Zápis z jednání Předsednictva KCHK 8.12.2007

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Články
Vydáno dne 12. 01. 2008 (4164 přečtení)


Zápis z jednání předsednictva KCHK 8

Zápis z jednání předsednictva KCHK 8.12.2007 – Praha

 

Přítomni: Škubal, Ing.Ander, Vidrna, Dostálová, Zemanová, Suchá,

 Ing.Arch.Kaprálková, Glänznerová

RK – Ing.Kotalová

Omluveni: Horáková

 

Program:        1. Kontrola zápisu z 20.10.07

                        2. Kontrola usnesení konference KCHK 10.11.07

                        3. Kontrola změny Stanov

                        4. Kontrola změny Zápisního řádu

                        5. Hospodaření klubu a info hospodáře KCHK

                        6. Informace z výcviku

                        7. Informace poradců chovu

                        8. Volba redaktora časopisu Knírač

                        9. Různé

 

1.Kontrola zápisu

   -  odměna ve výši 10.000,- Kč pořadatelům ISPU výstavy – úkol splněn, peníze předány

   -  zaslání dokladu o dodatečném kupírování feny Pamela z Hofjaru majitelem p.Hofmanem

       - bod trvá

   -  zaslané peníze od VAKUS na účet KCHK (21.539,50 Kč) které nejsou identifikovatelné

       zůstávají na účtu – bod trvá

 

2. Kontrola Usnesení konference

-  bod 5

    -  vyřešení stížností došlých na P KCHK ČR (nejpodzěji do 30.6.08) – bod trvá

    -  otázka kupírování ocasů – p. Karbanem telefonicky slíbeno (M.Suché a  H.Glänznerové), 

        že  ČMKU věc nebude projednávat do února 2008, do té doby musí KCHK zaujmout          

        stanovisko (nejlépe na školení rozhodčích a poradců chovu) a najít řešení otázky kupírace

        ocasů.

     -  připomínkovat výstavní řád – bez připomínek

     -  setkání rozhodčích a poradců chovu – uskuteční se v Pardubicích 17.2.08 (viz b.9 Různé)

     -  změna podpisového vzoru – zajistí p. Škubal, pí. Dostálová

     -  souhrnně vydat změněné Normativy do 28.2.08 v časopise Knírač – zpracovává se

     -  předat normativy na příslušný odbor – zajistí pí. Zemanová

     -  vydat nový adresář předsednictva KCHK – splněno

 

- bod 6

     -  navýšení odvodů členských příspěvků do KCHK ČR o 10,- (tedy na 170,-Kč), pobočky 

         jsou tímto informovány

 

3. Kontrola změny Stanov

    -  změna adresy klubu – Na Pastvičkách 97, Tišice-Chrást,  277 15

    -  změnu adresy klubu nahlásit na příslušném odboru – zajistí pí. Zemanová

    -  předsednictvo provedlo kontrolu správnosti změn Stanov tak jak byly doplněny a

       odhlasovány  na Konferenci KCHK ČR dne 10.11. 2007 v Pardubicích, revizní komise

       nemá připomínek

 

 

4. Kontrola změny Zápisního řádu

    -  na www uveřejnit změny v Zápisním řádu, v ZŘ zvýraznit především změny podmínek

       chovnosti

    -  jednotliví ÚPCH dají změny na www dle své potřeby

    -  předsednictvo provedlo kontrolu správnosti změn Zápisního řádu tak jak byly doplněny a

       odhlasovány na Konferenci KCHK ČR dne 10.11. 2007 v Pardubicích, revizní komise

       nemá  připomínek

 

5. Hospodaření klubu a informace hospodáře klubu

    -  hospodářka pí Dostálová seznámila předsednictvo s hospodařením klubu v r.2007

    -  informace:

       - změnu podpisového vzoru je možné zajistit v momentě změny Stanov,

        předání na příslušný odbor MV, změny sídla klubu a předání na příslušné odbory –

        Finanční úřad a Český statistický úřad.

       -  předělat bonitační karty  - na školení rozhodčích a PCH v Pardubicích únor 08

       -  v časopise Knírač 4/07 byl špatně uvedený termín Oblastní klubové výstavy pořádané

          Olomouckou pobočkou -  zvýraznit opravu v Knírači 1/08

                                                 -  doporučení pobočkám: před odesláním Knírače 4/07 opravit  

                                                     termín ručně v tabulce akcí na datum 31.5.2008 nebo

                                                     informovat členskou základnu

6. Informace z výcviku

    Výcvikové akce pro rok 2008 odeslány na ČKS

-         MR stopařů 26.4.2008, Horní Bříza

-         MR Agiliti 9.-10.8.2008, LVT ZKO Louny

-         MR ve výkonu 29.-31.8.2008 Ostravice u Frýdlantu

-         MS ISPU ve výkonu VK 24.-26.10.2008 Itálie, Torino

 

Podmínky pro nominaci na příští rok se nemění. Započítává se nejlepší bodový výsledek z těchto závodů:

                                      - výběrové závody na MR ČKS a MSKS podle IPO3

                                      - MR ČKS a MSKS podle IPO3

                                      - MR KCHK ve výkonu kníračů

- započítání závodu Stanios Cup v Hranicích na Moravě 17.-18.5.2008 pořádané pí.Staniovou z důvodů nesrovnalostí v podmínkách závodu (požadavek výcvikáře KCHK ČR na svazové figuranty tak jako u výše jmenovaných závodů) a tím k uznání výsledků pro započítání bodů k nominaci na MS VK se odkládá do doby doložení korespondence s jasně prokázanými požadavky. V případě nedoložení korespondence bude postupováno dle zápisu z 20.10. 2007 a bude projednáno na příští schůzi P KCHK ČR. Korespondence bude předložena předsedovi KCHK nejpozději do 31.12.2007. (hlasováno – 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

 

 

7. Informace poradců chovu

   M.Suchá, ÚPCH MK p+s a čstř

   -  problém štěněte s nestandardním bílým znakem.

   -  je pouze předmětem občansko-právního sporu mezi chovatelem pí.Melcrovou a majitelem 

      štěněte pí.Kociánovou. Veškeré další spory nebude P KCH ČR dále řešit.

 

   M.Kaprálková, ÚPCH KS

    -  případ nevydání PP štěňatům ch.st. Márli-Noscoow z důvodu spojení jedinců s RTG

       DKK 0/1 a 3/3 – nedodržení specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu, dle

        zápisu z mimořádné konference KCHK konané 8.4.2006 v Pardubicích, bod 4)a/ bude

        předsednictvem dále projednáváno – čekáme na vyjádření ČKS a  ČMKU, předseda

        KCHK se chce detailně seznámit s celou kauzou.

 

   H.Glänznerová, ÚPCH KV

    -  není kolonka v stávajících PP na zaznamenávání výkonnostního chovu

    -  dopisem požádat ČKS o zjednání nápravy – zajistí p. Škubal

 

8. Volba redaktora klubového zpravodaje časopisu Knírač

     -  předsednictvo jednohlasně zvolilo do funkce Doc.MVDr.Zdeňka Procházku

 

9. Různé

 

- převzetí materiálů od minulých členů předsednictva KCHK – probíhá

- přeregistrace klubu – zajistí pí. Zemanová

- změna sídla pobočky – zajistí pí. Zemanová

- změna předsednictva KCHK – oznámení příslušným orgánům (ČKS, ČMKU)

   zajistí pí. Zemanová

- zařídit vydání platební karty k účtu KCHK – zajistí pí. Dostálová

- změna razítka – změna na Klub chovatelů kníračů ČR, o.s. a doplnění o IČO

    razítka v počtu 4 ks(Škubal, Dostálová, Zemanová, Horáková) zajistí pí. Zemanová

- aktualizovat adresář výborů poboček – pobočky zašlou nejpozději do 29.2.2008

    aktualizovaný adresář předsednictva pobočky, předsedové poboček odpovídají za trvalou

    aktualizaci údajů

   – uveřejnění na www.kchk.cz zajistí pí. Zemanová

- aktualizovat přihlášku do KCHK dle platného Zákona na ochranu osobních dat na webových

   stránkách KCHK – zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

- poskytování servisu KCHK nečlenům – podmínky zajistí p. Škubal, pí. Suchá

- zaslání Novoročního blahopřání sponzorům – zajistí p. Škubal

- průkazky KCHK na rok 2008:

   z důvodu urychlení a snížení nákladů - pobočky dostanou průkazky bez vyplněného jména

   člena dle počtu průkazně platících členů a jména na průkazky si pobočky vyplní samy – za 

   správnost vyplnění v pobočce zodpovídá předseda pobočky - zajistí pí.Dostálová, zároveň

    informuje ČKS a zajistí odeslání vzoru legitimace

- reakce na e-mail p.Havlana a článek p.Havlínové ohledně Konference KCHK uveřejněný na

   www.infoschnauzer.com – bylo reagováno předsedou p.Škubalem

- stížnost ing.Švorce – vyřešeno 

- stížnost p.Havlínové a p.Hofmana zaslané na ČMKU – bereme na vědomí, stížnost byla

   adresována ČKS

- akce KCHK na rok 2008 – znovu zkontrolovat a doplnit či opravit špatně uvedené termíny a

   kontakty a opravené vydat v Knírači 1/08 a na www.kchk.cz  nejpozději do 31.12.2007

- školení rozhodčích a poradců chovu v Pardubicích proběhne 17.2.08 – obeslat všechny

   rozhodčí, poradce chovu a předsednictvo – zajistí  doc.Procházka 

 - zajistit místo školení – klubovnu ZKO Pardubice-Nemošice zajistí p.Škubal

 - další schůze předsednictva proběhne 16.2.08 v Pardubicích – hotel Šenk,ubytování - zajistí p. 

    Škubal

-  setkání zástupců chovatelských klubů dne 15.12.07 se za KCHK zúčastní předseda p.Škubal

 

Příští schůze PKCHK:                         16.2.2008 – Pardubice

                                                            12.4.2008 – Praha

                                                            Další termíny budou stanoveny 12.4. 2007

 

Zapsala M.Zemanová