Dnešní datum: 14. 10. 2019     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce KCHK 2019
Podmínky nominace na MS
MR kníračů ve výkonu 2019
Klubový šampion práce
Články, výsledky
Složené zkoušky MK, SK

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zákaz vstupu psů s kupírovanýma ušima na výstavy a další kynol. akce
Vydáno dne 23. 02. 2004 (7157 přečtení)

v souvislosti s novým Zákonem na ochranu zvířat proti týrání (vejde v platnost 1.března 2004) bude svoláno mimořádné předsednictvo Klubu chovatelů kníračů.

Praha, 20. února 2004

Věc: Zákaz vstupu psů s kupírovanýma ušima na výstavy a další kynol. akce.

Vážený pane,

v návaznosti na náš telefonát a zápis z včerejšího zasedání P ČMKU Vám v příloze posíláme kopii dopisu, kterým se P ČMKU obrací na všechny své subjekty ve věci nového Zákona na ochranu zvířat proti týrání, platného od 01. března 2004.
Originál dopisu obdržíte poštou příští týden doporučeně.
Dle rozhodnutí P ČMKU budou vstupní listy již připravených výstav, tedy i NVP v Ostravě, která se uskuteční ve dnech 20. - 21. 03. 2004, opatřeny následujícím textem:
Upozornění.
Od 01. 03. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
Vážený pane, dovolujeme si Vás upozornit na to, že je žádoucí, aby na NVP v Ostravě byla učiněna taková opatření, aby skutečně nebyl povolen vstup psům s kupírovanýma ušima a zejména aby byli rozhodčí velmi důrazně upozorněni na to, že nesmí psa s kupírovanýma ušima posoudit. Co se týká poplatků, dovolujeme si doporučit, abyste majitelům psů přihlášeným na NVP u nichž kupírované uši přicházejí v úvahu, nabídli vrácení výstavních poplatků (v plné výši nebo s odečtením poštovních poplatků), pokud o to požádají do termínu, který si určíte.

S pozdravem

Z pověření P ČMKU

Ing. A. Košťálová
vedoucí sekretariátu

_____________________________________________________________

Zápis z 12. zasedání P ČMKU ze dne 19. 02. 2004.

Motto:  "Bůh je rafinovaný, ale není zlomyslný."
                                                                       Albert Einstein
 
 

Přítomni: MVDr. J. Ohlídal, Z. Jílková, J. Kudrnáčová, Ing. K. Bečková, Ing. R. Fiala, J. Němec, F. Ritter,
                B. Uchytil, O. Vondrouš,
Za DR ČMKU: MVDr. L. Široký - omluveni, jednání DR ČMKU

Jednání zahájeno v 10:05
1. Předseda ČMKU podal informaci o jednání v Parlamentu ČR.
Dne 17. 02. 04 jednal s poslankyní paní Ing. V. Šojdrovou, předkladatelkou návrhu nového zákona o chovu psů. Jednání se uskutečnilo na pozvání paní poslankyně v Parlamentu ČR.

2. Nástup nové pracovnice.
Dnem 01. března 2004  nastupuje do pracovního poměru v sekretariátu ČMKU paní Ing. Jana Reichlová. V její pracovní náplni bude spolupráce s Parlamentem ČR na tvorbě nového zákona o chovu a držení psů, plnění dalších úkolů při styku se státními organizacemi a agenda chovatelských stanic.

3. Změna organizační struktury sekretariátu ČMKU.
Předseda ČMKU podal informaci o organizační změně v rámci sekretariátu ČMKU platné od 01. března 2004:
- samostatný referát chovatelských stanic se shora uvedeným datem ruší,
- agenda chovatelských stanic se slučuje s agendou ČMKU pro vnější vztahy,
- odůvodnění: práce na této agendě vyžaduje vybavenost jednacím jazykem FCI /AJ/ slovem i písmem a minimálně středoškolským vzděláním s maturitou,
- tato nově zavedená agenda bude přímo řízena předsedou ČMKU a 1. místopředsedkyní p. Jílkovou.
Stávající pracovnice bude o tomto organizačním opatření vyrozuměna písemně a záležitost s ní bude řešena dle Zákoníku práce.

4. Informace o problému v Staffordshire bullterier clubu.
Sekretariát ČMKU přijal stížnost manželů Střížových a Vackových na vyloučení z klubu. Předseda ČMKU telefonicky kontaktoval předsedu klubu. Závěr: řešení je plně v pravomoci chovatelského klubu, jako samostatného právního subjektu, nikoliv dalších orgánů ČMKU a to až do doby konání podzimní členské schůze.

5. Přechod chovatelů irského vlkodava do Klubu chovatelů chrtů
P ČMKU nebrání členství kteréhokoliv chovatele v libovolném klubu, ale potvrzuje své rozhodnutí, že chov irského vlkodava a deerhounda bude i nadále zastřešen výhradně specializovaným klubem VDK.

6. Zasedání Ekonomické komise ČMKU.
Na žádost předsedy ČMKU bude v 1. dekádě března 2004 svoláno zasedání ekonomické  komise,  která připraví pro příští zasedání P ČMKU přehled o současné ekonomické situaci ČMKU a předloží návrh na nový způsob hospodárného čerpání a rozdělování finančních prostředků v ČMKU. Svolává paní Z. Jílková, předsedkyně EK ČMKU.
Vzhledem k nutnosti zajištění vhodné archivace dokumentů ČMKU v návaznosti na platné směrnice souhlasí P ČMKU s pořízením vestavěných skříní pro tento účel. Umístění: na chodbách ČMKU.

7. Projednání vybavenosti sekretariátu ČMKU.
Vzhledem k nutnosti zajištění vhodné archivace dokumentů ČMKU v návaznosti na platné směrnice, souhlasí P ČMKU s pořízením vestavěných skříní pro tento účel. Umístění na chodbách sekretariátu. Bude přijata nejvýhodnější nabídka.

8. Ustálená forma korespondence odesílané sekretariátem a PK č. 1 z ČMKU.
S okamžitou platností bude respektována ustálená forma shora uvedené korespondence. Vzor na formátu  A4 byl předán na všechna pracoviště ČMKU. Podpisové právo na veškeré korespondenci ČMKU mají: předseda a místopředsedkyně ČMKU, členové P ČMKU, předsedové komisí ČMKU a vedoucí sekretariátu ČMKU. V korespondenci musí být uvedeno jméno pracovníka, který korespondenci vyřizuje. Problematika došlé a odeslané korespondence byla projednána na pracovní poradě sekretariátu ČMKU - viz zápis z porady ze dne 16. 02. 04.

9. Kontrola úkolů z minulého zápisu.
ad 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání.
ad 1. ad 7. Zasedání DK ČMKU.
Dne 26.01.04 se uskutečnilo setkání předsedy ČMKU pana Dr. Ohlídala se zástupci dostihového sportu (Dostihová a coursingová komise). Návrh nové komise ČMKU řešen dnes viz bod programu č. 18.
ad 1. ad 17. Setkání rozhodčích exteriéru. Uskutečnilo se dle plánu, zprávu podává pan O. Vondrouš, předseda Komise pro rozhodčí ČMKU. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
ad 2. ad 2. 20. Spor mezi chovatelskými kluby NF - viz bod 11. zápisu.
ad 16. Šampión šampiónů 2003 - akce proběhla. Podrobněji informoval p.Dr.Ohlídal.
ad 3. Smlouva o dílo s panem Novákem  - viz bod 16. zápisu.

10. Členům P ČMKU byla předána kopie článku zveřejněného v časopisu Planeta zvířat č. 2/04, který se týká Českomoravské kynologické federace, která reprezentuje kynologické aktivity mimo FCI.

11. Jednání se zástupci obou klubů pro plemeno NFP.
Předseda ČMKU podal informaci o výše uvedených jednáních s předsedy, pány Jiřím Jandou a Radoslavem Fialou. Zástupce obou klubů vyzval, aby si připravili návrhy pro společné jednání na kterém budou uzavřeny otázky chovnosti a společné zájmy obou klubů. Předpokládané jednání proběhne do konce března 2004. Termín sdělí sekretariát.

12. Žádost o zařazení nových plemen.
P ČMKU přijalo 2 žádosti o zařazení nově dovezených plemen:
- Norwegian Lundehund - norský lundehund (265 sk. V. FCI), imp. Ing. R. Kosinová, Praha
- Norwegian Elkhound grey - norský losí pes šedý (242 sk. V. FCI) imp. P. Stangl, Praha
             Na základě doporučení ČMKJ a po konzultaci s KCHMPP budou tato plemena zařazena do Klubu
             chovatelů málopočetných plemen psů (1052).
Závěr: schváleno

13. P ČMKU byla podána žádost paní Rajtšlégrové ohledně zastřešení Klubu Tance se psem ČR v ČMKU.
Na návrh p.Ing. Fialy sezve sekretariát ČMKU zástupce zájemců z řady alternativních kynologických sportů na společné jednání, na kterém se tyto organizace domluví na formě organizačního začlenění do ČMKU - termín: do konce března.

14. Žádost pana Khyna o vydání tetovacích čísel pro štěňata VJP.
Po poradě s právním zástupcem odpověděl sekretariát ČMKU - nelze vydat pro chovatelský klub, který byl vyloučen z ČMKU na VII. Valné hromadě ČMKU dne 01. 03. 03.

15. Kalendář výcvikové akcí ČKS se zadáváním CACT.
P ČMKU bere na vědomí.

16. Smlouva s firmou SN Data.
Paní Z. Jílková, R. Bauerová a Ing. K. Bečková připravily ke schválení P ČMKU smlouvu o zajišťování servisu a poradenské činnosti v oblasti informačních technologií s firmou SN Data Benešov. Po vyjádření právního zástupce bude smlouva podepsána.

17. Projednání žádostí o příspěvky delegátům ČMKU na zasedání komisí FCI.
- žádost pana Ing. Vlasáka (komise pro kontinentální ohaře) o cca 15.000,-Kč
- žádost p. Šabatové (komise pro záchranné psy)  o příspěvek ve výši 10.000,- Kč
Závěr: P ČMKU poskytne v obou případech obvyklý příspěvek ve výši 5000,- Kč

18. Jmenování nové komise ČMKU.
Usnesení 01/04: S platností od dnešního dne na návrh členských subjektů jmenuje P ČMKU novou Dostihovou a coursingovou komisi ČMKU ve složení:
předseda: MVDr. Petr Vodička
členové: paní Dana Bejčková, pan JUDr. Kožený, pan Jaroslav Šimek, pan František Lačňák. Jmenovací listiny zašle sekretariát ČMKU.

19. Korespondence Výstavní komise ČMKU a stanovisko VK k usnesení VII. VH.
      Dne 13. 02. 2004 vyřídil předseda VK ČMKU pan B. Uchytil korespondenci spadající do kompetence
      komise, týkající se problematiky výstav.
Stanovisko VK ČMKU k Usnesení č. 6 ze VII. VH ČMKU - příloha č. 1 bod č.3:
Bod usnesení je v rámci ČMKU plněn a není důvod k němu přijímat žádná další opatření.
Je v zájmu ČMKU, aby vydávala pověření k pořádání vrcholných kynologických výstav pouze
osvědčeným a spolehlivým organizátorům. V posledních letech nebyly na výstavách vyššího typu
problémy natolik závažné, aby je muselo řešit P ČMKU případně i tak, že by odejmulo
organizátorům pověření výstavu pořádat v dalším roce.

20. Nově přijaté žádosti o pověření konání výstav vyššího typu.
- MSKS požádal o MVP v roce 2005 v Brně
- ČKS požádal o NVP od r. 2005 v Praze
Obě žádosti se předávají Výstavní komisi ČMKU.

21. Požadavek ČKS  na přijetí závazných pokynů k přetetování psů.
ČKS vznesl písemný požadavek na přijetí výše uvedených pokynů - směrnice a předložil jako návrh směrnici používanou Klubem NO.
Závěr: bude řešeno v návaznosti na zákon na ochranu zvířat proti týrání

22. Šampionát ČR - upřesnění.
S ohledem na dodržování oběžníku FCI č. 15/2003 - Seznam plemen podřízených pracovní zkoušce pro zisk titulu Mezinárodní šampión krásy P ČMKU upřesňuje, že stejná kriteria budou nadále uplatňována u přiznávání titulu Český šampión - viz Řád pro udělování titulu schválený P ČMKU dne 22. 11. 2001, platný od 01. 01. 2002. Vyjímka povolenu pouze u plemeno erdelteriér

23. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání
Ing. Bečková přednesla informaci o zákonu 77/2004 schváleném parlamentem a senátem ČR, který podepsal prezident dne 4.2.2004 s platností od 1.3.2004, kterým se zakazuje propagace týrání zvířat. Podle tohoto zákona se nově označuje kupírování za zákrok na obou stranách hlavy zvířete, v jehož důsledku dochází v podobném tvaru ke ztrátě ušního boltce a tím ke změně vzhledu zvířete. Tento zákon považuje za propagaci zvířat předvedení kupírovaného jedince na jakékoliv veřejné akci. Propagaci týrání zvířat zákon zakazuje a stanoví za ni přísné sankce.
Usnesení 02/04: Do výstavního řádu ČMKU se do "článku 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni" vkládá za bod d) nový bod e):
e) Psi s kupírovanýma ušima (viz zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění zejména ve znění zákona 77/2004).
V návaznosti na shora uvedené dává P ČMKU tuto zásadní informaci na vědomí všem členským subjektům, které jsou neprodleně povinny předat tuto informaci všem svým členům.
Za odeslání odpovídá: ing.Košťálová, termín: 2 pracovní dny.
P ČMKU upozorňuje všechny pořadatele kynologických akcí na nutnost dodržování novely zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění zejména ve znění zákona 77/2004.
Formulace do vstupních listů již připravených výstav:
Upozornění
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění zejména ve znění zákona 77/2004 zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
Usnesení 03/04: Do článku 4 - bod b) 5: třída pracovní na ostatních druzích výstav:.
Ruší se věta: Musí být v propozicích uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním opravňuje zařazení do této třídy.
V předchozí větě se tečka nahrazuje čárkou a věta pokračuje:
., kterým se vystavuje tzv. "malý certifikát". Vystavují organizace pověřené ČMKU.

24. Záležitosti rozhodčích - pan Vondrouš
Usnesení 04/04:
a) P ČMKU schvaluje jmenování mezinárodních rozhodčí: p. Pavlovská, pan Ing. Novák
b) P ČMKU schvaluje jmenování nových národních rozhodčí (záv. Zkoušky složeny na MVP v Brně 02/04): p.Božena Fanfrdlová (KKChS), Jakub Tvrdík (jorkšírský teriér), Jana Daňková (Anglický bulteriér), Ing.Jarmila Jindřichovská (Angl.kokršpaněl).

25. Žádost Klubu chovatel pudlů - problém vícebarevného pudla.
Klub se pozastavuje nad tím, že vícebarevného pudla mohou posuzovat v rámci skupiny neuznaných plemen rozhodčí, kteří nemají aprobaci pro plemeno pudl. Nesložili zkoušky pro plemeno pudl.
Závěr: P ČMKU tyto rozhodčí řádně jmenovalo.
Vícebarevní pudli se zapisují jako "pudl" /registr)
Klub se pozastavuje nad tím, že plemeno je vystavováno na MVP
Závěr: Národní plemena, kam vícebarevný pudl patří, se posuzují v rámci národních plemen při MVP a jsou zvlášť vedeny v katalogu.
Klub žádá o zaslání standardu /
Závěr: O zaslání standardu bude požádána Mgr. Ovesná

26. Žádost Klubu chovatelů kníračů o povolení kontroly barvení srsti kníračů na NVP.
Vyšetřují se první dva jedinci v každé třídě černých a černostříbrných kníračů.
Závěr: S ČMKU požádá klub o upřesnění průběhu kontroly barevní srsti u psů na výstavě.

27. P ČMKU přijalo stanovisko Klubu chovatelů teriérů k přechodu plemene ISCWT do jiného klubu.
Závěr: Na základě výsledků ankety, provedené klubem u členů neschvaluje rozdělení plemene.

28. P.Poláková - zpráva z jednání výstavní komise FCI a komise pro rozhodčí FCI
Psi nezařazení na výstavě v katalogu chybou pořadatele nebo vinou pošty musí být posouzeni, jestliže vystavovatel doloží, že splnil všechny podmínky, přihlášku odeslal prokazatelně a výstavní poplatek zaplatil.
Výstavní řád by měl být upraven tak, aby byli vyloučeni psi viditelně nemocní.
Další změny se vztahují k úpravám psů na výstavách.
Po doručení odpovídajícího znění z FCI bude toto znění zveřejněno.
Světový a Evropský vítěz se nezařazují do třídy šampionů.
Na mezinárodních výstavách musí být vypsána mezitřída.
Nelze přeřazovat ze třídy do třídy v den konání výstavy, pouze pokud se jedná o chybu výstavy.
FCI se zasazuje o to, aby mezinárodní rozhodčí byl schopen posuzovat nejméně v jednom oficiálním jazyku FCI.
Rozhodčí  musí být pojištěni pořadatelem výstavy.
Rozhodčí musí mít zajištěno ubytování a cestu, dále kapesné a stravné.
Podrobnosti budou zveřejněny po doručení oficiálního zápisu z FCI.

29. Řešení vydání PP pro štěňata Shih-Tzu chovatelské stanice z Ivafre vrhu "I"
Vzhledem k tomu, že případ nebyl dosud klubem uzavřen, rodiče vrhu jsou nezpochybnění a klub potvrdil chovnost, vystavil platný krycí list a potvrdil žádanku o vydání tet.č., P ČMKU přijalo toto
Usnesení 05/04: P ČMKU vydá pokyn PK1 k neprodlenému vystavení PP předmětného vrhu.

30. P.Ritter
Žádost o vystavování malého certifikátu pro plemeno Briard.
Závěr: Plemeno má zkoušky stanoveny FCI, a proto se žádosti nevyhovuje.
Bude učiněn dotaz na FCI ohledně nejasnosti ve výkladu počtu bodů úspěšně složené zkoušky.
 

Jednání skončeno v 16:00.
Termín dalšího zasedání P ČMKU: ve čtvrtek 25. března. 2004 v 10:00.
Přečteno a podepsáno dne 19. 02.2004.

( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )