáková

 

1)                Knírač speciál 2003 – to jsou stanovy a soubor chovatelských předpisů KCHK a množství lidí včetně poradců chovu tyto normativy nedodržuje.

Chovatelé i poradci se naučili stanovy obcházet, přitom na Konferenci KCHK se všichni jasně dohodli na dodržování normativů.

Proto je nutné do konference připravit Kárný řád KCHK

Nejčastější porušování stanov a chovatelského řádu dle informací od členů a UPCH:

-         poradci chovu neprovádějí kontroly vrhů

-         poradci chovů dávají chovatelům prázdné krycí listy

-         poradci chovu nepoužívají platné tiskopisy

-         kontrolu vrhu musí podepsat příslušný poradce chovu – tzn. PK ČKS přijme dokumenty k zápisu štěňat podepsané pouze od schváleného poradce chovu.

 

Ing.Hlavatá - Poradci chovu by měli dodržovat stanovy. Měli by působit na chovatele a majitele krycích psů aby se chovali morálně. Tlačit všemi dostupnými prostředky na poradce chovů aby dodržovali provádění kontrol vrhů. Dát větší pravomoce, ale i odpovědnost OPCH, a zároveň pak za nedodržování normativ trestat také je, a ne jen samotné chovatele.

Oblastní poradci chovu by se měli povinně zúčastňovat chovatelských sekcí.

 

2)                Jinobarevné vrhy – návrh Ing.Koláčové – zavést registr tak jako to má v Německu PSK.

 

3)                Ing.Hlavatá – začínáme chovat málopočetné plemeno, je nutné vymyslet způsob jak tento vývoj zastavit. Zužuje se členská základna KCHK.

Ing.Koláčová – musí se dělat i něco pro běžné neaktivní členy KCHK.

Ing.Hlavatá – toto musí být opět i práce poradců chovu. Ing.Hlavatá navrhuje aby sekce vypracovala do konference návrh, jaké dát mantinely poradcům chovu.

 

4)                Vzhledem k tomu, že se množí různé problémy při bonitacích, je nutné aby pořadatel bonitace pečlivě kontroloval papíry jedince který se zúčastní bonitace – to znamená jestli splňuje podmínky zařazení do chovu – splnění věkové hranice, výstava ve tř.dospělých, RTG u středních a velkých kníračů, vyštření na dědičné oční vady u potomků Unicum Ezüst Gránith, jestli jedinec nepochází z jinobarevných rodičů atd.

Za toto ručí pořadatel a předseda bonitační komise.

 

5)                Je neustálý problém s tzv.čistými kódy na svodech dorostu – a opět je toto problémem Oblastních poradců chovu – apelovat na poradce chovu na školeních. Návrh na konferenci - v případě že se OPCH 2x nezúčastní školení, bude mu odejmuta pravomoc posuzovat svody dorostu  a provádět kontroly vrhu.

Mínus v povaze na svodu – mělo by se do poznámky psát kvůli čemu tam mínus je  (bázlivost, agresivita atd.)

Psát do svodových karet také naměřenou výšku, vyplňovat kolonky pro barvu, uši a chody.

 

6)            Nízká váha štěňat při kontrole vrhu - toto chovatelský řád bohužel vůbec neřeší, přitom je to poměrně častý jev. Do konference je proto nutné vypracovat změnu v Chovatelském řádu, aby štěňata s nízkou váhou při zápisu nebyla doporučena k zápisu a byla ponechána chovateli až do té doby, než budou mít váhu přiměřenou věku a až teprve potom zapsána.

M.Zemanová - stejný problém je i s prodáváním štěňat již v 6 týdnech věku.

Dle normativů a ch.ř. ČMKU je prodej štěňat povolen od 7 týdnů.

 

7)                Všichni chovatelé MK, kteří mají zájem o kvalitu českého chovu kníračů a hlavně poradci chovu by si měli detailně přečíst stanovy a chovatelský řád a nejpozději do konce ledna 2006 poslat Ing.Hlavaté veškeré připomínky k normativům. Ing.Hlavatá tyto připomínky přehledně zpracuje a bude svolána sekce MK nejpozději v únoru 2006 aby mohla vypracovat změny pro konferenci v r.2007.

 

8)                MVDr.Pavelek  - je možné uspořádat v případě závažnosti změn konferenci již na podzim 2006, pouze je nutné dát vědět předsednictvu nejpozději do začátku r.2006

Ale otázkou je, jestli se do té doby stihnou zodpovědně připravit všechny návrhy změn normativů KCHK.

MVDr.Pavelek upozornil na článek v časopise Svět psů č.10/05 který je o kázni v chovatelských klubech.

 

9)                Poradci chovu kteří nemají střední nebo vysokou veterinární školu (tedy nejsou minimálně středním veterinárním personálem) nesmí tetovat štěňata! Viz příloha:

 

Věc: Stanovisko k problematice tetování psů.

 

       Předsednictvo ČMKU projednalo na svém zasedání v Praze dne 04. 08. 2005 stanovisko ÚKOZ a Státní veterinární správy ČR k problematice tetování psů. Ze stanoviska citujeme:

„Označování zvířat, tedy i psů tetováním bez znecitlivění, se dle § 7 Zákona

č. 246/1999 Sb. na ochranu zvířat proti týrání nepovažuje za týrání, pokud je prováděno osobou odborně způsobilou dle § 59 veterinárního zákona. Osobou odborně způsobilou dle tohoto paragrafu je veterinární lékař, osoby, které absolvovaly vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, dále osoby, které získaly úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru, nebo osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu některých odborných veterinárních činností specializovanou odbornou průpravou organizovanou SVS ČR.

V praxi je tetování prováděno veterinárními lékaři, veterinárními techniky, poradci chovu nebo chovateli. Pokud chovatelé nebo poradci chovu tetující psy nezískali odborné vzdělání dle § 59 veterinárního zákona, provádějí tuto činnost v rozporu se zákonem.“

 

P ČMKU přijalo následující usnesení a žádá všechny své subjekty, kterých se označování psů tetováním týká, o dodržování zákona.

Usnesení 27/03/05 P ČMKU upozorňuje své subjekty – chovatelské kluby na nutnost  dodržovat platnou legislativu.

       Z pověření P ČMKU

                                                                                                Ing. A. Košťálová

                                                                                                           vedoucí sekretariátu

 

10)          Vysvětlení otázky nutnosti veterinárního osvědčení v souvislosti se svodem psů.

Přemisťování a vnitrostátní přepravu zvířat řeší zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Pokud se týká psů účastnících se svodu, vztahuje se na ně § 6 odst. 5 písm. b) výše zmíněného zákona. Jestliže pes má očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata, nepotřebuje veterinární osvědčení.
Není důvod požadovat před svodem potvrzení od soukromého veterinárního lékaře.
Výraz "psi musí být klinicky zdraví" znamená, že v době účasti na svodu pes nemá vnější příznaky onemocnění. Aktuální zdravotní stav psa posoudí soukromý veterinární lékař, který provádí přejímku zvířat.

(Vyjádření SVS ČR)

11)           Dne 09. 12. 2004 přijalo P ČMKU usnesení 21/06/04 :

Pořadatelé všech výstav se zadáváním CAC jsou povinni předávat ČMKU seznam rozhodčích, kteří na výstavě skutečně posuzovali do 1 měsíce po konání výstavy.
Platí od 01. 01. 2005.

 

 

Zapsala M.Zemanová

 

 

 

 

 ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )