Zápis z jednání Prezidia KCHK ČR 1927, Praha, 28.1 .2012

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 22. 03. 2012 (2298 přečtení)


Zápis z jednání Prezidia KCHK 28

Přítomni: Škubal, Ing.Ander, Zemanová, Dostálová, Ing.Kaprálková, Zaoralová, Vidrna, Glänznerová

RK: Ing.Kotalová, Dr.Erer

Omluveni: Suchá

 

1. Kontrola zápisu 17.9. 2011

    2.c - splněno

    3.c, d - splněno

    7.a - splněno

    8.a - bod trvá

    8.g - bod trvá

    8.h  splněno

    8.j - bod trvá

    8.k - splněno

 

 

2. Hospodaření

 

a)   bylo předloženo hospodaření KCHK ČR 1927 v roce 2011

b)   byla předána a podepsána revize hospodaření k 5.1. 2012

c)   návrh rozpočtu KCHK na rok 2012                                                             hlasováno:8 pro, 0 proti

d)   dotaci na MS ISPU od rakouského sponzora převezme v hotovosti pí Glänznerová na MVP  

      v rakouském Wieselburgu 15.4.2012 pokud bude souhlasit, jinak bude hledáno jiné řešení tak, 

      aby se nemusel zřizovat nový účet k tomuto

e)   proplacení cestovních výloh Ing. Anderovi pobočkou Praha-město prozatím učinilo Prezidium

      KCHK, je nutné požádat pobočku Praha-město o zaplacení                               - zajistí p. Škubal

f)   Jesenická pobočka nezaplatila odvody za CSV konanou v Úvalně - doplacení zajistí Ing, Ander

g)   platbu členských příspěvků je možno provést pouze na účet pobočky, nelze platit na účet KCHK 

      ČR 1927                                                                       - zveřejnění na www zajistí pí. Zemanová

h)   žádost na doplatek na MR ve výkonu pí. Staniovou - bylo projednáno písemnou komunikací

      a klub nebude doplácet nevyúčtované náklady mimo rozpočet

ch) v případě bezproblémového zajištění vyúčtování MR republiky ve výkonu kníračů je možné

     požádat o mimořádný příspěvek od Prezidia do maximální výše 5.000,- Kč jako odměnu

     pořadatelům akce s platností od roku 2012                                                 hlasováno: 8 pro, 0 proti

i)  dodržování termínů dodání seznamu členské základny z důvodu plateb

             

 

3. Výcvik

 

a)   změna termínu bonitace VK Západočeské pobočky z důvodu pořádání MS ISPU na 28.9.2012

                                                                                                              hlasováno: 8 pro, 0 proti                                           

                                                                                              - zveřejnění zajistí pí. Zemanová

b)   MČR ve výkonu stopařů proběhne 28.4. 2012 v Horní Bříze, propozice začátkem dubna

c)   MS ISPU ve výkonu kníračů v Horní Bříze 25.-28.10. 2012

        - pořádáním byla pověřena ZKO Horní Bříza ve spolupráci Západočeské pobočky

        - je nutné požádat zřizovatele webových stránek o zpřístupnění hesla na email, dále o celou

          funkčnost odkazů, výměnu obrázků, doplnění kontaktů na pořadatele, ubytování atd.

d)   MČR ve výkonu kníračů  proběhne ve dnech 31.8. - 2.9. 2012 v Březích u Přelouče

        - rozhodčí: Jánský, Ševčík, Vyčítal, figuranti: Kubec, Mach

        - propozice jsou ve zpracování, webové stránky                          - zajistí pí. Jana Malinská

e)   MČR v agility zajištěno

 

 

4. ÚPCH MK

 

bez připomínek

 

 

5. ÚPCH SK

 

bez připomínek

 

 

6. ÚPCH VK

 

a)   Byla podána kárná žaloba na chovatelku Věru Fialovou a oznámení na www stránky ve znění:

 

1)   Na základě zjištěných skutečností u psa KV p+s Jack Věčný Rival, nar. dne 15.6. 2008, č. zápisu   

      CMKU/KV/6063/08, t.č. 6063, majitelky Věry Fialové, Volárna 13, Kolín,

      oznamujeme, že tento pes je NECHOVNÝ, HD 4/3. 

      Odůvodnění: 

               Výše jmenovaný pes byl dne 3.7. 2009 rentgenován na DKK MVDr. Herynkem se zápisem           

               o provedení rentgenu do PP.

                Majitelka nechala dne 14.9. 2011  psa opětovně rentgenovat na DKK u MVDr. Pánka,

                výsledek HD 1/1.

               KCHK ČR 1927 nechal vyhodnotit v souladu s Předpisem komory veterinárních lékařů ČR

               o postupu při posuzování DKK první a jediný platný snímek RTG DKK u posuzovatele

               MVDr. Deckera, výsledek HD 4/3. U tohoto psa uvádí majitelka na svých www stránkách

               HD 0/0 !!!

2)   Na základě zjištěných skutečností u feny VK černý Kianga vom Horren, nar. dne 13.2. 2010, č.   

      zápisu VDH10RS61009769, čip 276097202033318, majitelky Věry Fialové, Volárna 13, Kolín,

      oznamujeme, že u této feny platí HD/C.

      Odůvodnění:

               Výše jmenovaná fena byla rentgenována na DKK dne 15.2. 2011 v Německu se zápisem

               do PP, vyhodnocení HD/C je uvedeno i na stránkách PSK.

               Majitelka nechala dne 8.10. 2011 fenu opětovně rentgenovat na DKK, což je v rozporu

               s Předpisem komory veterinárních lékařů ČR o postupu při posuzování DKK, u MVDr.

               Deckera, výsledek HD/A.

3)   Chovatelka Věra Fialová doposud neodevzdala krycí list vystavený dne 16.6. 2011, což je

      v rozporu se Zápisním řádem KCHK ČR 1927, čl. 7, odst. 7.8. Fena KV jménem Fellon

      Věčný rival porodila dne 25.9. 2011 šest štěňat, která následně měla uhynout, což však není

      ze strany chovatelky prokázáno. Vzhledem k tomu, že je naopak prokázáno narození štěňat

      bez krycího listu, jedná se o produkci štěňat bez PP, což je v rozporu s řády FCI, ČMKU, ČKS a

      KCHK ČR 1927.

 

 Na základě výše uvedených a zjištěných skutečností v souladu s platným Kárným řádem § 2, odst.1, písm.a) bylo přijato s platností od 6.2. 2012 kárné opatření § 3, odst.2, písm. b) - dočasný zákaz chovatelské činnosti. S chovatelkou je zahájeno kárné řízení.

 

Kárným žalobcem ve věci kárně obviněné byl určen p. Škubal

 

b)   žádost pí.Fialové o uznání barevného rázu VK černostříbřitý - pí Glänznerová bude v této věci

      kontaktovat PSK

 

 

7. Různé

 

a)   členské průkazky – budou se vylepovat roční známky, průkazka je platná pouze s vylepenou

      známkou na daný rok, s podpisem a evidenčním razítkem klubu

      případná ztráta bude řešena duplikátem, vydávání průkazek a známek vždy na konci sudého

      měsíce na základě zaplacení poplatku a dodání údajů o členech   

 

                                                                                                                          hlasováno: 8 pro, 0 proti             

                                                                                                                             - zajistí pí. Zemanová

 

b)   oznámení pobočkám o dodání termínů CAC výstav do 31.3. 2012             - zajistí pí. Zemanová

c)   žádost Beskydské pobočky o bonitaci VK v termínu 17.6 .2012 - prezidium KCHK s tímto

      termínem  nesouhlasí, jediný možný termín je v říjnu 2012, případný termín bude upřesněn

d)   změna termínu výstav - na 8.4. 2012 pobočka Ústecká a

                                           - na 8.5. 2012 pobočka Podbrdská

e)   žádost pí. Havlínové o testování barvy srsti na výstavách ve větším množství (testování všech

      předvedených jedinců) – klub zajistí materiál pouze na testování psů na 1. a 2. místě, ostatní

      náklady si uhradí pobočka ze svých prostředků

f)   zpravodaj Knírač - odkaz na elektronickou verzi na www je tvořen Ing. Zajíčkovou

g)   dotaz na pobočky o sdělení počtů vytištěných Normativů, které budou pobočkám distribuovány

                                                                                                                                    - zajistí p. Škubal

h)   OPCH pobočka Praha – město - od 13.11 .2011 pí. Strusková a pí. Snížková

ch) zpracování Stanov KCHK ČR 1927 dodat pí. Zemanové do 20.2.2012, do 29.2. budou Stanovy

      zaslány na Ministerstvo vnitra                                                    - zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

a.           Příští jednání P KCHK – 2.6.2012 v Praze

i)   postup při vyhodnocení RTG v ČR a v Německu, uveřejnění na www

                                                                                               - zajistí pí. Glänznerová, pí. Zemanová

j)   kontrolu vrhu VK u pí. Fialové provede 28.1. 2012 ÚPCH MK pí. Suchá a OPCH pí. Havelková

k)  tisk a distribuci normativů klubu                                                                         - zajistí p. Škubal

l)   upozorňujeme předsedy poboček na včasné a úplné dodání podkladů členské základny na rok

     2012                                                                                           - zodpovídají předsedové poboček

 

 

 

Příští jednání prezídia KCHK ČR 1927 bude 2.6. 2012 od 10.00 hodin v Praze.

 

                                  

 

                                   Zapsala Martina Zemanová