Zápis z jednání Prezidia KCHK 1/15

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 09. 03. 2015 (1952 přečtení)
Uvnitř článku najdete zápis z jednání P KCHK v Pardubicích 21.2.2015Zápis z jednání prezídia KCHK ČR 1927, Pardubice, 21.2. 2015                   1/2015

Přítomni:         Škubal, Struska, Vidrna, Ing. Arch. Kaprálková, Dostálová, Glänznerová, Suchá

RK Ing. Kotalová

Omluveni:       Zemanová

 

Program:        1. kontrola zápisu 4/20414

                       2. hospodaření

                       3. výcvik

                       4. ÚPCH MK

                       5. ÚPCH SK

                       6. ÚPCH VK

                       7. různé

 

 1. Kontrola zápisu 4/2014

 

bod 2b - splněno

bod 2c - splněno

bod 2f - splněno

bod 3g - splněno

bod 3h - splněno

bod 7c - splněno

bod v7h - splněno

bod 7ch - splněno

bod 7i - splněno

bod 7k - splněno

 

 1. Hospodaření

 

 1. Bylo jednáno o rozdělení dotace ČMKU z Evropské výstavy - členům klubu, kteří se přihlásili ekonomce klubu a doložili požadované potvrzení bude vyplacena částka na uvedený účet tak jak je uvedeno v zápisu 4/2014. Celkem bude vyplaceno 61.000,- Kč.                                                                                                              - zajistí pí. Dostálová
 2. Klub bude poskytovat na všechny tři CAC výstavy poháry pro BOB v částce do 5.000,- Kč, a to zakoupením a zasláním pořadateli na uvedenou adresu

                                                         - zajistí pí. Dostálová, Suchá

 1. Byl předložen rozpočet na rok 2015, hlasováno 7 pro, 0 proti
 2. Revizní komise předložila výsledek revize hospodaření za rok 2014 s konstatováním, že účetnictví je vedeno přehledně a průkazným způsobem v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Předání finanční statistiky na pobočky

                                                                                                              - zajistí p. Škubal

 1. Doposud nebylo dodáno vyúčtování dotace na MČR kníračů ZKO Císařský, dotace pro klub byla krácena o poskytnutou částku, pořadatel MČR bude požádán výzvou o vrácení částky 20.000,- Kč, následně toto bude vymáháno jinou zákonnou cestou  

                                                                                                                        - zajistí p. Škubal

 1. Jihomoravská pobočka požádala o poskytnutí částky 200,- Kč na člena z příspěvku ČMKU. O tomto bylo hlasováno 0 pro, 7 proti. Finanční prostředky z ČMKU budou použity do budoucna viz bod 2b.

 

 1. Tisk členských známek na rok 2015 do 16.3. 2015                                   - zajistí p. Škubal

Distribuci na pobočky dle zaslaného seznamu

                                                           - zajistí do 31.3. 2015 pí. Zemanová

Pro další roky bude upraven termín placení členských příspěvků v souladu s OZ, pobočky budou informovány

 

 1. Výcvik

 

 1. Pořadatelem  byla ohlášena změna termínu pro pořádání MČR kníračů stopařů z důvodu duplicity s jiným závodem pro malá plemena, závod se bude konat  v podzimním termínu, další info na www
 2. V prosinci 2014 proběhlo školení kladečů 1. třídy, absolvoval p. Vidrna, Škubal, pí. Pencáková a Kučerová, zapsání v seznamu ČKS                                         - zajistí p. Škubal
 3. Na žádost pořadatele byla zrušena bonitace kníračů v Brně
 4. Bonitace VK  proběhne 1.5. 2015 v Horní Bříze -  pořadatel Západočeská pobočka, 7.6. 2015 v Ostravě - pořadatel Beskydská pobočka a 27.6. 2015 v Praze, pořadatel Podbrdská pobočka, bude osloven zájemce o bonitaci VK v podzimním termínu
 5. Jihomoravská pobočka požádala o pořádání MČR kníračů 2016

 

 1. ÚPCH MK

 

Bez připomínek k jednání

 

 1. ÚPCH SK

 

Bez připomínek k jednání

 

 1. ÚPCH VK

 

 1. MVDr. Decker nedodává výsledky RTG, urgovat vyhotovení za rok 2014 a dalšího

                                                                                                                           - zajistí p. Škubal

 1. Pro výkonnostní chov dle podmínek řádu bude vyhotoveno 2x razítko, které bude předáno ÚPCH VK a ČKS k registraci v PP                                                  -  zajistí p. Škubal
 2. Na návrh pí. Glänznerové budou zpracované podmínky pro udělování titulu Klubový šampión práce                                                                  - zajistí pí. Glänznerová, p. Vidrna
 3. Odvolání Veroniky Fialové proti výsledku a postupu bonitace psa VK P+S Bosman z Grodu Ksiazat  Pomorskich - předloženy doklady: veterinární potvrzení váhy psa z následujícího období, přední strana PP s uvedením majitele Věra Fialová, bonitační karta s výsledkem 10/1IRSY/3 a odstoupil

 

Klub požaduje zaslání i druhé strany PP s uvedením registrace na nového majitele a dalších podkladů dle požadavku                                                                                 

                                                                                                                           - zajistí p. Škubal

 

 1. Sekce VK se koná 14.3. 2015 v Pardubicích, bude jednáno o návrzích na změny v bonitačním řádu, výsledek bude doporučen delegátům Konference 2015 k hlasování, zveřejnění                                                 - zajistí pí. Zemanová

 Různé

 

 1. Aktualizovat seznam krycích psů z důvodu stáří jedinců - na podnět Jihomoravské pobočky.

ÚPCH nemůže bez oznámení majitele krycího psa jako takového vyřadit, neboť není informace o jeho aktivitěi. Je nutno, aby majitel krycího psa informoval ÚPCH a následně byla provedena změna v databázi

                                                                                                     - zajistí ÚPCH, administrátoři

 1. Prezídium klubu opětovně upozorňuje na dodržování termínů k nahlašování akcí a dalšího, důsledky z nedodržení ponese ta která pobočka. Aktuální je termín nahlášení členské základny  do 15.3. 2015

                                                                                           - zodpovídají předsedové poboček

 1. V průběhu prvního pololetí budou pobočky informovány o postupu při registraci dle nového Občanského zákoníku

 

 

Termín příštího jednání prezídia :   30.5. 2015, Praha

 

Zapsala: Ing. Arch. Kaprálková